Start

ESPD-systemet och åberopande av annans kapacitet, krävs en separat egenförsäkran?

Hej,

I en upphandling över tröskelvärdena har ett ESPD-formulär har integrerats i ett elektroniskt upphandlingsverktyg. UM inte har informerat anbudsgivarna om att en separat ESPD måste lämnas in för företag vars kapacitet åberopas. Det finns inte heller i systemet möjlighet att skapa en kopia av det integrerade ESPD-dokumentet för att på nytt fylla i det för företaget vars kapacitet åberopas.

Anbudsgivare ska dock i det integrerade ESPD-formuläret fylla i om annans kapacitet åberopas, och om så är fallet fylla i företagets namn och organisationsnummer.

Anbudsgivare lämnar in ett anbud i vilket den informerar att den åberopar annans kapacitet samt lämnar uppgifter om att företaget vars kapacitet som åberopas är utländskt. Någon separat ESPD för det åberopade företaget lämnas dock inte in.

Vad gäller i sådana fall? Kan UM trots att en separat ESPD inte lämnats in i samband med anbudsinlämnandet begära in bevis om att företaget inte är föremål för uteslutningsgrunder (bevis om den åberopade tekniska och yrkesmässig kapaciteten lämnades in vid anbudsinlämnandet) eller måste UM förkasta anbudet?

Har den UM begått något fel genom att inte informera anbudsgivarna om att en separat ESPD måste lämnas in för företag vars kapacitet åberopas och/eller genom att inte använda sig av ett i upphandlingsverktyget integrerat ESPD-dokument som kan multipliceras för det fall att annans kapacitet åberopas?

Hälsar

Stefan

Stefan

Publicerad 09 augusti 2018

Hej!

Att en separat egenförsäkran (ESPD) för ett företag vars kapacitet åberopas måste lämnas in när en leverantör själv lämnar in en egenförsäkran (ESPD) framgår av 15 kap. 1 § andra stycket LOU. Eftersom denna skyldighet framgår direkt av lagtexten är det inget som den upphandlande myndigheten måste upplysa om i upphandlingsdokumenten. Eftersom reglerna om ESPD-systemet är nya är det dock lämpligt att den upphandlande myndigheten upplyser om detta i upphandlingsdokumenten.

Ett anbud från en leverantör som själv lämnat in en egenförsäkran (ESPD) men inte lämnat in en separat egenförsäkran (ESPD) för ett företag vars kapacitet den åberopat ska förkastas, se Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 3133-17.

Ett sätt för leverantören att säkerställa att det inte blir fel vid upphandlingar över tröskelvärdena är att alltid lämna in en egenförsäkran för sig själv och för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. Den upphandlande myndigheten är skyldig att acceptera en inlämnad egenförsäkran vid upphandlingar över tröskelvärdena. Observera att denna skyldighet inte gäller vid upphandlingar under tröskelvärdena.

Det är svårt att uttala sig om den funktion du beskriver för att inlämnandet av uppgifter avseende ett företag vars kapacitet åberopas kan anses motsvara inlämnandet av en separat egenförsäkran. Om du upplever något som oklart i aktuellt upphandlingsverktyg bör du ta kontakt med supportfunktionen för det specifika verktyget.

Läs mer
För mer information om ESPD-systemet, vänligen läs vår vägledning ESPD-systemet. Se även inläggen Rätt att kräva uppgifter om åberopade företag, redan med anbuden? och När ska ett intyg om åberopad kapacitet skickas in? i vår Frågeportal.

Uppdaterad: den 30 april 2019

Robin

09 augusti 2018 (Uppdaterat 24 juni 2021)

Hej,

Tack för ditt svar.

Vad gäller då om en anbudsgivare i anbudsformuläret kryssar för att den ska lämna in en egenförsäkran och sedan lämnar in en ESPD (för sig själv men inte för företaget vars kapacitet åberopas) och samtidigt i anbudsformuläret kryssar för alla rutor om att kvalificeringskrav är uppfyllda och genom undertecknade av anbud intygar att inga uteslutningsgrunder föreligger? Även om ingen separat ESPD lämnats in har ju anbudsgivaren på annat sätt i anbudet intygat att kraven är uppfyllda. OBS att UM skrivit in att anbudsgivare ska vara beredd att inom fem dagar inkomma med registreringsbevis, intyg om betalda skatter med mera om UM inte själv kan hitta uppgifterna via Bolagsverket, Skatteverket med flera Kan en UM i detta läge låta anbudsgivaren inom fem dagar för företager vars kapacitet åberopas inkomma med registreringsbevis, intyg om betalda skatter, utdrag från brottsregistret i det utländska företagets hemland och på så sätt undvika förkastning av anbudet?

Hälsar Stefan

Stefan

16 augusti 2018

Hej!

I den situation du beskriver måste den upphandlande myndigheten bedöma om den information som leverantören uppgett i övriga delar av anbudsformuläret motsvarar ingivandet av en separat egenförsäkran för ett företag vars kapacitet åberopas. I en sådan separat egenförsäkran ska relevant information uppges under följande delar i ESPD-formuläret:
 • del II avsnitt A och B
 • del III
 • del IV (enbart avseende den kapacitet som företaget åberopats för)
 • del V (endast om begränsningskriterier använts, med koppling till det åberopade företaget)
 • del VI (endast om undertecknande krävts)
Hur denna bedömning ska göras i det enskilda fallet kan Upphandlingsmyndigheten tyvärr inte ta ställning till inom ramen för Frågeportalen.

Robin

16 augusti 2018

Hej,

I ESPD:n ställs frågorna för både anbudsgivaren och eventuella åberopade företag i samma fråga. Till exempel: "Har anbudsgivaren eller åberopat företag/konsortiedeltagare (eller någon företrädare för detsamma) dömts för bedrägeri enligt 13 kap. 1 § LOU?"

Kan det anses uppfylla kravet på "separat egenförsäkran" för det åberopade företaget?

Anonym

14 februari 2019

Hej,

Nej, att leverantören enbart svarar på den beskrivna frågan kan inte motsvara ingivandet av en separat egenförsäkran för ett företag vars kapacitet åberopas.

Med vänlig hälsning,

Gustav

15 februari 2019

Hej igen och tack för svar.

Det är väldigt många UM som formulerar sina frågor på det viset. Av vilken anledning gör UM så är er bedömning? Om jag tolkat ert svar korrekt finns det inte någon som helst anledning till att i frågeställningen ha med eventuellt åberopat företag/konsortiedeltagare (eller någon företrädare för detsamma) utöver anbudsgivaren i upphandlingar som berörs av 15 kap. LOU.

Lösningen, som jag ser det, på hur en separat egenförsäkran ska kunna lämnas för åberopade företag är att UM tillhandahåller ESPD i exempelvis wordmall-format som bilaga till upphandlingsdokument.

Anonym

19 februari 2019

Hej,

Vi kan inte spekulera om av vilken anledning vissa upphandlande myndigheter eller enheter gör på det påstådda sättet. För att få svar på den frågan hänvisar vi till respektive organisation som gör en sådan tolkning av ESPD-systemet.

Vår tolkning av ESPD-systemet i denna fråga grundar sig på följande.

 • Den inledande bestämmelsen om egenförsäkran i lagen om offentlig upphandling (LOU) kan inte tolkas på något annat sätt än att om leverantören åberopar andra företags kapacitet ska leverantörens egenförsäkran åtföljas av en separat särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas (se 15 kap. 1 § andra stycket LOU).
 • En egenförsäkran ska lämnas i standardformuläret enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 av den 5 januari 2016 om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD-förordningen). Något stöd för att konsolidera flera olika egenförsäkran med varandra finns inte i standardformuläret (se 15 kap. 1 § tredje stycket LOU och ESPD-förordningen).
 • ESPD-förordningen är bindande för enskilda, på samma sätt som svensk lag. Av ESPD-förordningens bilaga 2, vilken innehåller standardformuläret för att ta fram ett ESPD-formuläret, framgår att en leverantör som förlitar sig på andra företags kapacitet ska bifoga en separat egenförsäkran med relevant information för var och en av företagen i fråga (se bilaga 2 i ESPD-förordningen, del II, avsnitt C).
Dessa tre bindande rättsregler stödjer enligt sin ordalydelse en tolkning att en leverantör som förlitar sig på andra företags kapacitet ska bifoga en separat egenförsäkran med relevant information för vart och ett av företagen den åberopar.

Vi är medvetna om att det i dagsläget under vissa omständigheter är svårt att tillämpa ESPD-systemet fullt ut i praktiken. Det finns emellertid i dagsläget inte något undantag från att fullt ut tillämpa ESPD-systemet av denna anledning. Om det är möjligt att tolka de tre ovan angivna bestämmelserna extensivt får avgöras av den upphandlande myndigheten eller enheten och i förlängningen i en förvaltningsdomstol.

Tolkning av vårt tidigare svar
I vårt svar har vi inte gjort gällande att det inte finns någon som helst anledning till att i frågeställningen ha med eventuellt åberopat företag/konsortiedeltagare (eller någon företrädare för detsamma) utöver anbudsgivaren i upphandlingar som berörs av 15 kap. LOU. Vårt svar bör tolkas enligt dess ordalydelse. Tolkningar utöver det kan vi inte svara för.

Källhänvisningar
 • 15 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – inledande bestämmelse om ESPD-systemet
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 av den 5 januari 2016 om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD-förordningen).
Uppdaterad: den 27 februari 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

26 februari 2019

Vart i LUF hittar man motsvarande skrivning eller vad gäller annars avseende ESPD och kapacitetsförstärkare?

Åke

13 mars 2023

Hej Åke,

Om uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1–4 §§ i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är tillämpliga eller om den upphandlande organisationen har valt att tillämpa sådana kvalificeringskrav som anges i 14 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU) i sin upphandling gäller bestämmelserna om ESPD-systemet. Detta framgår av 14 kap. 3 § LUF som hänvisar vidare till bestämmelserna i LOU för hur den upphandlande organisationen ska gå till väga i samband med kontrollen av leverantörerna.

Att även de företag vars kapacitet åberopas omfattas av ESPD-systemet och den upphandlande organisationens kontroll framgår av 14 kap. 12 § LUF. Detta innebär att om den upphandlande organisationen har ställt krav på att leverantören ska lämna in en egenförsäkran eller om leverantören frivilligt har valt att inkomma med en egenförsäkran ska en separat egenförsäkran som utgångspunkt även skickas in för de företag vars kapacitet åberopas.

Notera att om det vid en kontroll visar sig att det åberopade företaget omfattas av någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § eller 2 § första stycket LUF eller om företaget inte uppfyller de eller det kvalificeringskrav som företagets kapacitet har åberopats för ska den upphandlande organisationen begära att leverantören byter ut företaget mot ett annat företag.

Läs mer
För att läsa om ESPD-systemet, se vår vägledning som finns publicerad på vår webbplats ESPD-systemet.

Läs även mer om vilka upphandlingar som omfattas av ESPD-reglerna samt vilka underleverantörer som omfattas av reglerna i inläggen I vilka upphandlingar gäller ESPD-systemet? och Vilka underleverantörer ska lämna en egen separat egenförsäkran? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
 • 14 kap. 3 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – vid kontroll av leverantörer ska upphandlande organisation tillämpa reglerna i 15 kap. 1-13 §§ LOU
 • 14 kap. 12 § LUF – kontroll av åberopat företag och skyldighet att begära att leverantören byter ut företaget om denne omfattas av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § eller 2 § första stycket, eller inte uppfyller det kvalificeringskrav som företagets har åberopats för.
Med vänliga hälsningar,

Therese

Jurist

20 mars 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.