Start

När ska ett intyg om åberopad kapacitet skickas in?

Om vi i Administrativa föreskrifter angett följande:
"En leverantör kan i enlighet med LOU åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet för uppfyllande av krav.
   Leverantören skall i förekommande fall till sitt anbud bifoga intyg som visar att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser för att uppdraget skall kunna utföras." (ordet skall är inte fetstilat i handlingen)

Borde inte det innebära att intyget ska vara bifogat anbudet och i det fall man inte bifogat det, så ska anbudet förkastas?

Så hade jag tolkat det enligt förra LOU. Frågan är hur jag ska tolka det idag?

Lasse

Publicerad 27 augusti 2018

Hej,


Svaret på din fråga beror eventuellt på om upphandlingen i ditt exempel genomförs enligt ett förfarande i 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i 6 kap. LOU.

Upphandling under tröskelvärdet eller av tjänster som anges i bilaga 2 (19 kap. LOU)
Upphandlingar vars värde understiger tröskelvärdet eller avser tjänster av ett sådant slag som anges i bilaga 2  till LOU ska genomföras enligt 19 kap. LOU. För dessa upphandlingar kan den skrivningen du klippt in ovan användas utan förbehåll.

Skrivning i ditt exempel utgör ett obligatoriskt krav (ska-krav). Detta innebär att en leverantör måste uppfylla det för att dess anbud ska kunna antas. Av denna anledning måste en leverantörs anbud förkastas om kravet inte är uppfyllt.

Upphandling över tröskelvärdet som inte avser tjänster som anges i bilaga 2 (6 kap. LOU)
Upphandlingar över tröskelvärdena som inte avser tjänster av ett sådant slag som anges i bilaga 2 till LOU ska genomföras enligt 6 kap. LOU och omfattas av ESPD-systemet. När en upphandling omfattas av ESPD-systemet har leverantörer en rättighet att inkomma med en egenförsäkran (kallas ibland ESPD). Det är frivilligt för leverantören att nyttja denna möjlighet i Sverige, om inget annat framgår av upphandlingsdokumenten. När en leverantör väljer att använda sig av en egenförsäkran och åberopar ett annat företags kapacitet måste det åberopade företaget inkomma med en separat egenförsäkran.

Det är oklart om leverantörens bevis att den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna hos det åberopade företaget när kontraktet ska fullgöras omfattas av ESPD-systemet, eller om bevis om detta ska lämnas in med anbudet. Vi finner inget stöd för att ett sådant bevis omfattas av ESPD-systemet. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Oavsett vad som gäller i denna oklarhet ska leverantörer som inte använder sig av en egenförsäkran bifoga alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis direkt med sitt anbud. Dessa leverantörer omfattas alltså oavsett vad som gäller av skrivningen i ditt exempel. Dessa leverantörers anbud ska förkastas i situationen du beskriver.

Läs mer
Läs mer om ESPD-systemet i vår vägledning. Se även inlägget Rätt att kräva uppgifter om åberopade företag, redan med anbuden? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195, s. 769 - leverantörer som inte använder sig av en egenförsäkran ska bifoga alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis.

Med vänlig hälsning,

Upphandlingsmyndigheten

29 augusti 2018 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.