Start

Vad händer om en anbudsgivare lämnar en ESPD samt inkommer med samtliga bevis direkt?

Om en leverantör enligt upphandlingsdokumenten har möjlighet att i ett anbud lämna en ESPD som alternativ till intyg och bevis om uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav, får leverantören då i anbudet lämna både en ESPD samt intyg och bevis om uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav?

Martin

Publicerad 10 september 2023

Hej Martin,

När upphandlingen är direktivstyrd, det vill säga när upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet och inte är en sådan tjänst som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU), ska leverantören alltid kunna välja att skicka in en egenförsäkran (ESPD) i stället för att skicka in alla nödvändiga bevis direkt med anbudet. En ESPD är alltså ett preliminärt bevis på att leverantören uppfyller kvalificeringskraven och inte omfattas av någon av uteslutningsgrunderna.

En leverantör kan alltså, i dessa upphandlingar, välja mellan att:
  • lämna in alla nödvändiga bevis direkt med sitt anbud, eller
  • lämna en egenförsäkran (ESPD)
Vad händer i det fallet att en anbudsgivare lämnar en ESPD samt inkommer med samtliga bevis direkt i sitt anbud?
Även om leverantören som utgångspunkt ska välja det ena eller det andra sättet så händer det att leverantörer skickar in både det preliminära beviset (ESPD:n) och alla slutliga bevis direkt med anbudet. Något uttryckligt förbud mot detta finns inte reglerat i upphandlingslagstiftningen men det kan däremot uppstå problem om det visar sig att det finns motstridiga uppgifter i de olika handlingarna.

Vad vi känner till har frågan endast prövats en gång i domstol, i Kammarrätten i Göteborg. I målet hade anbudsgivaren lämnat in en korrekt ifylld ESPD och även bifogat bevis direkt med sitt anbud. Det framgick dock inte av det inlämnade beviset att kravet var uppfylld. Även om leverantören har lämnat en ESPD menade domstolen att man inte kan bortse från de handlingar som har bifogats anbudet. Eftersom det bevis som leverantören skickade in inte uppfyllde ställda krav ansåg kammarrätten därför att anbudet skulle förkastas.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 769 – en leverantör kan välja mellan att lämna en egenförsäkran, eller lämna in alla för ändamålet nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan för att visa att leverantören inte omfattas av en uteslutningsgrund och uppfyller kvalificeringskraven
  • 15 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den upphandlande organisationen ska godta en egenförsäkran som preliminärt bevis för att leverantören inte ska uteslutas och uppfyller de krav och kriterier som myndigheten har ställt
  • 15 kap. 3 § LOU – en upphandlande organisation får inhämta bevis när som helst under upphandlingsprocessen om den anser att det är nödvändigt för att kunna genomföra upphandlingen korrekt
  • 15 kap. 4 § st. 1 LOU – den upphandlande organisationen ska begära in bevis innan kontraktet tilldelas
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 6252–20 – om en anbudsgivare har lämnat in en ESPD samt bifogat efterfrågade bevis tillsammans med sitt anbud kan den upphandlande organisationen inte bortse från de handlingar som bifogats anbudet.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

14 september 2023

Hej. Om en leverantör har lämnat in ESPD samt ett av två kravställda referensuppdrag kan då ESPD på något sätt möjliggöra att de får inkomma med det andra referensuppdraget?

Åsa

06 december 2023

Hej Åsa,

Vi är osäkra på om vi förstår samtliga förutsättningar i din fråga. Som vi tolkar frågan så handlar det om vilka möjligheter en leverantör, som har lämnat in en korrekt ifylld ESPD men som samtidigt skickat med ett av alla de slutliga bevis som efterfrågas tillsammans med sitt anbud, har att komplettera med resterande av de slutliga bevisen i samband med anbudsprövningen. Återkom gärna med ett förtydligande om vi har missuppfattat förutsättningarna i din fråga.

Vad händer om man skickar in en ESPD och ett (men inte alla) bevis tillsammans med sitt anbud?
En ESPD är ett preliminärt bevis på att leverantören uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen och att det inte finns skäl för uteslutning. Syftet med det preliminära beviset är att underlätta för leverantörerna så att dessa inte behöver ta fram och skicka in de slutliga bevisen för varje upphandling de deltar i. Grundtanken med en ESPD är alltså att en leverantör som har skickat in en sådan med sitt anbud ska ha möjlighet att skicka in de slutliga bevisen först i samband med anbudsprövningen. Vi har svårt att se att det skulle finnas något generellt hinder mot att en leverantör som dels har skickat in ett preliminärt bevis, dels ett av alla slutliga bevis med anbudet ändå skulle ha möjlighet att skicka in resterande av de slutliga bevisen i samband med anbudsprövningen. Notera dock att det i den enskilda upphandlingen kan finnas ett administrativt obligatoriskt krav som begränsar denna möjlighet.

Så vitt vi känner till har denna fråga dock inte blivit prövad i domstol, vad som gäller kommer därför slutligen att behöva avgöras i rättstillämpningen.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

08 december 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.