Start

Måste en leverantör som inte använder ESPD lämna in bevis som myndigheten redan har tillgång till?

Enligt 15 kap. 5 § LOU, under rubriken "Kompletterande dokument", är leverantörer inte skyldiga att lämna in kompletterande dokument eller andra skriftliga bevis:

  1. om den upphandlande myndigheten redan har tillgång till bevisen eller  
  2. om den upphandlande myndigheten själv har möjlighet att kostnadsfritt och direkt få tillgång till beviset med hjälp av elektroniska medel.
Gäller denna bestämmelse även om leverantören inte använder sig av ESPD i upphandlingen (bestämmelsen är placerad under rubriken "Kompletterande dokument" som torde syfta på kompletterande dokument i förhållande till att leverantören har använt sig av en ESPD)?

SM

Publicerad 23 augusti 2021

Hej,

Precis som du skriver i din fråga så avser 15 kap. 3–5 §§ de kompletterande dokument som ska lämnas in på begäran av en upphandlande myndighet, när en leverantör valt att lämna in en egenförsäkran (ESPD) med sitt anbud.

Enligt bestämmelsen i 15 kap. 5 § så är en leverantör inte skyldig att lämna in kompletterande dokument eller andra skriftliga bevis som den upphandlande myndigheten redan har tillgång till dem eller har möjlighet att kostnadsfritt få elektronisk tillgång till dem. Leverantören som vill nyttja denna möjlighet ska i sin egenförsäkran lämna den information som krävs för detta, till exempel databasens webbadress, identifieringsuppgifter och, i förekommande fall, den förklaring om samtycke som krävs.

Om leverantören inte har lämnat in en egenförsäkran så ska samtliga intyg och dokument som efterfrågas i upphandlingen lämnas in direkt med anbudet även om den upphandlande myndigheten redan har, eller har möjlighet att få, kostnadsfri elektronisk tillgång till bevisen.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 3–5 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser avseende kompletterande dokument i samband med användande av en egenförsäkran
  • artikel 59 punkten ett, fjärde stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling (LOU-direktivet) – leverantören ska i sin egenförsäkran lämna den information som krävs för att den upphandlande myndigheten ska kunna inhämta bevisen som denne har eller har möjlighet att kostnadsfritt få elektronisk tillgång till
  • prop. 2015/16:195 s. 769 – i stället för att lämna in en egenförsäkran kan den leverantör som föredrar det direkt lämna in nödvändiga intyg och dokument tillsammans med sitt anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

26 augusti 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.