Start

Rättsmedel vid upphandling av koncessioner

Reglerna om rättsmedel är tillämpliga vid upphandling enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Det innebär att det kan bli aktuellt med överprövning, ogiltigförklaring, skadestånd och upphandlingsskadeavgift.

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Överpröva en upphandling av en koncession eller ett avtals giltighet 

En leverantör kan ansöka om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet. 

Överprövning 

Skadestånd 

En upphandlande organisation kan i vissa situationer också bli skadeståndsskyldig om upphandlingen genomförs i strid med lagen, och en leverantör lider skada på grund av överträdelsen. 

Skadestånd 

Upphandlingsskadeavgift 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för upphandling enligt LUK. Konkurrensverket kan i vissa situationer besluta om en upphandlingsskadeavgift. I vissa sammanhang föreligger också en skyldighet för Konkurrensverket att besluta om en sådan avgift.

Upphandlingsskadeavgift