Start

Löptiden på en koncession

Vad som gäller för löptider beror på om koncessionen ligger under eller över tröskelvärdena samt om löptiden är kortare eller längre än fem år.

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Löptiden över tröskelvärdet  

Enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska koncessioner vara tidsbegränsade. Den upphandlande organisationen ska bestämma löptiden på grundval av de byggentreprenader eller tjänster som efterfrågas. Enligt förarbetena innebär detta att bedömningen av hur länge en koncession ska löpa som huvudregel beror på beskaffenheten av den tjänst eller byggentreprenad som koncessionen avser. 

Löptiden under tröskelvärdet samt för sociala- och andra särskilda tjänster  

Det finns inga regler om löptider i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) för koncessioner under tröskelvärdena. Däremot gäller de grundläggande principerna i upphandling. För att följa de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna skulle man kunna använda de bestämmelser som gäller för koncessioner över tröskelvärdena som ett riktmärke när löptiden bestäms.