Start

Annonsering samt tidsfrister att lämna anbudsansökningar och anbud

När lagen om upphandling av koncessioner (LUK) tillämpas är huvudregeln att upphandlingen ska annonseras. I LUK finns inte lika många alternativ till annonsering som vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Upphandling över tröskelvärdet  

Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet  

Upphandling under tröskelvärdet