Startsida

Annonsering samt tidsfrister att lämna anbudsansökningar och anbud

När lagen om upphandling av koncessioner (LUK) tillämpas är huvudregeln att upphandlingen ska annonseras. I LUK finns inte lika många alternativ till annonsering som vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Upphandling över tröskelvärdet  

Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet  

Upphandling under tröskelvärdet  

Källhänvisningar

 • 8 kap. 1 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – annonsering om upphandlingen överstiger tröskelvärdet 
 • 2 § Upphandlingsförordningen (2016:1162) – annonser och förhandsannonser ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå 
 • 9 kap. 1 § LUK – vid bestämmande av tidsfrister att lämna anbudsansökningar eller anbud ska hänsyn tas till koncessionens komplexitet 
 • 9 kap. 2 § LUK – minsta tidsfrist att lämna anbudsansökningar och anbud 
 • 9 kap. 3 § LUK – förkortad tidsfrist om anbud får lämnas elektroniskt 
 • 9 kap. 4 § LUK – förlängning av tidsfrist att lämnas anbud om det inte finns fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till koncessionsdokumenten med elektroniska medel 
 • 8 kap. 9 § LUK – elektronisk tillgång till koncessionsdokumenten 
 • 8 kap. 10 § LUK – information om tillgång till koncessionsdokument som leverantörerna inte har fri tillgång till enligt huvudregeln i 8 kap. 9 § första stycket LUK 
 • 8 kap. 11 § LUK – information i annons eller inbjudan att lämna anbud om hur länge anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud 
 • 8 kap. 3–5 §§ LUK – upphandling utan föregående annonsering 
 • 8 kap. 7 § LUK – annons om tilldelning av koncession utan föregående annonsering (frivillig förhandsinsyn) 
 • 8 kap. 6 § LUK – efterannonsering 
 • 8 kap. 2 § LUK – koncessionsupphandling som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska annonseras genom en förhandsannons när upphandlingen överstiger tröskelvärdet 
 • 10 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och 10 kap. 5 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – tidpunkt för beräkning av tidsfrist för efterannonsering 
 • 15 kap. 5 § LUK – förhandsannonsering vid upphandling under tröskelvärdet 
 • Prop. 2015/16:195 s. 1374 – innehåll i förhandsannonser för upphandlingar under tröskelvärdet 
 • 19 kap. 15 § LOU/LUF – tidsfrister att lämna anbudsansökningar och anbud när LOU eller LUF tillämpas 
 • 15 kap. 5 § andra stycket LUK – efterannonsering av koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster om upphandlingen överstiger tröskelvärdet