Start

Annonsering samt tidsfrister att lämna anbudsansökningar och anbud

När lagen om upphandling av koncessioner (LUK) tillämpas är huvudregeln att upphandlingen ska annonseras. I LUK finns inte lika många alternativ till annonsering som vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Nya regler från 1 februari 2022

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.  De äldre reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna trädde i kraft. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022 

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

Upphandling över tröskelvärdet  

Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet  

Upphandling under tröskelvärdet  

Källhänvisningar

 • 8 kap. 1 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – annonsering om upphandlingen överstiger tröskelvärdet 
 • 2 § upphandlingsförordning (2016:1162) – annonser och förhandsannonser ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå 
 • 8 kap. 7 a § LUK – vid upphandling över tröskelvärdet ska annonser som anges i 8 kap. LUK även publiceras i en registrerad annonsdatabas
 • 9 kap. 1 § LUK – vid bestämmande av tidsfrister att lämna anbudsansökningar eller anbud ska hänsyn tas till koncessionens komplexitet 
 • 9 kap. 2 § LUK – minsta tidsfrist att lämna anbudsansökningar och anbud 
 • 9 kap. 3 § LUK – förkortad tidsfrist om anbud får lämnas elektroniskt 
 • 9 kap. 4 § LUK – förlängning av tidsfrist att lämnas anbud om det inte finns fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till koncessionsdokumenten med elektroniska medel 
 • 8 kap. 9 § LUK – elektronisk tillgång till koncessionsdokumenten 
 • 8 kap. 10 § LUK – information om tillgång till koncessionsdokument som leverantörerna inte har fri tillgång till enligt huvudregeln i 8 kap. 9 § första stycket LUK 
 • 8 kap. 11 § LUK – information i annons eller inbjudan att lämna anbud om hur länge anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud 
 • 8 kap. 3–5 §§ LUK – upphandling utan föregående annonsering 
 • 8 kap. 7 § LUK – annons om tilldelning av koncession utan föregående annonsering (frivillig förhandsinsyn) 
 • 8 kap. 6 § LUK – efterannonsering, även denna annons ska också publiceras i en registrerad annonsdatabas (se 8 kap. 7 a § LUK) 
 • 8 kap. 2 § LUK – koncessionsupphandling som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska annonseras genom en förhandsannons när upphandlingen överstiger tröskelvärdet 
 • 8 kap. 7 a § LUK – vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet ska annonser som anges i 8 kap. LUK även publiceras i en registrerad annonsdatabas 
 • 10 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och 10 kap. 5 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – tidpunkt för beräkning av tidsfrist för efterannonsering 
 • 15 kap. 5 § LUK – förhandsannonsering vid upphandling under tröskelvärdet 
 • 14 a § upphandlingsförordning (2016:1162) – information som en förhandsannons enligt 15 kap. 5 § LUK ska innehålla
 • 15 kap. 5 a § LUK – annonser vid upphandling under tröskelvärdet ska publiceras i en registrerad annonsdatabas 
 • 19 kap. 15 § LOU/LUF – tidsfrister att lämna anbudsansökningar och anbud när LOU eller LUF tillämpas 
 • 15 kap. 5 § tredje stycket LUK – en upphandlande organisation ska efterannonsera resultatet av en upphandling under tröskelvärdet. Efterannonsering behöver dock inte göras om upphandlingens värde understiger fem procent av tröskelvärdet
 • 15 kap. 5 a § LUK – efterannonser vid upphandling under tröskelvärdet ska publiceras i en registrerad annonsdatabas 
 • 14 c § upphandlingsförordning (2016:1162) – information som en efterannons enligt 15 kap. 5 § tredje stycket LUK ska innehålla