Start

Selektivt förfarande

Ett selektivt förfarande är ett tvåstegsförfarande. Alla leverantörer kan ansöka om att få delta i upphandlingen. Först kontrolleras att leverantörerna uppfyller de krav som ställs på dem. Sedan bjuds de anbudssökande som bedöms uppfylla kraven in att lämna anbud. Det går att begränsa antalet kvalificerade anbudsansökanden som får lämna anbud om det anges redan i annonsen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt  

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

När får det användas? 

Den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) får alltid använda sig av detta förfarande. Det finns ingen begränsning även om något av de andra upphandlingsförfarande skulle vara tillämpliga.  

Så går det till 

Ett selektivt förfarande är indelat i två steg:  

  • I det första steget får alla intresserade leverantörer möjlighet att ansöka om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande organisationen kontrollerar då att leverantörerna uppfyller de krav som ställs på dem (uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav). 
  • I det andra steget bjuds endast de leverantörer som har kvalificerat sig in att lämna anbud. Kvalificeringen av de anbudssökande sker utifrån de krav som den upphandlande organisationen på förhand ställt upp i samband med att anbudsinfordran annonseras.  

Utmärkande med förfarandet 

  • Vid komplexa och kostnadsdrivande upphandlingar där kundanpassning är av stor vikt finns det möjlighet att begränsa antalet anbudssökande redan från början, förutsatt att det angetts i upphandlingsdokumenten. 
  • Förfarandet är bra att använda sig av inom områden som många anbudsgivare förväntas lämna anbud på. 
  • Det är ett lämpligt förfarande att använda sig av i de upphandlingar där flera leverantörer inte är i närheten att vinna ett kontrakt. Då är det både tids- och kostnadssparande. 

Att tänka på  

  • Inga förhandlingar får föras med leverantören. 
  • Förfarandet kan medföra att man som beställare utestänger möjligheten att pröva kreativa lösningar som kan vara både billigare och bättre. 
  • Den upphandlande organisationen kan välja att begränsa antalet anbudssökande genom en urvalsprocess. Det kan medföra risk för att begränsa små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingen.