Start

Upphandla

När ni genomför upphandlingen ska ni formulera de krav och villkor om ansvarsfulla leveranskedjor som ska ingå i upphandlingsdokumenten. Till er hjälp finns färdiga mallar som vi på Upphandlingsmyndigheten har tagit fram.

Stöd  i upphandlingsfasen 

I upphandlingsfasen hanterar ni följande uppgifter: 

 • fastställ villkor om ansvarsfulla leveranskedjor i upphandlingsdokumenten 
 • kommunicera villkoren till potentiella leverantörer. 

Fastställ kontraktsvillkor om ansvarsfulla leveranskedjor 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kontraktsvillkor om ansvarsfulla leveranskedjor som ni kan använda i er upphandling. Villkoren finns på två olika nivåer: 

Villkoren på basnivå är utformade för att ni ska kunna uppfylla era skyldigheter enligt bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor när arbetet utförs utanför Sverige. 

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna

Villkoren på avancerad nivå är mer omfattande och omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöhänsyn och anti-korruption som tillsammans utgör hållbara leveranskedjor. De avancerade villkoren omfattar också hela leveranskedjan, till skillnad från villkoren på basnivå. 

Vad innebär ILO:s kärnkonventioner?

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s expertorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. År 1998 antog ILO en deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, vilka har kommit att kallas kärnkonventioner. År 2022 lade ILO till en säker och hälsosam arbetsmiljö till de grundläggande principerna.  

Kärnkonventionerna är tio stycken, och rör fem olika områden:  

 • föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98)
 • tvångsarbete (ILO 29 och 105)
 • barnarbete (ILO 138 och 182)
 • diskriminering i anställning (ILO 100 och 111)
 • säker och hälsosam arbetsmiljö (ILO 155 och ILO 187).

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 

Om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk rätt är tillämplig kan det i stället vara aktuellt att ställa villkor om lön, semester och arbetstid enligt ett svenskt centralt kollektivavtal. 

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 

Leverantörens skyldighet enligt kontraktet 

Kontraktsvillkoren på basnivå och avancerad nivå skiljer sig när det gäller omfattningen och vilka underleverantörer som omfattas. 

Omfattningen av villkoren 

Underleverantörer 

Hur leverantören uppfyller kontraktsvillkoren

Leverantören ska uppfylla kontraktsvillkoren genom att vidta åtgärder för att förebygga och hantera avvikelser från Villkoren. Syftet är att säkerställa att leverantören arbetar med en effektiv riskhantering i leveranskedjan.

 1. Policyåtagande 
 2. Vidareförmedling av åtagandet 
 3. Intern ansvarsfördelning 
 4. Riskanalyser 
 5. Uppföljning 
 6. Avvikelsehantering

Uppföljning av villkoren och hantering av brister 

Observera att det ska framgå av upphandlingsdokumenten att leverantören är skyldig att redovisa hur villkoren uppfylls. Det ska ske på det sätt och inom den tid som ni som upphandlande organisation anger. Upphandlingsdokumenten bör, för att öka transparensen och förutsebarheten för leverantören, inkludera anvisningar om vilka frågeställningar som denne ska svara på vid uppföljning. 

Det bör också framgå i upphandlingsdokumenten att leverantören ska möjliggöra för den upphandlande organisationen att själv, eller genom ombud, genomföra revisioner hos leverantören eller hos dennes underleverantörer för att säkerställa att villkoren uppfylls. 

Kontraktet bör även reglera hur eventuella brister ska hanteras. 

Mer om hur uppföljningen kan gå till och hur brister kan hanteras i fasen Förvalta

Kommunicera villkoren till potentiella leverantörer 

Det är bra att fundera över hur ni kan föra dialog med potentiella leverantörer och hur villkoren kan kommuniceras vid genomförandet av upphandlingen. Utmaningarna i leveranskedjorna är många och det kan finnas behov av att ge stöd kring hur företag kan hantera detta. 

Genom att göra processen förutsebar och transparent för leverantörerna ökar också kunskapen om vilka åtgärder som ska vidtas under kontraktstiden för att förbygga och hantera riskera.