Start

Policyåtagande - Rutinkrav 1

"Leverantören ska ha antagit en allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att respektera Villkoren."

Syfte 

Syftet med policyåtagandet är att säkerställa att leverantören är medveten om sitt ansvar och att den agerar för att respektera Villkoren. Policyåtagandet ska också säkerställa att ansvaret är förankrat i verksamheten. Det ska också finnas tillgängligt för affärspartners och andra intressenter som har anknytning till leverantörens verksamhet. 

Bedömningskriterier 

För att uppfylla rutinkrav 1 om policyåtagande ska leverantören ha antagit en policy som: 

  1. minst omfattar Villkoren 
  2. är fastställd på högsta nivå i företaget 
  3. är allmänt tillgänglig, till exempel på arbetsplatsen eller företagets webbplats. 

Vägledning 

Ett policyåtagande är en offentligt tillgänglig avsiktsförklaring som beskriver leverantörens ansvar, åtaganden och förväntningar när det gäller Villkoren. Åtagandet gäller i den egna verksamheten, i leveranskedjan samt i övriga affärsrelationer. Leverantörens åtagande när det gäller Villkoren kan uttryckas i en enda policy eller i flera fristående policyer. Det kan även integreras i något av leverantörens styrdokument, till exempel i en uppförandekod. 

Policyåtagandet ska inrikta sig på risker som är kopplade till den egna verksamheten och affärsrelationer. Det får inte enbart fokusera på välgörenhetsprojekt eller generella hållbarhetsåtaganden. För att policyåtagandet ska få rätt status inom leverantörens organisation ska den vara antagen av högsta ledningen. 

Policyn bör uppdateras löpande med ny kunskap om risker i leveranskedjan. 

  1. Policyåtagande  
  2. Vidareförmedling av åtagandet  
  3. Intern ansvarsfördelning 
  4. Riskanalyser
  5. Uppföljning  
  6. Avvikelsehantering 

Inköpsprocess för ansvarsfulla leveranskedjor - Upphandla