Start

Vidareförmedling av åtagandet - Rutinkrav 2

"Leverantören ska ha antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera Villkoren i den egna verksamheten och i leveranskedjan."

Syfte 

Syftet med att kräva att leverantören vidareförmedlar sitt åtagande är att åtagandet ska delges relevanta aktörer. Det avser såväl intressenter som själva förväntas införa motsvarande åtagande i sin verksamhet (till exempel leverantörer och underleverantörer), som intressenter som har intresse i dess implementering (till exempel affärsförbindelser, investerare, konsumenter och intresseorganisationer). Det avser även individer eller grupper som kan komma att påverkas negativt av leverantörens verksamhet.  

Bedömningskriterier 

För att uppfylla rutinkrav 2 om vidareförmedling av åtagandet ska leverantören: 

  • Delge åtagandet till anställda inom företaget. 
  • Skriftligen vidareförmedla åtagandet att respektera Villkoren till de leverantörer som den har kontraktsförhållande med (1:a ledet). 
  • Redogöra för hur den säkerställer att Villkoren vidareförmedlas från leverantörer som den har kontraktsförhållande med (1:a ledet), vidare i leveranskedjan. 

Vägledning 

Att vidareförmedla policyåtagandet ska säkerställa att intressenter, leverantörer och underleverantörer i olika led i leveranskedjan blir medvetna om leverantörens åtagande att respektera Villkoren. Dessutom uppmuntras de att agera i enlighet med åtagandet. Ofta finns det fler problem som gäller arbetsvillkor och miljöförhållanden i underleverantörsleden. Det är därför viktigt att leverantören vidareförmedlar ansvaret, och ställer krav även i dessa led. En leverantör kan därför ställa krav på sina direkta leverantörer, och genom avtal kräva att de i sin tur vidareförmedlar Villkoren i sina leveranskedjor. 

Verksamheter som leverantören har kontraktsförhållanden med bör få ta det av åtagandet. Det räcker inte med att en policy finns tillgänglig för underleverantörer, utan den bör bifogas och hänvisas till i avtalen. Vid behov ska den också översättas till lokala språk. Andra aktörer som också bör underrättas är sådana som är direkt kopplade till delar av leverantörens verksamhet som är relevanta för avtalet, samt sådana som riskerar att drabbas vid avvikelser mot åtagandet. 

Policyåtagandet ska även förankras hela vägen från högsta nivån till berörda medarbetare i företaget, som annars kan agera utan att vara medvetna om åtagandet eller utan att ta hänsyn till det. 

Åtagandet kan vidareförmedlas genom relativt enkla metoder, såsom att publicera det på leverantörens webbplats eller intranät, införa kontraktsvillkor som kopplas till åtagandet i avtal med leverantörer, eller genom att föra dialog kring åtagandet internt och externt. Dessutom kan leverantören genomföra utbildningar och främja kapacitetsbyggnad i leveranskedjan för att öka kunskapen om Villkoren i olika led i leveranskedjan. 

  1. Policyåtagande  
  2. Vidareförmedling av åtagandet  
  3. Intern ansvarsfördelning 
  4. Riskanalyser
  5. Uppföljning  
  6. Avvikelsehantering 

Inköpsprocess för ansvarsfulla leveranskedjor - Upphandla