Start

Ansvarsfördelning – Rutinkrav 3

"Leverantören ska ha antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera Villkoren i den egna verksamheten och i leveranskedjan."

Syfte 

Syftet med att efterfråga en tydlig ansvarsfördelning är att se till att leverantören har utsett ansvariga personer för Villkoren på ledningsnivå. Det gör också att den upphandlande myndigheten får information om vilken befattning som är ytterst ansvarig för att Villkoren efterlevs i leverantörens egen verksamhet och i leveranskedjan. 

Bedömningskriterier 

För att uppfylla rutinkrav 3 om ansvarsfördelning ska leverantören ha: 

  1. utsett en eller flera personer på ledningsnivå som är ytterst ansvariga för frågor som rör Villkoren 
  2. tydliggjort vad ansvaret innebär. 

Vägledning 

För att ett leverantörspolicyåtagande ska vara effektivt och kunna efterlevas, behövs en intern ansvarsfördelning. Ytterst är det ledningen som har ansvar för att åtagandet efterlevs och därför behöver någon inom ledningsgruppen utses som ansvarig. Ansvarsfördelningen kan givetvis se olika ut beroende på leverantörens storlek och struktur, men någon eller några personer i ledande befattning ska ha det yttersta ansvaret. Det dagliga ansvaret kan sedan delegeras inom organisationen. 

Förutom att förankra åtagandet i högsta ledningen, kan leverantören även arbeta för att förankra åtagandet i organisationen. De kan hjälpa medarbetarna att minimera risker i sitt dagliga arbete genom att ge tillbörlig uppmärksamhet och stöd för konsekvensanalyser (due diligence) av Villkoren, fördela resurser för konsekvensanalyser, samt se till att personal som arbetar med konsekvensanalyser tilldelas den tid och den kompetensutveckling som krävs för uppgiften. 

  1. Policyåtagande  
  2. Vidareförmedling av åtagandet  
  3. Intern ansvarsfördelning  
  4. Riskanalyser  
  5. Uppföljning  
  6. Avvikelsehantering 

Inköpsprocess för ansvarsfulla leveranskedjor - Upphandla