Start

Motverka korruption i organisationen

Här finns tips på hur ni effektivt förebygger korruption samt identifierar och hanterar risker för korruption som kan uppstå i en upphandlande organisation, särskilt i samband med inköp. Tipsen riktar sig primärt till personer i verksamhetsledningen.

Utbilda och skapa dialog 

Det finns en föreställning om att det inte förekommer korruption i Sverige och många avfärdar därför företeelsen. Denna inställning kan bero på en bristande medvetenhet om vad korruption egentligen är. Ett viktigt första steg i arbetet med antikorruption är därför att öka medvetenheten i organisationen om vad korruption är och hur det kan förebyggas. Det kan ni bland annat göra genom att utbilda och skapa dialog om såväl korruption som upphandling och inköp.

Styrning och ledarskap 

Det är ni som sitter i ledningen för en organisation som ansvarar för att sätta upp ramar för hur personal och förtroendevalda bör agera i situationer där etiska frågeställningar kan uppstå. Med ledning menas i detta sammanhang den beslutande ledningen på högsta möjliga nivå. Det kan röra sig om styrelse, fullmäktige eller en ledningsgrupp av tjänstemän.

Andra rutiner och arbetssätt 

Det är viktigt med rutiner och arbetssätt som både hjälper er att förebygga och upptäcka korruption. Där kan många av de åtgärder vi tipsar om ingå, men även att ha rutiner för allt från riskanalyser till hur misstankar om korruption kan rapporteras in.