Start

Hur en kommun eller en region lämnar stöd enligt SGEI de minimis-förordningen

En kommun eller region som vill säkerställa tjänster som riktar sig till medborgarna och som marknaden inte skulle erbjuda utan offentlig finansiering (en marknadskompletterande tjänst) kan under vissa förutsättningar lämna ersättning till ett företag enligt SGEI de minimis-förordningen.

En kommun eller en region har enligt statsstödsreglerna möjlighet att finansiera marknadskompletterande tjänster om tjänsterna definieras som allmännyttiga tjänster som anförtros ett visst företag. Dessa möjligheter begränsas av andra regelverk som till exempel kommunallagen och de upphandlingsrättsliga regelverken. Enligt statsstödsreglerna är det dock möjligt att lämna stöd i form av ersättning för en sådan marknadskompletterande tjänst. När ersättningen uppgår till mindre belopp kan det vara möjligt att tillämpa kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (kommissionens förordning 2832/2023), den så kallade SGEI de minimis-förordningen.

En kommun eller en region som vill ge SGEI de minimis-stöd måste först ta ställning till om det är fråga om en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Om marknaden inte tillgodoser det behov som kommunen eller regionen vill säkerställa kan det vara möjligt att anförtro ett företag (stödmottagaren) en skyldighet att utföra en tjänst. En sådan tjänst kan finansieras enligt villkoren i SGEI de minimis-förordningen.

Hur en sådan skyldighet regleras framgår inte av statsstödsreglerna. Det stödmottagande företaget bör skriftligen eller elektroniskt ha fått i uppdrag att tillhandahålla den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för vilken stödet beviljas. I vissa fall kan en sådan handling vara ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening. Kommunen eller regionen bör då först ta ställning till om det planerade upphandlingsförfarandet kan utesluta ett stöd. Ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är inte stöd om Altmarkkriterierna uppfylls. Om Altmarkkriterierna inte bedöms bli uppfyllda genom det planerade upphandlingsförfarandet ska upphandlingsdokumenten ange att ersättningen är ett SGEI de minimis-stöd. I ett sådant fall blir SGEI de minimis-reglerna ett tak för ersättningsbeloppet. Högre ersättningsbelopp skulle då behöva följa villkoren i SGEI-beslutet (kommissionens beslut 2012/21) eller godkännas av kommissionen enligt SGEI-rambestämmelserna (kommissionens rambestämmelser 2012/C 8/03) innan det får betalas ut.

Innan ett stöd enligt förordningen lämnas bör kommunen eller regionen utreda vilka olika de minimis-stöd som stödmottagaren har fått under de tre senaste åren. Det totala beloppet för allt de minimis-stöd och all annan ersättning som beviljas det berörda företaget för tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse får inte överstiga 750 000 euro. Den handling som anförtror stödmottagaren skyldigheten att tillhandahålla den allmännyttiga tjänsten ska innehålla de uppgifter som krävs enligt SGEI de minimis-förordningen. Enligt förordningen ska alla uppgifter som krävs för att fastställa att villkoren i förordningen följts sparas i tio år.

Villkor för SGEI de minimis-stöd

Checklista för kommuner och regioner

 1. Definiera den marknadskompletterande åtgärden. Kommunen eller regionen bör genomföra ett marknadstest.
  Marknadstest - att definiera en SGEI kräver en marknadsanalys
 2. Får kommunen eller regionen ge företaget ett uppdrag att tillhandahålla tjänsten och finansiera den enligt kommunallagen eller annan svensk lagstiftning?
 3. Kommunen eller regionen bör bedöma om några upphandlingsregler är tillämpliga.
 4. Är ersättningen ett statsstöd? 
  Vad är statsstöd?
  Altmarkkriterierna
 5. Kan kommunens eller regionens mål med stödet uppnås enligt villkoren i SGEI de minimis-förordningen? 
 6. När SGEI de minimis-förordningen tillämpas ska stödmottagaren som anförtros skyldigheten att tillhandahålla den allmännyttiga tjänsten få information om stödbeloppet och att stödet är ett stöd av mindre betydelse av allmänt ekonomiskt intresse genom en hänvisning till förordningen.
 7. Kommunen eller regionen ska begära en elektronisk eller skriftlig redogörelse från den som ska motta ersättning. Redogörelsen ska avse vilka andra de minimis-stöd som denne mottagit.
 8. Företaget som ska motta stödet i form av ersättning ska därefter redogöra för alla andra stöd av mindre betydelse enligt någon av de olika förordningarna om stöd av mindre betydelse som stödmottagaren mottagit under de senaste tre åren.
 9. Genom en skriftlig eller elektronisk handling kan stödmottagaren därefter ges en skyldighet att tillhandahålla tjänsten. Den officiella handlingen ska innehålla en uppgift om det belopp som utgör ett stöd av mindre betydelse och en hänvisning till SGEI de minimis-förordningen. Den officiella handlingen ska sparas i tio år.