Start

Villkoren för SGEI de minimis-stöd

Stöd till ett företag, i form av ersättning för en allmännyttig tjänst, som sammanlagt inte överstiger 750 000 euro under tre år i rad och som även uppfyller övriga villkor i SGEI de minimis-förordningen (kommissionens förordning 2832/2023), är av så liten betydelse att konkurrens- och samhandelskriteriet inte uppfylls. Ett sådant stöd betraktas inte som ett statsstöd.

Stöd till ett företag, i form av ersättning för en allmännyttig tjänst, som sammanlagt inte överstiger 750 000 euro under en treårsperiod och som även uppfyller övriga villkor i SGEI de minimis-förordningen (kommissionens förordning 2023/2832), är av så liten betydelse att konkurrens- och samhandelskriteriet inte uppfylls. Ett sådant stöd betraktas inte som ett statsstöd.

Kontrakt och avtal som omfattas av upphandlingsreglerna

De centrala villkoren i förordningen om SGEI de minimis-stöd är följande:

 • Förordningen gäller endast stöd som beviljas företag som tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse i den mening som avses i artikel 106.2 i EUF-fördraget.
 • Det totala stödet av mindre betydelse som ges till ett företag får inte överstiga 750 000 euro under en treårsperiod. När det gäller lån, garantier och kapitaltillskott finns det särskilda regler för hur stödbeloppet beräknas. Se faktaruta "Stödbeloppet" nedan.
 • Treårsperioden påverkar vilka stöd av mindre betydelse som ska räknas ihop och räknas från när mottagaren fått laglig rätt till stödet. Det innebär att för varje nytt de minimis-stöd som beviljas ska det totala beloppet fastställas på nytt genom att allt det de minimis-stöd som har beviljats företaget under treårsperioden (de senaste tre åren) räknas ihop.
 • Begreppet företag är ett EU-rättsligt begrepp som kan omfatta flera juridiska personer om de kontrolleras av samma enhet. Till exempel anses alla företag i en koncern normalt vara ett enda företag.
 • Företag som utför tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och som inte har någon förbindelse med varandra bortsett från det faktum att de var för sig har en direkt koppling till samma offentliga organ, eller samma icke-vinstdrivande enhet eller enheter, bör inte behandlas som anknutna till varandra. Därför bör hänsyn tas till den specifika situation som råder för företag som kontrolleras av samma offentliga organ, eller av samma icke-vinstdrivande enhet eller enheter, i vilket eller vilka företagen kan ha oberoende beslutsbefogenhet.
  Företagskriteriet
 • Stödbeloppet ska vara överblickbart. Se faktaruta "Stödbeloppet" nedan.
 • All ersättning för tjänsten ska räknas samman, oavsett om det är ett statsstöd eller inte. Se faktaruta "Sammanräkning av stöd och ersättning" nedan.
 • Förordningen gäller inte för stöd till företag för primärproduktion, och under vissa förutsättningar, inte heller för bearbetning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter.
 • Förordningen gäller inte stöd till företag för primärproduktion, och under vissa förutsättningar, inte heller för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.
 • SGEI de minimis-stöd får inte lämnas för exportkostnader under de förutsättningar som anges i förordningen.
 • SGEI de minimis-stöd får inte lämnas så att det gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter.

Administrativa krav

Europeiska kommissionen ska utveckla ett register dit all stödgivning enligt denna förordning ska rapporteras. Det finns dock en möjlighet för en medlemsstat att bygga upp ett eget motsvarande register istället för att använda det som kommissionen utvecklar. Kravet på att publicera information om stöd i detta register gäller från den 1 januari 2026. Fram till dess att det obligatoriska registret har tillämpats i Sverige i tre år ska ett system med information och intyg tillämpas.

Fram till dess att uppgifter om svenska de minimis-stöd ska rapporteras i det register som kommissionen ska ta fram får stöd lämnas om följande villkor är uppfyllda:

Stödgivaren upplyser mottagaren om att det är ett stöd enligt förordningen.

 • Det företag som får stödet intygar att företaget inte har mottagit fler de minimis-stöd som sammanlagt gör att stödtaket överskrids.
 • Stödgivaren dokumenterar att denne har följt villkoren i förordningen och bevarar dokumentationen i 10 år från den dag då stödet beviljades.

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2024 och gäller till och med den 31 december 2030.

Överskrids beloppet 750 000 euro måste stödet utformas enligt de regler som beskrivs under möjligheter att lämna statsstöd.

Möjligheter att lämna statsstöd 

Stödbeloppet

Stödbeloppet ska avse bruttobeloppet det vill säga ett belopp före eventuellt avdrag för skatt eller avdrag för någon annan avgift.

Stöd som tilldelas i flera delutbetalningar ska räknas samman till ett belopp som motsvarar stödets värde vid den tidpunkt då stödet beviljas. Värdet ska beräknas med den diskonteringsränta som gällde när stödet beviljades.

Stöd i form av lån beräknas med hjälp av de referensräntor (marknadsräntor) som gäller när stödet beviljas.

Om stödet har form av ett kapitaltillskott ska hela beloppet räknas som stöd.

Det finns särskilda regler för stöd i form av riskkapitalåtgärder enligt betydelsen i kommissionens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag

Ett stöd i form av en garanti med en femårig löptid kan lämnas med ett belopp på maximalt 5 625 000 euro. En garanti med en tioårig löptid kan lämnas för ett belopp på maximalt 2 813 036 euro. Garantin får inte vid någon tidpunkt överstiga 80 procent av det underliggande lånet. Om det garanterade lånebeloppet är lägre utgör stödbeloppet en andel av 750 000 euro (stödbelopp = garanterat lånebelopp/5 625 000 x 750 000).

Sammanräkning av stöd och ersättning

Allt offentligt stöd som betraktas som de minimis-stöd enligt någon av de minimis-förordningarna ska räknas samman (A). SGEI de minimis-förordningen gäller inte om summan av de minimis-stöden överskrider 750 000 euro. SGEI de minimis-stöd får inte räknas ihop med annan ersättning för samma tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, oavsett om en sådan ersättning är ett statligt stöd eller inte (B). 

Enligt SGEI de minimis-förordningen är det inte heller tillåtet att en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som upphandlats på ett sätt som uppfyller Altmarkkriterierna (och således inte utgör statsstöd) får ytterligare stöd eller ersättning enligt den förordningen. Däremot kan ersättning utgå till samma mottagare för en annan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som SGEI de minimis-stöd (upp till gränsvärdet 750 000 euro).

Andra typer av statsstöd än de minimis-stöd påverkar inte möjligheten att ge de minimis-stöd. Däremot får summan av de minimis-stöd och andra statsstöd inte överstiga takbeloppen i andra statsstödsregelverk (till exempel stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen) om stöden avser samma stödberättigande kostnader.

Exempel

Ett företag har mottagit stöd om 100 000 euro enligt allmänna de minimis-förordningen (A). Företaget har också mottagit stöd om 250 000 euro enligt SGEI de minimis-förordningen för en allmännyttig avfallstjänst (A). Utöver detta har företaget erhållit stöd om 340 000 euro för en allmännyttig bostadstjänst (B).

Företaget har alltså mottagit en sammanlagd summa om 690 000 euro (100 000 + 250 000 + 340 000 = 690 000).

Utrymmet för att lämna ytterligare stöd enligt SGEI de minimis-förordningen vid detta tillfälle i förhållande till en rullande treårsperiod är då 60 000 euro (750 000 – 690 000 = 60 000).  Efter treårsperioden kan samma företag få stöd enligt villkoren för SGEI de minimis igen, i den utsträckning företaget inte redan har fått stöd enligt en av de andra de minimis-förordningarna eller erhållit annan ersättning för samma tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Då en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse upphandlas i enlighet med Altmarkkriterierna utsläcks möjligheten att lämna ersättning för samma tjänst i enlighet med SGEI de minimis-förordningen. Antag att företaget mottagit stöd om 100 000 euro enligt allmänna de minimis-förordningen och samtidigt fått ersättning om 250 000 euro för en tjänst som upphandlats via Altmarkkriterierna. Då finns det inte möjlighet för att ta emot ytterligare ersättning för samma tjänst under SGEI de minimis-förordningen, även om summan inte nått taket om 750 000 euro. Däremot kan ersättning utgå till samma mottagare för en annan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Relaterade länkar och dokument