Start

Villkoren för SGEI de minimis-stöd

Stöd till ett företag, i form av ersättning för en allmännyttig tjänst, som sammanlagt inte överstiger 500 000 euro under tre beskattningsår i rad och som även uppfyller övriga villkor i SGEI de minimis-förordningen (kommissionens förordning 360/2012), är av så liten betydelse att konkurrens- och samhandelskriteriet inte uppfylls. Ett sådant stöd betraktas inte som ett statsstöd.

Stöd till ett företag, i form av ersättning för en allmännyttig tjänst, som sammanlagt inte överstiger 500 000 euro under tre beskattningsår i rad och som även uppfyller övriga villkor i SGEI de minimis-förordningen (kommissionens förordning 360/2012), är av så liten betydelse att konkurrens- och samhandelskriteriet inte uppfylls. Ett sådant stöd betraktas inte som ett statsstöd.

Kontrakt och avtal som omfattas av upphandlingsreglerna

De centrala villkoren i förordningen om SGEI de minimis-stöd är följande:

 • Förordningen gäller endast stöd som beviljas företag som tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse i den mening som avses i artikel 106.2 i EUF-fördraget.
 • Det totala stödet av mindre betydelse som ges till ett företag får inte överstiga 500 000 euro under en period om tre beskattningsår i rad. När det gäller lån, garantier och kapitaltillskott finns det särskilda regler för hur stödbeloppet beräknas. Se faktaruta "Stödbeloppet" nedan.
 • Treårsperioden påverkar vilka stöd av mindre betydelse som ska räknas ihop och räknas från och med beslutstillfället. Det innebär att för varje nytt de minimis-stöd som beviljas ska det totala beloppet fastställas på nytt genom att räkna ihop det de minimis-stöd som har beviljats företaget under tre beskattningsår i rad (inklusive det innevarande beskattningsåret).
 • Begreppet företag är ett EU-rättsligt begrepp som kan omfatta flera juridiska personer om de kontrolleras av samma enhet. Till exempel anses alla företag i en koncern normalt vara ett enda företag.
  Företagskriteriet
 • Stödbeloppet ska vara överblickbart. Se faktaruta "Stödbeloppet" nedan.
 • All ersättning för tjänsten ska räknas samman, oavsett om det är ett statsstöd eller inte. Se faktaruta "Sammanräkning av stöd och ersättning" nedan.
 • Förordningen gäller inte för stöd till företag för primärproduktion av jordbruksprodukter, fiske, vattenbruk, godstransporter på väg eller verksamhet inom kolsektorn.
 • SGEI de minimis-stöd får inte lämnas för exportkostnader.
 • SGEI de minimis-stöd får inte lämnas så att det gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter.
 • SGEI de minimis-stöd får lämnas till företag som blivit företag i svårigheter under perioden 1 januari 2020 – 30 juni 2021. SGEI-de minimis-stöd får inte lämnas till företag i svårigheter i andra fall.

Utöver villkoren ovan finns det även vissa administrativa krav:

 • Stödgivaren ska skriftligen upplysa stödmottagaren om stödbeloppet och om den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för vilken stödbeloppet beviljas. Stödgivaren ska även hänvisa till förordningen.
 • Det företag som får stödet ska intyga att företaget inte har mottagit fler de minimis-stöd som sammanlagt gör att stödtaket överskrids.
 • Beslutet och underlaget för beslutet bör sparas i tio år.

Förordningen gäller till och med den 31 december 2023.

Överskrids beloppet 500 000 euro måste stödet utformas enligt de regler som beskrivs under möjligheter att lämna statsstöd.

Möjligheter att lämna statsstöd 

Stödbeloppet

Stödbeloppet ska avse bruttobeloppet det vill säga ett belopp före eventuellt avdrag för skatt eller avdrag för någon annan avgift.

Stöd som tilldelas i flera delutbetalningar ska räknas samman till ett belopp som motsvarar stödets värde vid den tidpunkt då stödet beviljas. Värdet ska beräknas med den diskonteringsränta som gällde när stödet beviljades.

Stöd i form av lån beräknas med hjälp av de referensräntor (marknadsräntor) som gäller när stödet beviljas.

Om stödet har form av ett kapitaltillskott ska hela beloppet räknas som stöd.

Det finns särskilda regler för stöd i form av riskkapitalåtgärder enligt betydelsen i kommissionens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag

Ett stöd i form av en garanti kan lämnas med ett belopp på maximalt 3 750 000 euro om garantin är högst 80 procent av det underliggande lånet. Om det garanterade lånebeloppet är lägre utgör stödbeloppet en andel av 500 000 euro (stödbelopp = garanterat lånebelopp/3 750 000 x 500 000).

Sammanräkning av stöd och ersättning

Allt offentligt stöd som betraktas som de minimis-stöd enligt någon av de minimis-förordningarna ska räknas samman (A). SGEI de minimis-förordningen gäller inte om summan av de minimis-stöden överskrider 500 000 euro. SGEI de minimis-stöd får inte räknas ihop med annan ersättning för samma tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, oavsett om en sådan ersättning är ett statligt stöd eller inte (B). 

Enligt SGEI de minimis-förordningen är det inte heller tillåtet att en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som upphandlats på ett sätt som uppfyller Altmarkkriterierna (och således inte utgör statsstöd) får ytterligare stöd eller ersättning enligt den förordningen. Däremot kan ersättning utgå till samma mottagare för en annan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som SGEI de minimis-stöd (upp till gränsvärdet 500 000 euro).

Andra typer av statsstöd än de minimis-stöd påverkar inte möjligheten att ge de minimis-stöd. Däremot får summan av de minimis-stöd och andra statsstöd inte överstiga takbeloppen i andra statsstödsregelverk (till exempel stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen) om stöden avser samma stödberättigande kostnader.

Exempel

Ett företag har mottagit stöd om 100 000 euro enligt allmänna de minimis-förordningen (A). Företaget har också mottagit stöd om 250 000 euro enligt SGEI de minimis-förordningen (A). Utöver detta har företaget erhållit annan ersättning för samma tjänst av allmänt ekonomiskt intresse om 140 000 euro (B).

Företaget har alltså mottagit en sammanlagd summa om 490 000 euro (100 000 + 250 000 + 140 000 = 490 000).

Utrymmet för att lämna ytterligare stöd enligt SGEI de minimis-förordningen vid detta tillfälle i förhållande till en rullande treårsperiod är då 10 000 euro (500 000 – 490 000 = 10 000).  Efter treårsperioden kan samma företag få stöd enligt villkoren för SGEI de minimis igen, i den utsträckning företaget inte redan har fått stöd enligt en av de minimis-förordningarna eller erhållit annan ersättning för samma tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Då en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse upphandlas i enlighet med Altmarkkriterierna utsläcks möjligheten att lämna ersättning för samma tjänst i enlighet med SGEI de minimis-förordningen. Antag att företaget mottagit stöd om 100 000 euro enligt allmänna de minimis-förordningen och samtidigt fått ersättning om 250 000 euro för en tjänst som upphandlats via Altmarkkriterierna. Då finns det inte  möjlighet för att ta emot ytterligare ersättning för samma tjänst under SGEI de minimis-förordningen, även om summan inte nått taket om 500 000 euro. Däremot kan ersättning utgå till samma mottagare för en annan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Relaterade länkar och dokument