Start

Villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd

Stöd till ett företag som sammanlagt inte överstiger 300 000 euro under en period av tre år och som även uppfyller övriga villkor i den allmänna förordningen om de minimis-stöd (kommissionens förordning 2023/2831) är av så liten betydelse, att konkurrens- och samhandelskriteriet inte är uppfyllda. Sådant stöd är inte statsstöd.

Villkoren i förordningen

Den nuvarande förordningen tillämpas till och med den 31 december 2030.
Den allmänna förordningen om de minimis-stöd

Här är några av de mest centrala villkoren i förordningen:

Lämna stöd enligt de minimis-förordningen som kommun eller region

Vi har mer information om att lämna stöd enligt den allmänna förordningen om de minimis-stöd på vår webbplats.

Hur en kommun eller region lämnar stöd enligt de minimis-förordningen

Exempel på stöd med riskvärdering där hela beloppet måste vägas in

En kommun ska investera motsvarande 400 000 euro i vissa fastigheter för att säkerställa att kommunen uppnår vissa politiska mål. Under avskrivningstiden väntas investeringen ge intäkter som motsvarar nuvärdet av 200 000 euro. Stödets värde bedöms därför vid investeringstillfället vara 200 000 euro. Det finns dock en risk att lokalerna inte kan hyras ut vilket kan leda till lägre eller inga intäkter.

Stödets värde kan inte fastställas utan att kommunen bedömer risken. Förordningen kan bara tillämpas om hela investeringen är lägre än 300 000 euro under en treårsperiod. Eftersom den totala investeringskostnaden 4 00 000 euro  överstiger 300 000 euro under en treårsperiod uppfylls inte villkoren i förordningen och det är därmed inte möjligt att ge de minimis-stöd.

Begreppet företag i förordningen

Definitionen av vad som är ett enda företag påverkar stödbeloppets storlek när den allmänna förordningen om de minimis-stöd tillämpas. Detta eftersom olika de minimis-stöd till ett och samma företag ska räknas ihop.

Som företag räknas varje enhet som oavsett juridisk form bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte, till exempel:

  • ekonomiska föreningar
  • ideella föreningar
  • stiftelser
  • aktiebolag.

Begreppet företag syftar inte bara på den juridiska person som mottar stödet. EU-domstolen har fastställt att alla enheter som (rättsligt eller faktiskt) kontrolleras av samma enhet bör betraktas som ett enda företag. Det innebär att om företaget kontrollerar, eller kontrolleras av, andra företag direkt eller indirekt ska också utbetalade de minimis-stöd till dessa under treårsperioden räknas in i bedömningen. Ett exempel på sådan kontroll kan vara att företagen ingår i samma koncern.

Enligt de minimis-förordningen kan även andra affärsrelationer än ett koncernförhållande medföra att olika juridiska personer betraktas som ett och samma företag. Det är fallet om den ena juridiska personen har kontroll (ett bestämmande inflytande) över den andra. Det framgår dock av skälen till de minimis-förordningen att företag som inte har något förhållande till varandra förutom att vart och ett av dem har en direkt koppling till samma offentliga organ bör behandlas som separata företag. Hänsyn tas därför till den specifika situation som råder för företag som kontrolleras av samma offentliga organ, och som kan ha oberoende beslutsbefogenhet.

Upphandlingsmyndigheten bedömer att varje kommunalt bolag som kontrolleras direkt av en nämndkontrollerad förvaltning bör betraktas som ett självständigt företag i förhållande till andra verksamheter som direkt kontrolleras av samma förvaltning.

Företagskriteriet