Start

Ska statsstöd från olika statsstödsregelverk räknas ihop?

Hej,
Ett företag har ansökt om de minimis-stöd hos oss. Vi planerar att bevilja stödet, men har fått reda på att företaget redan får både allmänt de minimis-stöd och SGEI de minimis-stöd.

Jag undrar om alla statsstöd ska räknas ihop eller om ska man hålla isär stöd som kommer från olika statsstödsregelverk?

Med vänlig hälsning,
Jakob


Jakob

Publicerad 29 september 2021

Hej,

Frågan du ställer gäller om stöd som ges baserat på olika statsstödsregelverk ska räknas mot separata tak eller om stöden ska räknas samman.

Inledningsvis vill vi påminna om att statsstöd enligt unionsrätten är förbjudet om det inte godkänts av EU-kommissionen på förhand eller omfattas av ett undantagsregelverk. Under en viss summa kan det vara möjligt att tillämpa villkoren i de på Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) baserade förordningarna om stöd av mindre betydelse. Dessa stöd av mindre betydelse anses så pass obetydliga att de inte uppfyller kravet om att vara samhandelspåverkande (vilket är ett av fem kriterier för att något ska kvalificera som statsstöd) och utgör därmed inte statsstöd. Dessa regleras i den allmänna de minimis-förordningen, i SGEI de minimis-förordningen samt i två sektorsspecifika de minimis-förordningar (en för jordbrukssektorn och en för fiskeri- och vattenbrukssektorn).

Den myndighet, kommun eller region som ska bevilja stödet måste alltid ha behörighet att bevilja statsstöd. För statliga myndigheter framgår behörigheten av exempelvis lag, förordning eller regeringsbeslut. Regioner tillämpar också regeringens förordningar avseende vissa regionala medel. Kommuner och regioner kan även i andra fall lämna stöd om det är möjligt enligt kommunallagens regler eller särlagstiftning.

Oavsett vilket statsstödsregelverk som används som laglig grund för att bevilja statsstöd måste den stödbeviljande myndigheten beakta kumulationsreglerna, det vill säga reglerna för hur stödet ska räknas samman med andra stöd till samma företag. De flesta statsstödsregelverk innehåller regler för om och hur andra stöd ska räknas samman när en myndighet kontrollerar att statsstödsreglerna följs. Till att börja med behöver ni kontrollera om er tilltänkta stödmottagare redan har fått stöd, och i så fall vilka. Sverige har inget nationellt register för de minimis-stöd, men enligt de minimis-förordningen bör stödgivande myndigheter kontrollera att villkoren följs genom att följa nedanstående punkter.
  1. Stödgivaren underrättar stödmottagaren om det planerade stödbeloppet och hänvisar till förordningen.
  2. Stödgivaren begär en elektronisk eller skriftlig redogörelse från stödmottagaren.
  3. Stödmottagaren redogör för allt annat stöd av mindre betydelse enligt någon av de fyra förordningarna om stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har mottagit under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.
Den statsstödsrättsliga grund som ni får använda er av vid stödgivningen avgör alltså hur och om olika stöd ska sammanräknas. Huvudregeln är att det allmänna de minimis-stödet räknas ihop mot taket om 200 000 euro, medan stöd som ges på grundval av en annan förordning inte påverkar den summan. Sammanfattningsvis gäller att beloppen adderas upp till 500 000 euro för SGEI de minimis-stöd, men maximalt 200 000 euro för annan verksamhet än den som faller inom SGEI-uppdraget.

SGEI de minimis-förordningen är endast tillämplig på stöd som beviljas för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Av förordningen framgår att det stödmottagande företaget skriftligen bör ha fått i uppdrag att tillhandahålla den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för vilken stödet beviljas. Beslutet om tilldelning bör informera företaget om för vilken tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som stödet beviljats. Dessutom får man inte ta emot eller ge stöd för samma tjänst mer än en gång.

För det fall det sammanlagda beloppet för de minimis-stöd, alltså stöd som är allmänt de minimis-stöd, SGEI de minimis-stöd eller sektorspecifikt de minimis-stöd, överstiger SGEI de minimis takbelopp om 500 000 euro ska stödet anmälas till kommissionen.

I sammanhanget bör också noteras att den maximala beloppsgränsen för både allmänna de minimis- och SGEI de minimis-förordningen gäller per rullande treårsperiod.

En annan viktig del i att bevilja stöd är att den stödbeviljande myndigheten ska bevara uppgifter om de minimis-stöd under tio beskattningsår från den dag då stödet beviljades.

Det EU-rättsliga regelverket för de minimis-stöd utesluter inte en stramare hållning i det svenska regelverk som ligger till grund för det stöd ni beviljar er mottagare.

Se även exemplet på Villkor för SGEI de minimis på vår webbplats om hur man räknar samman stöd.

Läs mer
Källhänvisningar
Med vänlig hälsning,

Annika G W

04 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.