Start

Hur går vi tillväga för att ansöka om Boverkets statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad?

Hej!
Boverket har något som kallas 'Statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad'. Men tydligen krävs "att stödet först godkänns av Europeiska kommissionen". Enligt följande https://www.regeringen.se/49e790/contentassets/6547e586219a4b19ab14bf787bf95a98/promemoria-med-forslag-till-forordning-om-stod-for-undsattning-och-omstrukturering-av-vissa-kommunala-bostadsforetag.pdf
Boverket meddelar att ingen sökt detta bidrag hittills. Hur denna ansökan hos kommissionen, som krävs för att söka bidraget hos Boverket, går till verkar ingen kunna hjälpa till med. Ett slags moment 22. Vi hoppas ni kan hjälpa oss i detta, då vi har en kommun som önskar söka detta stöd.

Kajsa Sundström Van Zeveren

Publicerad 25 oktober 2019

Hej,

Det finns två sätt för kommuner att agera för att de ska kunna ansöka om att ta del av statsbidrag enligt förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad. Det ena sättet är, som du beskriver, att stödet godkänts av Europeiska kommissionen (EU-kommissionen). Det andra sättet är att kommunen använder sig av statsstödsreglerna för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Vad är ”Statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad”?
Boverket tillämpar förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad. Enligt förordningen får Boverket lämna bidrag till kommuner med svag bostadsmarknad för
1. stöd till undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag i ekonomiska svårigheter och
2. för stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Det betyder att en kommun först måste tillämpa något av dessa ovan nämnda två regelverk innan de kan söka bidrag från Boverkets förordning. Om kommunen uppfyller förutsättningarna i något av regelverken och samtidigt saknar ekonomiska förutsättningar att själva finansiera stödet har kommunen möjlighet att söka statsbidrag i enlighet med Boverkets förordning. Med svag bostadsmarknad avses en marknad där efterfrågan på bostäder påverkas påtagligt av en varaktigt vikande arbetsmarknad, en varaktigt minskande befolkning, en förändrad befolkningsstruktur eller låga inkomster hos kommuninvånarna.

Hur anmäls stöd till undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag i ekonomiska svårigheter till kommissionen?
För att få ge undsättnings- och omstruktureringsstöd behövs, precis som du skriver, ett godkännande från EU-kommissionen. Promemorian du refererar till i din fråga har nyligen varit på remiss från regeringen/Finansdepartementet, inför regeringens anmälan av förslaget till stödordning i promemorian till EU-kommissionen. Upphandlingsmyndigheten har lämnat synpunkter på promemorian.

Läs mer om våra synpunkter i Upphandlingsmyndighetens yttrande.

Regeringen måste anmäla förslaget till förordning och få den godkänd av EU-kommissionen innan kommunerna kan tillämpa förordningen om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag. När förordningen är godkänd av EU-kommissionen kan kommunen använda sig av den, om åtgärden uppfyller alla villkor i förordningen.

Däremot finns det inget som hindrar att en kommun själva anmäler ett stöd för undsättning och omstrukturering enligt kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter 2014/C149/01. En kommun som får ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen av sitt planerade stöd kan alltså sedan söka bidrag enligt Boverkets förordning, eftersom Boverkets förordning kan tillämpas på alla godkända omstruktureringsstöd.

Ett sådant undsättnings- eller omstruktureringsstöd måste utformas i enlighet med riktlinjerna. Att anmäla ett kommunalt stöd till EU-kommissionen kräver både planering och uppföljning. Om en kommun vill göra en anmälan enligt riktlinjerna så görs det via Näringsdepartementets enhet för marknad och konkurrens (N/MK). Du kan läsa mer om processen för en anmälan på vår webbsida.

Hur ger kommunen stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse?
Den andra möjligheten för kommunen att söka bidrag från Boverkets förordning är om kommunen ger stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Då måste stödet

1. lämnas i enlighet med kommissionens förordning 360/2012 om stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-de minimis)

eller

2. lämnas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU om statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-beslutet)

eller

3. lämnas i enlighet med kommissionens rambestämmelser 2012/C 8/03 för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster (SGEI-rambestämmelserna). Notera att ersättning enligt rambestämmelserna kräver ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen.

Stödbeslut enligt reglerna för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan kommunen själv utforma.

Läs mer

Det finns information på Upphandlingsmyndighetens webbsida om SGEI de minimis, SGEI-beslutet och SGEI-rambestämmelserna, om villkoren för tillämpning av dessa samt hur en kommun ska gå tillväga.

Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Annika G W

29 oktober 2019 (Uppdaterat 03 maj 2021)

Hej,

Vi har tagit fram en vägledning om kommunal finansiering av marknadskompletterande hyresbostäder för äldre på svaga bostadsmarknader. Vår vägledning avser ekonomiska och juridiska överväganden som en kommun med en svag bostadsmarknad bör göra om den vill finansiera en bostadsinvestering som inte kan motiveras av affärsmässiga skäl.

Läs mer
- Vägledningen om kommunal finansiering av marknadskompletterande hyresbostäder för äldre på svaga bostadsmarknader på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

02 februari 2022

Hej,

Notera att kommissionens förordning 360/2012 om stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-de minimis) har upphört att gälla.

Från den 1 januari 2024 gäller Kommissionens förordning (EU) 2023/2832 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Christian

Jurist

11 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.