Start
En snickare renoverar vid ett fönster i en lägenhet.

Familjebostäder ställer krav på återbruk vid ombyggnation

Publicerad 26 april 2021
  • Bygg, anläggning och fastighet

Att bostadsbranschen vågar ställa krav på återbruk är ett viktigt led i omställningen till ett mer cirkulärt arbetssätt. Familjebostäder i Göteborg har kommit en bra bit på vägen och bolaget har sedan början av 2020 jobbat med återbruk, bland annat vid renovering av en fastighet på Kustgatan.

På Kustgatan i Majorna äger och förvaltar Familjebostäder i Göteborg en fastighet med kontorslokaler och bostäder. Eftersom det under en tid hade funnits planer på ombyggnation tog man beslutet att testa återbruk i projektet. Det gjordes som led i ett nytt arbetssätt som man skrivit in i Familjebostäders verksamhetsplan. Upphandlingen genomfördes under hösten 2020 och tilldelningen skedde vid årsskiftet 2020/2021. Under det första kvartalet drog detaljprojekteringen och produktionen i gång.

För att få med återbruk i upphandlingen tog man under förprojekteringen fram en rambeskrivning på återbruk i projektet. En återbrukskonsult anlitades för att göra en inventering, som sedan användes i urvalet av vilka material och byggdelar som skulle återbrukas och hur. Därmed kunde man skapa en materialhanteringsplan som också ingick i förfrågningsunderlaget.

– Något vi lärt oss under arbetets gång är att det i kravställningen, om möjligt, är viktigt att så noga som möjligt specificera vilka material som ska återbrukas och vilka som kräver en utredning. Den utredningen bör ligga i totalentreprenaden så att erforderliga myndighetskrav kan säkerställs, exempelvis ljud- och brandkrav, säger Filip Elfström, biträdande projektledare på Familjebostäder.

Selektivt förfarande som upphandlingsmetod

I upphandlingen använde Familjebostäder sig av selektivt förfarande, som är ett tvåstegsförfarande där den första delen är en prekvalificering för att välja ut ett antal entreprenörer för steg två.

– Vi använde oss av selektivt förfarande som upphandlingsmetod eftersom vi ville nå entreprenörer som ville jobba med återbruk, som förstod vad det var och innebar. Så vi försökte verkligen hitta rätt entreprenörer, säger Filip Elfström.

Totalt sex entreprenörer deltog i steg ett och fyra gick vidare till det andra steget.

– Grundbulten handlade om att vi ville lägga mer vikt på kvalitet och i det här projektet var det extra viktigt att vi värderade och viktade kvalitet tillräckligt högt. Eftersom vi ville värdera kvalitén högt ställde vi frågan hur vi skulle säkerställa det i upphandlingen till inköp, säger Filip Elfström.

Mer flexibla arbetssätt behövs

Mycket av återbruk i ett bostadsprojekt bygger enligt Familjebostäder på att det ofta dyker upp saker som behöver lösas under arbetets gång och att arbetssättet behöver utvecklas. Ambitionen var även i detta projekt att kunna göra ändringar under entreprenadens gång.

– Vill man kunna göra materialbyten under resans gång måste man i förfrågningsunderlaget kravställa den delen och specificera vissa byggdelar och material. Då kan entreprenörerna också lägga sitt anbud efter det, säger Filip Elfström.

Responsen från leverantörerna på de delar som har kravställts har varit positiv.

–  I de fall där det funnits detaljerade specifikationer för vad som ska göras, med tydligt utpekade byggdelar så som att ett visst dörrparti eller en viss betongsten ska återbrukas, så har det fungerat och responsen varit bra. Den andra delen i entreprenaden, där man inte vetat exakt vilket dörrparti som ska återbrukas, är mer utmanande för alla parter då alla konsekvenser måste utredas, säger Filip Elfström.

Vill man ha riktigt höga återbruksambitioner i ett projekt handlar det däremot om att vara öppen för andra entreprenadformer, menar Familjebostäder.

Cirkulära arbetsmetoder på frammarsch

Både Mikael Lunneblad och Filip Elfström tror att återbruk i kombination med andra cirkulära arbetssätt har kommit för att stanna.

– Det har hänt väldigt mycket under det senaste året. Många vill åt det här hållet och det finns egentligen bara en väg att gå eftersom vi inte kan fortsätta som tidigare. Det känns som att väldigt mycket är på gång och det är kul att vi är med på den resan, säger Mikael Lunneblad

– Jag instämmer. Alla led i branschen får acceptera att vi måste få ner mängden avfall vi producerar i byggprojekten. Då får vi helt enkelt hitta olika arbetssätt i upphandlingar och i entreprenaderna kring hur vi minskar avfallet, reducerar uttaget av jungfruliga material och återbrukar mer. Och hur vi gör det på ett ekonomiskt rationellt sätt, säger Filip Elfström.

Bästa klimatinitiativet

Genom sitt arbete med att ställa krav på återbruk vid renoveringar har Familjebostäder 2020 vunnit utmärkelsen ”Bästa klimatinitiativet i kategorin Klimatkrav på leverantörer”. Det är ett pris som delas ut av Sveriges Allmännytta. I sin motivering nämner juryn deras arbete i ett rivningsprojekt och ett renoveringsprojekt ”där de utforskat möjligheten att mer aktivt arbeta med återbruk”.

Tips för återbruk i bostadsprojekt

  • Börja med återbruksinventeringen i god tid, så att det så tidigt som möjligt står klart vad som kan återbrukas, vad som ska återbrukas och hur det kan återbrukas. Även om materialet inte finns på plats finns ändå en tanke om mängden av återbrukat material och det finns en realistisk bild att förhålla sig till när man väl sätter i gång.
  • Var så tydlig som det bara går i upphandlingsdokumenten. Det är viktigt att vara tydlig med hur flexibiliteten kring återbrukade produkter ska hanteras och hur det ska beräknas i tid och pengar.