Start
Vägarbete på landsväg

Trafikverket lägger stor vikt vid uppföljning

Publicerad 26 november 2020
  • Sysselsättning

FÖRVALTA | Hundratals personer har årligen lyckats ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Allt tack vare Trafikverkets krav på sysselsättning vid offentlig upphandling. Men projektets goda resultat är beroende av noggrann uppföljning, där leverantörer som slarvat får böter, medan de som överträffar kraven kan glädjas åt en bonus.

Trafikverket ansvarar för att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Varje år upphandlas entreprenader och konsultuppdrag för stora summar. Sedan 2016 har myndigheten i uppdrag av regeringen att ställa krav på sysselsättnings­främjande åtgärder i samband med offentlig upphandling. Målet är att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska få jobb.

Vägarbete
Sedan 2016 har myndigheten i uppdrag av regeringen att ställa krav på sysselsättnings­främjande åtgärder i samband med offentlig upphandling.

Trafikverket ställer av den anledningen systematiskt krav i sina upphandlingar:  vinnande leverantörer måste erbjuda arbete eller praktik i sina kontrakt. Mer specifikt så ska de erbjuda en anställningsperiod på tolv månader eller en praktikperiod på sex månader för var femtionde miljon i entreprenadkontrakt och var tjugofemte miljon i tjänstekontrakt. Det innebär att en upphandlad entreprenad värd 100 miljoner kronor ger två välbehövliga platser, som i sin tur kan delas på flera personer. 

– Under 2018 hade vi nära hundra kontrakt som gav uppåt 200 platser för arbetssökande personer. Det bör kunna bli fler under 2019, säger Roger Rang, inköpsstrateg inom socialt ansvarstagande på Trafikverket. 

Entreprenörerna behöver förstå kravbilden 

Entreprenörerna som vinner kontrakt måste uppfylla kraven, annars kan de tvingas betala vite. Proaktiva entreprenörer har å andra sidan möjlighet att få extra pengar genom att skapa fler platser än vad som är kravställt. 

Det är Trafikverkets projektledare som följer upp kraven i varje kontrakt. Projektledarna deltar ibland redan vid leverantörens första möte med Arbetsförmedlingen eller den kommunala arbetsmarknadsförvaltningen, som sker inom en månad efter tilldelning av kontrakt. 

– Det är oerhört viktigt att vi är med och säkerställer att entreprenörerna har förstått kravbilden. Sedan begär projekten in månadsrapporter från dem under hela kontraktstiden, säger Klara Arneman, kvalitetssamordnare på Trafikverket och ansvarig för sysselsättningsrapporteringen för pågående bro- och tunnelprojekt i Göteborg. 

Tidig uppföljning synliggör resultaten 

Trafikverkets erfarenhet är att det är viktigt att komma igång snabbt även med uppföljningen. Därför får leverantörerna berätta om sina resultat vid de regelbundna bygg- och projekteringsmöten som hålls med Trafikverket. 

– Små projekt med en eller två platser är enkla att följa upp. Det krävs mer arbete när det gäller 50–60 platser, inte minst när kontrakten löper under så lång tid att ansvariga personer hinner byta jobb, säger Klara Arneman. 

Leverantörerna rapporterar även skriftligen till Trafikverket hur många platser de har skapat för sysselsättning, både i en månadsrapport och i en sammanställning över de resurser som ingår i åtgärden. Leverantörerna intygar då också att det finns verifikat som styrker uppgifterna, exempelvis ett verifikat från Arbetsförmedlingen som styrker arbetslöshet. 

– Vi gör regelbundna stickprov. Vi har dock inte haft problem med att få in verifikat eller behövt kräva någon på böter. En entreprenör har fått bonus, och då begärde vi in verifikat på allting, säger Klara Arneman. 

Hon tycker att det är bra att sysselsättningskraven ställs. Kraven kan även hjälpa bygg- och anläggningsbranschen med kompetensförsörjningen.   

Nya roller i stället för önskelista på kompetens 

Projektledarna rapporterar in uppgifterna till avdelningen för inköp och logistik, som har övergripande ansvar för kraven på sysselsättningsfrämjande åtgärder. 

– Visst sysselsätter vi ganska många, men det bör kunna bli fler.  Det tog tid i början att få de stora byggföretagen att inse att de inte kan komma till Arbetsförmedlingen med en önskelista på kompetenser. Nu är de kreativa och hittar nya roller, exempelvis för någon som ska hålla ordning i ett förråd, säger Roger Rang. 

Tunnel- och broprojekten i Göteborg har till exempel resulterat i uppgifter för biträdande arbetsledare, kommunikatörer, markarbetare och flaggvakter. 

Svårt att följa upp enskilda personers resultat 

En annan utmaning har uppstått i och med GDPR, dataskyddsförordningen som reglerar hur organisationer hanterar personuppgifter. Trafikverket samlar ogärna på sig personuppgifter, men vill samtidigt kunna dela med sig av resultaten.   

– Vi har nöjt oss med att rapportera det antal månader som någon har haft jobb eller praktik. Ibland har tre personer delat på en tolvmånadersplats. Nu har vi dock hittat ett sätt att rapportera antalet personer på. Allra helst vill vi kunna följa upp hur det går för var och en, säger Roger Rang.  

Medarbetarna driver ett gemensamt utvecklingsarbete 

Trafikverkets medarbetare tar med sig tankar, idéer och förbättringsförslag längs resan. De arrangerar även informationsmöten och workshops med Arbetsförmedlingen och entreprenörer i varje region, det vill säga Luleå, Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö. Då diskuteras utmaningar och möjligheter med den nationella modellen, inte minst när det gäller uppföljningsarbetet. 

– Vi försöker utveckla rapporteringen, för vi vill gärna redovisa framstegen i vår årsredovisning. Även entreprenörerna vill antagligen berätta hur det går. Alla tycker att det är viktigt med social hållbarhet, säger Roger Rang.