Start

Upphandlande organisation – stöd vid sysselsättningskrav

Vårt stöd för ökad sysselsättning i offentlig upphandling tar avstamp i inköpsprocessen. Här kan du följa hela processen och få hjälp i de olika faserna.

Inköpsprocessen består av tre faser: förbereda, upphandla och realisera. Förberedelsefasen tar upp den största delen av processen och består i sin tur av delarna planera, kartlägga och analysera. Flera olika roller är involverade i de olika stegen i inköpsprocessen.
Modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling utgår från dessa 6 steg som ingår i ett strategiskt inköpsarbete.

Planera i god tid

Syfte, krav och vad som ska uppnås behöver beskrivas innan ni ställer sysselsättningskrav i en upphandling. Både den egna organisationen och potentiella leverantörer behöver förståelse kring målet och vilka behov som ska tillgodoses.

Kartlägg nuläge och framtid 

I denna fas förbereder ni bedömningsunderlaget för den aktuella upphandlingen genom att kartlägga externa faktorer som kan påverka och ringa in målgruppen tydligt. 

Analysera

I analysen tittar ni på möjligheter och risker. Genom den kan din organisation göra en välgrundad bedömning av upphandlingen med sysselsättningskrav. Fasen avslutas med ett beslut om att gå över i upphandlingsfasen.

Upphandla

Nu är dags att genomföra upphandlingen. I den här fasen ska ni formulera de krav, tilldelningskriterier och kontraktsvillkor som ska ingå i upphandlingsdokumenten.

Implementera: hitta nya medarbetare 

När upphandlingen är klar ska leverantören hitta och rekrytera den eller de som ska erbjudas arbete eller praktik. Detta kan göras tillsammans med matchningsansvariga. Beställaren eller upphandlaren deltar vid behov.

Förvalta: lär av erfarenheterna

När kontraktstiden löper mot sitt slut är det dags för uppföljning. Genom att utvärdera erfarenheterna rustar ni er för kommande upphandlingar. Leverantören rapporterar inledningsvis på en övergripande nivå till den som är ansvarig för att följa upp avtalet. Även den som är matchningsansvarig ska få möjlighet att ta del av uppföljningen. 

Tänk på att:

  • Alla upphandlingskontrakt med sysselsättningskrav ska följas upp. Under Fördjupning hittar du uppföljningsmall och stöd. 
  • Om det ställts krav på arbetsrättsliga villkor ska även dessa följas upp. 
  • Utvärdera era erfarenheter från upphandlingen. Det har ni nytta av i kommande upphandlingar med sysselsättningskrav.