Start

Tillämpningsanvisningar Sysselsättningskrav

Här hittar du tillämpningsanvisningarna för sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkor vid upphandling.

Villkoren hittar du i Kriterietjänsten:

Sysselsättningskrav

Beskrivning av hela processen att ställa sysselsättningkrav i upphandling finns på vår webbplats:

Stöd vid sysselsättningskrav

Om sysselsättningsfrämjande villkor i upphandlingsreglerna

De sysselsättningsfrämjande villkoren är villkor för fullgörande av kontrakt (även kallade särskilda kontraktsvillkor). Bestämmelser om villkor för fullgörande av kontrakt (särskilda kontraktsvillkor) finns i 17 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 16 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), 14 kap. 1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) samt i 7 kap. 12 § lagen (2011:1029) om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Motsvarande bestämmelser finns också i 4 kap. 2 § lagen (2008:962) om upphandling av valfrihetssystem (LOV).

I dessa anvisningar görs hänvisningar enbart till LOU, men avser även motsvarande bestämmelser i LUF, LUK, LUFS samt LOV. I detta tillämpningsstöd benämns kontraktsvillkoren ”Villkoren” eller ”sysselsättningsfrämjande villkor”.

Villkoren behöver inte vara uppfyllda redan då leverantören lägger sitt anbud utan ska uppfyllas då kontraktet fullgörs. De träder i kraft i samband med att kontraktet börjar löpa eller vid annan tid som den upphandlande myndigheten bestämmer. Tillämpningen av sysselsättningsfrämjande villkor inom ramen för lagstiftningen ovan ska följa de allmänna upphandlingsrättsliga principerna om proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling, transparens och ömsesidigt erkännande.

Leverantörens åtagande

Villkorens tillämpningsområden

De sysselsättningsfrämjande villkoren gäller för leverantörer som utför ett offentligt upphandlat kontrakt för en vara, en tjänst, en byggentreprenad eller en koncession där sysselsättningskrav har ställts. De Villkor som ska följas av leverantören när denne fullgör ett kontrakt ska framgå av upphandlingsdokumenten. 

Det finns två olika varianter av Villkor att använda. Den ena varianten innebär att leverantören åtar sig att erbjuda anställningar eller praktik. Den andra varianten innebär att leverantören åtar sig att medverka i en dialog om sina förutsättningar för sysselsättningsfrämjande åtgärder, se: Villkor för dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärder

Alternativ för tillämpning och hur leverantörer kan rekrytera ur avsedd målgrupp

Den upphandlande myndigheten väljer själv hur Villkoren ska utformas och vilka av alternativen a), b) eller c) leverantören ska kunna tillämpa. Hur många som ska sysselsättas och inom vilken tid får också respektive upphandlande myndighet bedöma utifrån bland annat kontraktets omfattning och längd. Vilket eller vilka alternativ som ska kunna användas och antalet månader fylls alltså i av den upphandlande myndigheten.

Den upphandlande myndigheten ska också definiera eller avgränsa målgruppen eller målgrupperna utifrån sina behov och förutsättningarna i samband med en upphandling. Den eller de målgrupper som är aktuella vid en upphandling anges i Villkoren, så att det är tydligt för leverantörerna. Målgruppen kan vara arbetslösa personer som behöver bygga på sin kompetens eller endast har förgymnasial utbildning, arbetslösa personer som har en funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga, nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet (Se lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare) eller personer som är i åldrarna 55–64 år. Personerna kan vara inskrivna i en kommunal arbetsmarknadsinsats, i kommunal vuxenutbildning/ SFI, vid Arbetsförmedlingen eller likvärdigt. Det är dock inte tillåtet att kräva att personerna ska bo i ett visst område, en viss kommun eller ett visst land.

Den upphandlande myndigheten anger också vilket eller vilka stödfunktioner som leverantören har möjlighet att tillämpa för att uppfylla Villkoren mot bakgrund av tillgängligheten på lokal nivå. Leverantören ska alltid kunna uppfylla Villkoren på det sätt som är mest lämpligt inom ramen för kontraktet, under förutsättning att ett anställnings eller praktikavtal finns på plats senast efter det antal månader som har angetts.

Åtagandet för leverantören rör inte en i förväg bestämd eller utvald person utan det är leverantören i egenskap av arbetsgivare som får avgöra vilken person ur den angivna målgruppen som ska anställas och under hur lång tid. Genom att åtagandet definieras på detta sätt har leverantören frihet att själv avgöra hur de uppfyller de sysselsättningsfrämjande Villkoren. Den upphandlande myndigheten bör begära att leverantören beskriver hur de tänker fullgöra Villkoren i sitt anbud eller i samband med kontraktsstarten, till exempel vid ett uppstartsmöte.

Anställningen kan gälla heltid eller deltid. Deltidsarbete bör endast komma i fråga när det passar både leverantören och arbetstagaren, bland annat med hänsyn till arbetstagarens möjlighet till full försörjning eller pågående studier. Deltidsarbete kan till exempel vara det enda alternativet för vissa personer på grund av sjukdom.

Senast sex månader efter kontraktets start (eller någon annan tidpunkt som den upphandlande myndigheten har angett) ska minst en (1) anställning eller praktik ha påbörjats eller erbjudits. Sammantaget ska den angivna tiden motsvarande en heltid uppnås, oavsett om anställningen eller praktiken har skett på deltid. Två deltidsanställningar på till exempel 40 procent respektive 60 procent motsvarar därmed en heltid.

Det behöver inte alltid bero på fel eller försummelse hos leverantören om inte en anställning eller praktik har kunnat påbörjats inom sex månader. Det kan i ett enskilt fall bero på omständigheter som ligger utanför leverantörens kontroll och därför kan leverantören ha ansetts uppfylla åtagandet genom att ha erbjudit en anställning eller praktik inom den angivna tiden.

En anställning kan behöva avslutas i förtid i enlighet med lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och den rättspraxis som utvecklats av Arbetsdomstolen. Saklig grund för uppsägning kan till exempel vara arbetsbrist hos arbetsgivaren eller personliga skäl såsom dokumenterad olämplighet hos arbetstagaren att sköta arbetet, exempelvis samarbetssvårigheter eller onykterhet. Skäl för avskedande kan till exempel vara uppsåtlig brottslighet.

På samma sätt bör det vara möjligt för leverantören att avsluta en praktik i förtid om det av objektivt godtagbara skäl inte fungerar, till exempel om praktikanten är frånvarande utan godtagbara skäl, brottslighet eller det är allvarliga samarbetsproblem. Leverantören ska i sådana fall anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst två tredjedelar (2/3) av den avtalade anställnings- eller praktiktiden har fullgjorts.

Rekrytering av personer från den avsedda målgruppen

Leverantören är ansvarig för att ta initiativ till rekryteringen (anställning eller praktik) av personer från avsedd målgrupp/er som anges i Leverantörens åtagande. Leverantören kan få stöd för sin rekrytering av dessa personer genom att vända sig till [kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingen och/eller kommunen eller andra aktörer] som bistår leverantören vid rekryteringen från avsedd målgrupp.

Om leverantören genomför rekryteringen på egen hand ska denne kunna styrka att det avser personer från avsedd målgrupp/er. Målgruppen kan vara arbetslösa personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden eller utsatta grupper enligt Arbetsförmedlingens definition kan vara utrikes födda eller nyanlända, personer med funktionsnedsättning, personer som saknar avslutad gymnasieutbildning samt äldre eller långtidsarbetslösa. Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer. 

Uppföljning

Vem ska genomföra uppföljningen?

Det är viktigt att den upphandlande myndigheten redan vid planeringen av upphandlingen beslutar om vem som ansvarar för att följa upp och att det finns tillräckliga resurser och kompetens för uppföljningen. 

Vem som har huvudansvaret för uppföljningen kan variera mellan olika upphandlande myndigheter. Det viktiga är att fastställa vem som bär ansvaret för att följa upp. I vissa organisationer är det upphandlingsfunktionen som ansvarar för att följa upp, och i andra organisationer kan uppföljningen hanteras av den kommunala arbetsmarknadsförvaltningen eller liknande funktion.

Uppföljningen kan genomföras med egna resurser hos den upphandlande myndigheten eller med hjälp av ombud för myndigheten. 

Hantering av brister

De sysselsättningsfrämjande villkoren är avsedda att utgöra en integrerad del i ett kontrakt med leverantören. Villkoren utgör åtaganden för leverantören och därför bör de vara kopplade till sanktioner om leverantören bryter mot kontraktet genom att inte uppfylla sina åtaganden. Det kan gälla såväl brister i medverkan i uppföljningen eller i egenrapporteringen som brister i efterlevnaden av villkoren hos leverantören själv eller hos eventuella underleverantörer. Alla sanktioner som kan utgå ska dock framgå av upphandlingsdokumenten och de ska vara proportionerliga i förhållande till avvikelsens art och omfattning.