Start

Matchningsansvarig – stöd vid sysselsättningskrav

Inköpsprocessen är utgångspunkten i vårt stöd för ökad sysselsättning i offentlig upphandling. Som matchningsansvarig är du en viktig samverkanspart under hela processen men har en särskilt viktig roll i att förstå och rekrytera ur den tilltänkta målgruppen.

Inköpsprocessen består av tre faser: förbereda, upphandla och realisera. Förberedelsefasen tar upp den största delen av processen och består i sin tur av delarna planera, kartlägga och analysera. Flera olika roller är involverade i de olika stegen i inköpsprocessen.
Modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling utgår från dessa 6 steg som ingår i ett strategiskt inköpsarbete. 

Planera: börja dialogen

I upphandlingar med sysselsättningskrav är din roll som matchningsansvarig viktig. Ledningen bör ha gett dig de förutsättningar som krävs för att ge stöd där sysselsättningskrav ställs. 

Kartlägga: förstå målgruppen

Det kan vara stor skillnad på hur arbetsmarknaden ser ut idag och hur den utvecklar sig framöver. Att ha god kunskap om målgruppen inför bedömningen av den aktuella upphandlingen är därför mycket viktigt.

Analysera: ge stöd

I denna fas är din roll som matchningsansvarig att svara på arbetsmarknadsfrågor. Du stöttar den upphandlande organisationen i sin analys för att ta ett välgrundat beslut.

Upphandlingen genomförs

Nu är det dags att genomföra upphandlingen. Den här fasen innebär mindre arbete för dig som matchningsansvarig men desto mer för den upphandlande organisationen.

Implementera: ge stöd till leverantören

Som matchningsansvarig hjälper du leverantören att hitta den eller de individer som ska erbjudas sysselsättning i form av arbete eller praktik.

Förvalta: lär av erfarenheterna

När kontraktstiden löper mot sitt slut är det dags att utvärdera om målen uppnåtts och dra nytta av lärdomarna. 

Tänk på att: 

  • Alla upphandlingskontrakt med sysselsättningskrav ska följas upp. Under Fördjupning hittar du uppföljningsmall och stöd. 
  • Alla personuppgifter måste hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Tips!

Gör en samhällsekonomisk beräkning som en del av uppföljningen för att ta reda på effekten. 

Se den samhällsekonomiska beräkningsmodellen