Start
Tre parkeringsvakter promenerar förbi Dramaten i Stockholm.

Noggrann matchning – ger lyckad rekrytering

Publicerad 26 november 2020
  • Sysselsättning

IMPLEMENTERA | Stockholm stad har under flera år använt sig av krav på sysselsättning i sina upphandlingar. Matchningen blir till en win-win-situation för både arbetssökande och leverantörer. För en bostadslös kvinna ledde ett jobb på Stockholm Parkering till en tillsvidareanställning och stabil boendesituation. Leverantören i sin tur hade hittat en lojal medarbetare.

Implementeringen är den konkreta fasen i upphandlingar med krav på sysselsättning. Efter gedigna förberedelser och en genomtänkt upphandlingsprocess ska besluten bli verklighet. Den fasen har arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad utvecklat med stor framgång   

– Vi har arbetat med sysselsättningskrav i flera år och alltid fokuserat på att det ska upplevas som ett värdefullt samarbete mellan staden och leverantörerna. Visst är det de som ska anställa, men vi ska samtidigt erbjuda bästa möjliga förutsättningar för dem att hitta rätt personer, säger Patrik Tengberg från verksamhetsområde Arbetsgivarsamverkan. 

Sysselsättningskrav i sin upphandling innebär det att den vinnande leverantören ska åta sig att ge praktikplats eller anställning åt en eller flera personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. På så sätt kan fler komma in i jobb och få viktig arbetslivserfarenhet, samtidigt som leverantören får möjlighet att hitta ny kompetens. 

Möten och kravprofiler ger noggranna matchningar 

Patrik Tengberg menar att ett matchningsarbete aldrig kan fungera om arbetsmarknadsförvaltningen ”bara skickar över någon som kan brygga kaffe”. Tvärtom gäller det att bistå med en finslipad process för att utreda, bedöma och ta fram rätt personer. Rätt person kan vara allt från att personen har ett intresse eller rätt inställning, till att personen har rätt kompetens och rätt erfarenhet från den aktuella branschen.

Fastlagda möten är den mötesform som visat sig fungera bäst när de matchningsansvariga ska träffa den leverantör som vunnit kontraktet. Vilket gäller oavsett om det varit fråga om en praktikplats eller en anställning.   

Under mötet analyserar deltagarna: 

  • de utmaningar som leverantören står inför 
  • vilken kompetens de har just nu 
  • vilken kompetens de behöver framöver. 

Detta mynnar sedan ut i en kravprofil som de matchningsansvariga kan använda för att hitta lämpliga kandidater. Det hjälper i sin tur leverantören att rekrytera någon som kan bidra till organisationens produktivitet och kvalitet. 

– Vi tar fram kandidater, men leverantören intervjuar och väljer. Anställningsförfarandet måste ske på vanligt sätt, säger Patrik Tengberg.     

Nya kontaktvägar leder till rekryteringsmöjligheter 

Många leverantörer har en oro att de inte ska kunna rekrytera och leva upp till sysselsättningskraven i kontrakten.  Nu får de hjälp och stöd istället för press på sig. De får också möjligheten att möta andra grupper än de som de är vana vid när de letar medarbetare, vilket ökar hoppet om att hitta rätt kompetens. 

– Vi har helt andra kontaktvägar. Vår målgrupp finns i arbetsmarknadsinsatser, jobbtorg, vuxenutbildningar och SFI, svenska för invandrare. Vi når till exempel många utländska akademiker som har hög kompetens och bra engelska, men som inte hunnit lära sig så mycket svenska än.  För vissa arbeten räcker det gott och väl med god engelska, säger Patrik Tengberg .

Personer under utbildning kan matchas till jobb 

Arbetsmarknadsförvaltningen har också en särskild inblick i vad som är på gång inom olika utbildningar – och vilka som går dem. Det kan till exempel röra sig om en grupp personer som inom kort blir certifierade efter att ha läst utbildningar som ”Heta arbeten” eller ”Säkerhet på väg”. 

– Vi kan matcha in personer som är under utbildning. Vi kan också ordna och bekosta den grundläggande utbildning som krävs, eftersom vi har tillgång till egna och upphandlade skolor, säger Patrik Tengberg.  

Utbildning har lett till fast anställning 

Staden har exempelvis haft framgång med specialutbildningen ”Svenska för lastbilsförare” samt genom ett ömsesidigt gynnsamt partnerskapsavtal med bygg- och anläggningsbranschen. De har också haft ett nära samarbete med Trafikverket om sociala hänsyn vid offentlig upphandling. 

Dessutom finns det flera goda exempel på personer som har fått hållbara anställningar efter att först ha gått utbildningen ”Gröna näringar” och sedan haft så kallade Stockholmsjobb, som tillsattes enligt sysselsättningskrav vid upphandling. De har till exempel arbetat som miljövärdar, parkarbetare och grönyteskötare inom olika allmännyttiga bostadsbolag runt om i Stockholm. Sedan har de fått jobb som trädgårdsarbetare på privata företag inom bygg, fastigheter och trädgårdsanläggning. 

Nära samarbete ökar tryggheten för leverantören 

Patrik Tengberg understryker vikten av att arbeta nära entreprenörerna som en ”välvillig samarbetspartner”, och inte som en ”skrämmande kravställare”.  

– Vi vill vända deras oro och hjälpa dem att rekrytera, säger han. 

Han samtalar gärna med leverantörer för att öka förståelsen och viljan att utveckla en hållbar och inkluderande arbetsmarknad. Han tycker också att det är viktigt att hjälpa till i de fall då det kan vara avgörande för leverantörerna att få anställningsstöd. 

– Vi har flera exempel på hur vi har bidragit till kompetensförsörjningen och leverantörerna sedan har kunnat erbjuda tillsvidareanställningar, som i fallet med kvinnan som fick jobb inom skadedjurssanering och sedan kunde trygga sitt boende, säger han. 

Kvinnans historia skildrar hur bägge parter blir vinnare. Hon trivs och bidrar till företagets verksamhet och utveckling. Genom leverantörens försorg får hon möjlighet att vidareutbilda sig till skadedjurstekniker, en utbildning hon kan ha nytta av resten av sitt arbetsliv. 

Staden vill bidra till framväxten av en nationell modell  

Med sina erfarenheter bidrar Stockholms stad till framväxten av en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Patrik Tengberg tycker att satsningen på en nationell modell för ett mer enhetligt arbetssätt är föredömlig: 

– Ju fler som arbetar med den runt om i Sverige, desto lättare blir det för leverantörer att förstå fördelarna, ta steget och räkna rätt på sina anbud, säger han.