Start
En ung man kollar sin telefon på en bro i Paris

Så ökas sysselsättningen i Frankrike

Publicerad 26 november 2020
  • Sysselsättning

Frankrike har lång erfarenhet av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. I detta arbete spelar lokala facilitatorer en viktig roll i att påverka och skapa förutsättningar för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden

I november 2018 besökte ESF-projektet ”Sysselsättning genom offentlig upphandling” Frankrike för att lära sig mer om deras långa erfarenhet av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling och att matcha individer mot offentliga kontrakt. 

Redan 1994 togs beslutet att börja ställa sysselsättningskrav i Frankrike. Sedan dess har arbetet med att ge stöd i processen utvecklats, mycket med fokus på stöd till den arbetssökande individen och matchningen med arbetsmarknaden. Stödformerna samverkar på olika sätt där samordningen sker regionalt och nationellt men där basen finns på lokal nivå.

Facilitatorer skapar förutsättningar

I Frankrike har man under lång tid jobbat med funktionen lokala facilitatorer. I dag finns ett nätverk bestående av drygt 440 stycken runt om i Frankrike. En facilitator är en lokalt knuten funktion som arbetar inom en eller flera kommuner. 

Uppgiften är att skapa förutsättningar för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling och det görs genom påverkansaktiviteter och praktiskt stöd.

En facilitator är en verklig spindel i nätet-funktion som utgör länken mellan högre tjänstepersoner i kommunen, beställare, upphandlare, leverantörer och arbetsmarknadsfunktioner. En facilitator kan till exempel börja med att prata med högre tjänstepersoner eller politiker inom kommunen för att undersöka möjligheter och kartlägga behov av stora inköp. Hen har kontakt med beställare, upphandlare och leverantörer för att övertyga dem om möjligheterna och nyttan med sysselsättningskrav.

För upphandlaren är facilitatorn även ett praktiskt stöd, som bland annat bedömer hur många timmars arbete som ska utföras inom ett kontrakt, föreslår sociala villkor och rekommenderar procedur för den aktuella upphandlingen. 

PLIE - en samverkansplattform 

Frankrike har även valt att satsa på en matchningsfunktion, kallad PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi). Funktionen lägger stort fokus på individen och att hjälpa till utifrån var personen befinner sig. PLIE är en samverkansplattform för lokala arbetsmarknadsaktörer i syfte att öka koordineringen mellan olika aktiviteter, kompetens och tillgängliga resurser i regionen. Den finansieras ungefär till hälften av pengar från Europeiska socialfonden och resterande del av lokala och regionala offentliga medel.

 Hos PLIE får företag hjälp att hitta rätt kandidat när de ska uppfylla villkoren i ett kontrakt. PLIE coachar också individen till arbete. Varje individ får ett anpassat stöd, med allt från utbildning till hjälp med olika sociala problem, som bostadslöshet, och praktiska problem, till exempel barnomsorg.

På sikt handlar det om att individen ska ha möjlighet att få ett långsiktigt hållbart jobb. Därför sker coachningen av individen utifrån företagens behov av kompetens och blir därmed ett svar på rådande kompetensbrist. 

Som ett stöd finns även Maisons de l’Emploi, som koordinerar och analyserar arbetsmarknadssituationen tillsammans med lokala och regionala organisationer. Syftet är att utveckla arbetsmarknaden. Runt om i Frankrike finns cirka 100 stycken Maisons de l’Emploi. 

EPEC – den sammanhållande länken 

I Paris finns Ensemble Paris Emploi Competences – EPEC – som verkar som en länk mellan den långtidsarbetslösa och marknaden i alla steg. EPEC består av PLIE för Paris samt regionens Maison de l’Emploi. De samordnar alla initiativ som finns i regionen och skapar även egna aktiviteter om inga passande initiativ finns på marknaden.

Till EPEC är mer än 900 företag knutna och över 50 arbetsintegrerande företag. Den uttalade förväntningen är att alla offentliga organisationer i Paris ska ställa sociala krav i sina upphandlingar och då ha kontakt med EPEC och de facilitatorer som samordnas där.

En viktig uppgift för EPEC är att försöka höja kvaliteten på de jobb som erbjuds. Det vill säga skapa mer hållbara jobb med bättre arbetsvillkor. I detta ingår att komma ifrån att enbart erbjuda de allra enklaste uppgifterna per timme. De ser det också som sin uppgift att få fler arbetsintegrerande företag att lämna anbud och att påverka både offentliga och privata aktörer att genomföra fler reserverade upphandlingar. 

I november 2018 hade det ställts sociala krav i 835 upphandlingar i Paris, både offentliga och privata. De största branscherna var bygg och anläggning, IT och städbranschen. 1 400 individer hade fått sysselsättning i kontrakten, som skapat totalt en miljon arbetstimmar. 

Resultaten samordnas av centralt IT-system 

Så hur går det då, är uppföljning möjligt? Med så många olika lokala och regionala initiativ skulle man kunna tänka sig att uppföljningen blir svår.

För att underlätta i detta arbete startades Alliance Ville Emploi 1993. Syftet är att samordna lokala organisationer med uppgift att stötta människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden med utbildning och praktik, arbete och inkludering. De har även utvecklat ett centralt IT-system där resultat från initiativen samlas, bland annat resultaten av sysselsättningskrav. Varje år sammanställs en rapport om utfallet. 

Det franska systemet bygger på att räkna antal arbetade timmar. Under 2017 fick drygt 34 000 individer sysselsättning genom sociala krav i upphandling. Sammanlagt jobbade dessa över 13 miljoner timmar under året. Könsfördelningen var 14 procent kvinnor och 86 procent män.