Startsida

Tillämpning kontraktsvillkor för bonus

Här hittar du ett utdrag från tillämpningsanvisningarna för sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkor vid upphandling. Följande anvisningar gäller för villkor för bonus och tilldelningskriterium för att uppnå ytterligare sysselsättning och jämställdhet på arbetsmarknaden.

Mål att öka jämställdheten 

När man ställer sysselsättningskrav i offentlig upphandling är det möjligt att samtidigt bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och jämna ut könsskillnader inom olika branscher eller yrkeskategorier. Den upphandlande organisationen kan därmed uppmuntra att leverantörer vidtar aktiva åtgärder för att främja en jämn könsfördelning och ökar jämställdheten i samband med utförande av kontraktet. 

Utöver det kan det vara motiverat med särskilda insatser för utländskt födda kvinnor utan eller med låg studiebakgrund för att främja deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det kan bland annat genomföras genom att definiera just den målgruppen när man ställer sysselsättningsfrämjande villkor till exempel. 

Bonus och incitamentsbaserade ersättningsmodeller 

En viktig måttstock i ett väl fungerande avtal är att båda parter upplever att de uppnår sina mål, får den kvalitet som efterfrågas och att leverantören har fått de bästa möjliga förutsättningarna att leverera bästa möjliga kvalitet till den offentliga sektorn. 

Exempel på tilldelningskriterium för ökad jämställdhet 

Tilldelningskriterier används för att avgöra det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vid en utvärdering av det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Ett kriterium för jämställdhet kan utformas på så sätt att leverantören, baserat på grundkraven i de särskilda kontraktsvillkoren, presenterar en metod i sitt anbud för att främja en jämn könsfördelning när kontraktet utförs. Utvärderingen bör ske i en väl definierad mervärdesmodell och ingå i utvärderingen av det ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet”. Leverantören får större handlingsfrihet och innovativa marknadslösningar kan på så vis premieras. Kriterierna bör också kopplas till en faktisk möjlighet till uppföljning, både i samband med anbudsutvärderingen och under kontraktstiden.