Start

Leverantör – stöd vid sysselsättningskrav

Inköpsprocessen är utgångspunkten i vårt stöd för ökad sysselsättning. Vad som sker under varje fas i upphandlingar där sysselsättningskrav ställts eller planeras att ställas kan du följa här. Som nuvarande eller blivande leverantör till offentlig sektor kan du bli involverad under hela processen.

Inköpsprocessen består av tre faser: förbereda, upphandla och realisera. Förberedelsefasen tar upp den största delen av processen och består i sin tur av delarna planera, kartlägga och analysera. Flera olika roller är involverade i de olika stegen i inköpsprocessen.
Modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling utgår från dessa 6 steg som ingår i ett strategiskt inköpsarbete. 

Planera för rätt kompetens

Om du som leverantör planerar att delta i en offentlig upphandling med sysselsättningskrav bör du förbereda dig väl.

Kartlägg behov och förutsättningar

 I kartläggningsfasen är ni som leverantörer till stor hjälp för den upphandlande organisationen. Genom att bidra med kunskap skapas förutsättningar för ett gott resultat. 

Ni behöver ta ställning till följande frågor:

  • Vilken slags kompetens behöver ditt företag? 
  • Finns det några speciella branschförutsättningar: regler, utmaningar och/eller möjligheter? 
  • Finns det speciella lokala eller regionala förutsättningar som påverkar era möjligheter att anställa och/eller ta emot praktikanter? 

Analysera – bidra med kunskap

I denna fas gör den upphandlande organisationen en analys av arbetsmarknaden och tittar på möjligheter och risker med sysselsättningskrav i den aktuella upphandlingen. 

Som potentiell leverantör till den upphandlande organisationen har du viktig kunskap om din bransch och förutsättningarna i din region. Det är kunskap som kan behövas i marknadsanalysen. Exempelvis när det handlar om en analys av förutsättningarna för aktuell bransch på den lokala eller regionala arbetsmarknaden där arbete inom kontraktet ska utföras. Detta eftersom det finns regionala skillnader på arbetsmarknaden beroende på konjunktursvängningar som kan påverka tillgången på personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 

Upphandlingen genomförs 

Upphandlingsfasen innebär mycket arbete för den upphandlande organisationen. Om du som potentiell leverantör planerar att delta i upphandlingen formulerar du anbudet. 

Formulera och lämna anbud 

Anbudsskola 

Implementera: rekrytera

Som vinnande leverantör ska du nu hitta och rekrytera dina nya medarbetare eller praktikanter. Genom att samarbeta med matchningsansvarig och den upphandlande organisationen kan du få hjälp på vägen.

Förvalta: lär av erfarenheterna

Förvaltafasen utgör en möjlighet för dig som leverantör att lära av erfarenheterna inför kommande upphandlingar.

Tänk på: 

  • Alla upphandlingskontrakt med sysselsättningskrav ska följas upp. Under Fördjupning hittar du uppföljningsmall och stöd. 
  • Den upphandlande organisationen följer upp alla mätbara mål i kontraktsvillkoren. Uppföljningen kan göras vid återkommande avstämningsmöten eller genom rapportering via formulär på en övergripande nivå. 
  • Alla personuppgifter måste hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.