Start
En kvinnlig och en manlig byggnadsarbetare på en byggarbetsplats

Materialåtervinning inom bygg och fastighet gynnar cirkulär ekonomi

Publicerad 02 februari 2021
  • Cirkulär ekonomi

En tredjedel, eller cirka tio miljoner ton, av det avfall som uppstår i Sverige kommer från bygg- och fastighetssektorn. Den sektorn står samtidigt för cirka 20 procent av de svenska klimatpåverkande utsläppen. Offentlig sektor är en stor köpare och kan genom sina upphandlingar bidra till ett mer cirkulärt tänk kring byggmaterial.

CS Riv & Håltagning grundades 1996 och är ett företag som jobbar med rivningsuppdrag där återvinning och återbruk har en central plats. De har sedan starten jobbat med selektiv rivning som är ett sätt att riva för att återvinna så mycket material som möjligt. 2016 gick de över till en mer modulär rivning för att också främja återbruk.

Materialåtervinning tar vara på värdet som finns

Företagets arbete går ut på att återvinna så mycket av materialet som går vid en rivning. De återvinner ofta mineraler, stål och trä. Men även schaktmassor, såsom asfalt och grus återanvänds. På detta sätt behöver man inte skapa nya råvaror när det redan finns material som annars kommer slängas. Avfall från en rivning kan användas som råvara i en annan byggproduktion. Det här är ett exempel på affärsmodellen materialåtervinning och så kallad industriell symbios.

– Det har alltid varit en stor del i våra affärer att jobba för att återvinna så mycket material som möjligt. Vi ser sådan stor del material slängas varje dag och då känns det bara dumstridigt att inte ta vara på det materialet. säger Amanda Borneke, CS Riv & Håltagnings kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledare.

Återbruk förlänger livet

Systerbolaget Brattlöns Återbruk fokuserar på återbruk av byggvaror. Innan ett rivningsuppdrag påbörjas, inventerar de vad som kan återbrukas och förmedlar till kund. De demonterar exempelvis dörrar och glaspartier för att sedan paketera och skicka dessa direkt till nästa kund. Då sker ingen mellanlagring. Det gör att man slipper lagerkostnader, vilket i slutändan blir billigare för kunden.

Brattöns Återbruk tar även emot byggvaror som blivit över vid en nybyggnation så som exempelvis paketerad isolering. Lönsamhet kring återbruk grundar sig i att det är dyrt att lämna in material för återvinning. Istället kan materialet demonteras och lämnas in gratis till återbruk. Förutom att det finns en ekonomi det, så vinner miljön på att fullt fungerande produkter och material används i flera sammanhang.

Offentliga upphandlingar kan stödja affärsmodellen materialåtervinning

I förberedelsearbetet under upphandlingsprocessen finns det stora möjligheter att ta med alla hållbarhetsaspekter. Genom att tänka på hållbarhetsfrågor i behovsanalys, marknadsanalys har man början till en cirkulär ekonomin. Om man har en tidig dialog med marknaden kan man lära sig mycket om hur man kan minska produktens påverkan på miljön.

En utmaning i upphandlingar är att det är svårt att ställa krav och kontrollera kraven kopplat till återvinning och återbruk. Att ha en tät dialog med företag i förberedande arbetet kan vara en väg att ta bort detta hinder.

– Det bör finnas krav på återvunnet eller återbrukat material i upphandlingar. Vi vill att det ska ställas högre krav, då det är ett sätt att få snurr på hela karusellen. Att EU ställer krav på cirkulära affärer, men att ingen sedan köper tjänsterna hänger inte ihop, säger Amanda.

Att jobba med cirkulär upphandling handlar om ett ständigt pågående strategiskt arbete och att få hela verksamheten att tänka cirkulärt. Det är viktigt att jobba med att få förståelse att det inte är kritiskt att äga en produkt eller köpa en helt ny.

Leverantörens tips till en upphandlande organisation

  • Ta del av guiden Dags att riva och bygg cirkulärt
  • Anlita en återbrukskonsult, ju tidigare desto bättre.
  • Börja återbruksinventera och planera för att använda återbrukade byggvaror i nybyggnationer.