Start
Barn hjälps åt att bygga i en sandlåda.

Kulturminnen och hållbarhet kunde kombineras när officersskola blev förskola

Publicerad 26 april 2021
  • Bygg, anläggning och fastighet

I december 2018 gick Furesø kommun i Danmark ut med en förfrågan om ”Ny Børneinstitutin i Sydlejren, Jonstup”. Förfrågan handlade om att bygga om en officersskola till en förskola i en totalentreprenad. I uppdraget fanns tydliga krav på bevarande av kulturminnen och ambitiösa hållbarhetskrav, som togs an med goda resultat som följd.

–  Det har varit väldigt spännande att vara en del av att förvandla den tidigare skolbyggnaden vid Værløse flygbas till en förskola. Den gamla skolbyggnaden är från 1950-talet och byggd i material från tiden, säger Bettina Neldeberg på Center for Bygningsbevaring.

Den nu omvandlade officersskolan ligger vid den nedlagda Værløse flygbas, som i dag håller på att omvandlas till ”Furesøs nya stadsområde”. Eftersom detaljplanen för den tidigare flygbasen delvis var en bevarandeplan handlade det om att gå varsamt framåt.

Certifiering enligt DGNB

I planen hade kommunen fastslagit vilka byggnader och installationer inom området som ansågs bevarandevärdiga. Upphandlingsdokumenten innehöll också hållbarhetskrav som handlade om att den nya institutionen skulle certifieras enligt DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), som är ett tyskt system för certifiering av byggnader.

–  Det var viktigt att behålla byggnadens ursprungliga uttryck, eftersom den ansågs värd att bevara och kunna bidra till den kulturhistoriska berättelsen om flygbasen i den framtida miljön. Dessutom krävde kommunen att konverteringen skulle uppfylla DGNB-systemets certifieringskrav och målet var att få guld, säger Bettina Neldeberg.

I förfrågan bifogades även en DGNB-matris som visade att det var möjligt att uppnå minst 69,9 procent av kraven, vilket är tillräckligt för att uppnå guld enligt certifieringen. I upphandlingsdokumenten krävde man även att anbudslämnaren skulle lämna in en matris som återspeglade det inlämnade erbjudandet.

Hållbarhet och hänsyn till bevarande av kulturminnen

Entreprenaden utfördes mellan mars 2019 och juli 2020 av Jorton i samarbete med Rubow arkitekter, WSP och Center for Bygningsbevaring.

I uppdraget ingick att bevara det tidigare uttrycket och kulturhistoriska värdet. Visionen var att det skulle gå att läsa av det i den framtida miljön och tonvikt skulle även läggas på ett hälsosamt inomhusklimat i form av ljus, ljud och luft. Arkitekturen och interiören utformades utifrån förskolebarnens perspektiv så att de såg färger och pedagogiska inslag i ögonhöjd.

Byggnaden hade en ursprunglig fasad av tegel som skulle bevaras när den byggdes om och kompletterades. För att kunna göra det på ett hållbart sätt användes återvinningsbara material och återbrukad mursten från en byggnad som skulle rivas. På så sätt bevarades både det tidigare uttrycket i området och ett hållbart byggande kunde skapas.

I projektet ingick att sanera byggnaden och det omkringliggande området från förorenade massor samtidigt som ny jord lades på områdena som sanerats. Den omkringliggande marken arbetades om till trädgård, lekplats och vistelseplatser i naturmiljö. Dessutom anlades säkra tillfartsvägar, stigar runt om i terrängen, parkeringsplatser och cykelparkering. 

Energieffektiva ventilationssystem installerades

I Danmark räknas bevarandevärdiga byggnader till renoveringsklass 2 i Byggningsreglementet och de har därmed lägre krav på energiförbrukning. Därför kunde kraven i byggreglementet uppfyllas genom att nya fönster och dörrar med bättre u-värde (energivärde) sattes in och anpassades efter de befintliga fönsterprofilerna. Tilläggsisolering utfördes i hålrum i skalmuren, takutrymmen, mot terrassen och invändig isolering i radiatornischer.

För att energieffektivisera installerades nya energieffektiva ventilationssystem för att undvika utrymmeskrävande stråk med ventilationskanaler i byggnaden. Med ett CTS-system för behovsstyrning av ventilationen och belysning fick de ett energieffektivt system för delar av byggnaden. Ljuskällorna i byggnaden utfördes med energieffektiva LED-armaturer.

Förskolan stod färdig under hösten och kunde den 1 december 2020 flytta in i sina nya lokaler. Efter en namntävling, där allmänheten fick lämna in förslag, fick förskolan namnet ” Børnehuset Vingesus”. Förslaget Vingesus kom som förslag från flera av varandra oberoende personer, vilket enligt namnkommittén ger namnet en styrka. DGNB-certifieringen har ännu inte slutförts, men har hittills uppnått nivån silver. 

Det fanns ett antal överordnade mål för certifieringen som var följande:

  • Minimera resursförbrukningen
  • Uppnå ett så hälsosamt inomhusklimat som möjligt – detta gäller både materialval och möjlighet till ventilation.
  • Helt ekonomiskt optimerade lösningar – omfattningen av framtida rengöring och underhåll måste vara i balans med ekonomin för de valda materialen och lösningarna.
  • Robusta lösningar och maximerad flexibilitet.

Byggherren hade förväntningar på att utföraren arbetade med följande lösningar:

  • Alternativa isoleringsmaterial
  • Cirkulära material
  • Fokus på möjlighet för separation av byggkomponenter efter användning
  • Synliggörande av hållbarhetsåtgärder för barn