Start

Uppdragsforskning i nära samarbete med Konkurrensverket

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att samverka med Konkurrensverket för att stimulera forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet och medverka till att forskningen utvecklas kvalitativt och kvantitativt.

Hos Konkurrensverket finns forskningsanslag med särskilda medel avsatta för bland annat forskningsprojekt, uppdragsforskning och seminarier. Upphandlingsmyndigheten arbetar aktivt med att uppmuntra forskare och andra aktörer att söka de forskningsmedel Konkurrensverket tilldelar.

Länk till lista med pågående och avslutade forskningsprojekt

Uppdragsforskning - läggs ut löpande under året

Konkurrensverkets forskningsanslag omfattar även medel till så kallad uppdragsforskning. Inom detta område samverkar Upphandlingsmyndigheten med Konkurrensverket och uppdragen läggs ut då det finns behov att undersöka eller belysa en avgränsad fråga. Många gånger kan dessa forskningsuppdrag vara starten på större forskningsprogram. Är du intresserad eller har idéer på spännande forskningsfrågor är du välkommen att höra av dig!

Länk till avslutade forskningsuppdrag, rapporter 

Nedan följer ett urval av de rapporter från uppdragsforskning som Upphandlingsmyndigheten särskilt vill lyfta fram: