Start

Säkerhetsskyddad upphandling

  • Säkerhetsskyddad upphandling
  • Webbvägledning

Säkerhetsskyddade upphandlingar är upphandlingar med en process där upphandlande organisationer vidtar och ställer krav på förebyggande säkerhetsskyddsåtgärder gentemot leverantörer. Detta görs utifrån en analys av organisationens skyddsvärden, för att skydda verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Här får du veta vad säkerhetsskyddad upphandling innebär, i teori och praktik.

Om vårt stöd 

Har du lång vana av säkerhetsskyddade upphandlingar? Eller har du precis börjat fundera på att lägga anbud i en? På dessa sidor hittar du både en första introduktion och fördjupning till området.   

På de här sidorna ger Upphandlingsmyndigheten dels en teoretisk bakgrund till säkerhetsskyddade upphandlingar, dels ett praktiskt stöd i hur sådana kan genomföras. Stödet behandlar även delar av säkerhetsskyddslagstiftningen på ett övergripande plan.  

Stödet riktar sig till alla som på olika sätt kommer i kontakt med säkerhetsskyddade upphandlingar. Det kan vara upphandlare, jurister, chefer, säkerhetsansvariga, leverantörer med flera. De flesta sidor har den upphandlande organisationen som huvudsaklig målgrupp, men även exempelvis leverantörer behöver ha bra koll på processen, inte minst för att räkna på pris och tidsåtgång. En av sidorna riktar sig dessutom i huvudsak till dig som anbudsgivare:

Lämna anbud i säkerhetsskyddade upphandlingar

Informationen på dessa sidor är relevant oavsett vilken upphandlingslag som är aktuell i ert fall, exempelvis lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 

Läs gärna även Säkerhetspolisens stöd om säkerhetsskydd 

Det här stödet har fokus på upphandlingsperspektivet i säkerhetsskyddsarbetet. Det ger samtidigt en introduktion i säkerhetsskydd i syfte att bidra till en grundförförståelse. Säkerhetspolisen har tagit fram stöd om säkerhetsskydd som vi rekommenderar att du också tar del av.  

Säkerhetsskydd (Säkerhetspolisens webbplats)

Läs gärna det stödet parallellt med vårt. På följande sidor kommer du att hitta relevanta länkar till delar av Säkerhetspolisens stöd, liksom till andra delar av vår webb om inköpsprocessen mer generellt.  

Allmänt om säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling

På denna sida kan du få en grundförståelse för området säkerhetsskydd. Det har du nytta av om du kommer i kontakt med säkerhetsskyddade upphandlingar som leverantör eller som representant för den upphandlande organisationen.

På denna sida redogör vi för vad säkerhetsskyddad upphandling är och diskuterar vissa för- och nackdelar med att upphandla sådant som kräver säkerhetsskydd.

Här kan du läsa mer om olika lagar och regler som finns för säkerhetsskyddade upphandlingar. Som upphandlande organisation ska ni i upphandlingar som omfattas av säkerhetsskydd se till att följa både säkerhetsskyddslagstiftningen och upphandlingslagstiftningen.

Grundförutsättningar inför upphandling till säkerhetskänslig verksamhet

På denna sida kan du läsa om vad analysen ska innehålla, och vilken roll den spelar vid en säkerhetsskyddad upphandling.

Säkerhetsskyddsavtal och personsäkerhet i upphandlingssammanhang

Här kan du läsa om vad säkerhetsskyddsavtal innebär och när din organisation måste ingå ett sådant.

Process vid säkerhetsskyddad upphandling

I den förberedande delen (zon 1 i vår inköpsmodell) ingår allt arbete som föregår annonsering av den säkerhetsskyddade upphandlingen. På denna sida får du veta mer om de förberedande moment som utmärker en säkerhetsskyddad upphandling.

Efter förberedelserna är det dags att genomföra den säkerhetsskyddade upphandlingen (Zon 2 i vår modell för inköpsprocessen). På denna sida får du veta mer om de moment som utmärker just en säkerhetsskyddad upphandling i detta skede.

Efter att själva upphandlingen är klar gäller det att realisera, förvalta och följa upp kontraktet eller ramavtalet, liksom ingångna säkerhetsskyddsavtal (zon 3 i vår modell för inköpsprocessen). På denna sida får du veta mer om några av de moment som utmärker en säkerhetsskyddad upphandling i detta skede.

För leverantörer

Vill ditt företag lämna anbud i en säkerhetsskyddad upphandling i offentlig sektor? Då är det en god idé att ni sätter er in i de särskilda förutsättningar som gäller på området, så att ni är väl förberedda och avsätter den tid som behövs.