Start

Säkerhetsskyddad upphandling eller inte?

En säkerhetsskyddad upphandling är en upphandling där ni som upphandlande organisation ställer särskilda krav på säkerhetsskydd. När passar det bra och när är det mindre lämpligt? På denna sida redogör vi för vad säkerhetsskyddad upphandling är och diskuterar vissa för- och nackdelar med att upphandla sådant som kräver säkerhetsskydd.

Vad är säkerhetsskyddad upphandling? 

Med säkerhetsskyddade upphandlingar avses upphandlingar med krav på säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddade upphandlingar innebär bland annat en process där upphandlande organisationer som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet ställer krav på förebyggande säkerhetsskyddsåtgärder gentemot leverantörer.  

En sådan organisation, och andra som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet, kallas i lagstiftningen för “verksamhetsutövare”.  

För att avgöra vilka krav på säkerhetsskydd ni som verksamhetsutövare ska ställa i en upphandling behöver ni analysera era skyddsvärden, säkerhetshot och sårbarheter. Detta görs i syfte att skydda verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. 

Säkerhetsskyddade upphandlingar är en följd av principen att säkerhetsskyddet ska vara detsamma oavsett i vilken verksamhet som känsliga uppgifter förekommer eller var säkerhetskänslig verksamhet bedrivs.  

Syftet med säkerhetsskyddad upphandling 

Säkerhetsskyddade upphandlingar leder inte bara till att skydda de intressen som säkerhetsskyddslagstiftningen slår vakt om. Säkerhetsskyddade upphandlingar öppnar också upp för konkurrens. Att dessa upphandlingar genomförs i konkurrens gör att leverantörer kan tävla på lika villkor om dessa avtal och att den upphandlande organisationen därmed får mer fördelaktiga anbud än vad som annars hade varit fallet. 

Utföra själv eller köpa in genom säkerhetsskyddad upphandling? 

När ni som organisation identifierat ett behov uppstår dock den initiala frågan om ni ska tillgodose behovet genom upphandling eller genom att själva utför arbetet.  

Denna fråga kan också bli aktuell för verksamheter som omfattas av säkerhetsskydd. Om behovet tillgodoses med befintliga resurser genom att organisationen till exempel anställer egen personal blir upphandlingslagstiftningen inte aktuell och behöver därför inte beaktas av organisationen. I detta fall är dock säkerhetsskyddslagstiftningen fortfarande tillämplig i den del som avser anställningar. 

Som organisation kan det vara svårt att avgöra vad man själv ska utföra och vad som bättre lämpar sig för upphandling. En utgångspunkt vid bedömningen kan vara att eftersträva ökad effektivitet, minskade risker och god hushållning av resurser.  

Om ni avser att genomföra en säkerhetsskyddad upphandling ska ni som upphandlande organisation bland annat göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv. Detta för att se om upphandlingen över huvud taget är lämplig att genomföra utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv.  

Säkerhetsskyddad upphandling innebär mer arbete och högre kostnader 

Säkerhetsskyddade upphandlingar kan bland annat innebära längre ledtider än andra upphandlingar men även att era kostnader för inköp ökar. Dels blir fler personer involverade i inköpsarbetet, dels innebär säkerhetsskyddskraven att leverantörer kan behöva ta ut högre priser för sina varor och tjänster. Säkerhetsskyddade upphandlingar kan också leda till att färre leverantörer vill eller kan lämna anbud.  

Ökade kostnader i samband med skyddet av Sveriges säkerhet är dock oundvikligt och måste accepteras. Däremot kan ni begränsa onödiga kostnadsökningar genom att ställa proportionerliga säkerhetsskyddskrav i era upphandlingar. Det främjar sannolikt också konkurrensen eftersom fler leverantörer då kan antas uppfylla de uppsatta säkerhetsskyddskraven.  

I detta sammanhang bör påpekas att det trots upphandling alltid är den som i någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet (verksamhetsutövaren) som har ansvaret för säkerhetsskyddet i sin verksamhet, det ansvaret går aldrig att avtala bort.