Start

Förbered upphandlingen

I den förberedande delen (zon 1 i vår inköpsmodell) ingår allt arbete som föregår annonsering av den säkerhetsskyddade upphandlingen. Ni som planerar att upphandla något ska nu bland annat pröva om upphandlingen ens är lämplig att genomföra utifrån säkerhetsskyddssynpunkt. På denna sida får du veta mer om de förberedande moment som utmärker en säkerhetsskyddad upphandling och är således inte en uttömmande redogörelse för upphandlingsprocessens samtliga ingående steg. Beskrivningen på denna sida är i första hand aktuell när ni ska genomföra en upphandling, inte när ni gör enskilda avrop från ramavtal. Vissa delar av nedanstående moment kan dock bli aktuella även vid enskilda avrop, exempelvis samråd. Se mer om det under rubrikerna Välj upphandlingsform och Inled eventuellt samråd med tillsynsmyndigheten.

Zon 1 - Förbereda.jpg

Planera och avsätt tid

Arbetet med säkerhetsskyddade upphandlingar kan vara mycket tidskrävande. Säkerhetsskyddslagstiftningen medför att dessa typer av upphandlingar dessutom behöver utformas och genomföras på ett särskilt sätt. I planeringen bör ni ta hänsyn till de olika aktiviteter och steg som blir aktuella med anledning av säkerhetsskyddsarbetet och som tillkommer vid säkerhetsskyddade upphandlingar jämfört med vanliga upphandlingar. Tänk till exempel på att planera för

  • särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning
  • samråd
  • säkerhetsprövningar och intervjuer av personal
  • utbildningar i säkerhetsskydd
  • leverantörens anpassningar i sin verksamhet. 

Kartlägg och analysera 

För dialog med branschen 

Det kan vara klokt att ni från den upphandlande organisationen tidigt i processen träffar potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer. Ett alternativ eller komplement kan vara att ni för en skriftlig dialog genom att skicka ut en Request for information (RFI) eller upphandlingsunderlaget på extern remiss.

Genom denna dialog får ni som upphandlande organisation en bättre bild av bland annat vilka lösningar som finns på marknaden eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och på så vis en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar.

En tidig dialog ger er även en bättre uppfattning av i vilken utsträckning leverantörer har förutsättningar för och erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd. 

Ni får även ett bra underlag för att ställa relevanta krav i upphandlingen.  

Gör en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning innan ni påbörjar upphandlingen 

Innan ni som upphandlande organisation påbörjar ett upphandlingsförfarande ska ni bedöma om den aktuella upphandlingen aktualiserar säkerhetsskyddsavtal. I så fall ska ni göra en så kallad särskild säkerhetsskyddsbedömning och en så kallad lämplighetsprövning. Båda ska vara dokumenterade.

I lämplighetsprövningen ska ni med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter pröva om den planerade upphandlingen är lämplig att genomföra utifrån säkerhetsskyddssynpunkt. 

Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att upphandlingen är olämplig får ni enligt lag inte inleda upphandlingen. 

Såväl den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen som lämplighetsprövningen ska genomföras innan upphandlingen inleds. 

När anses en upphandling vara påbörjad?

Leder er särskilda säkerhetsskyddsbedömning till slutsatsen att det inte krävs något säkerhetsskyddsavtal? Då kan det ändå vara lämpligt att vidta vissa enklare säkerhetsskyddsåtgärder. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att ge leverantörens personal utbildning. 

Överväg redan i detta skede hur ni ska paketera upphandlingen 

Redan i arbetet med den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen behöver ni börja fundera över hur upphandlingen ska paketeras. 

Detta bland annat eftersom en del av den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen består i att bedöma när säkerhetsskyddet behövs i upphandlingsprocessen. Bedömningen ska leda till att ni ingår rätt nivå av säkerhetsskyddsavtal och i rätt skede i inköpsprocessen. Med rätt skede menas innan leverantören (och eventuell underleverantör) får tillgång till de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna eller den säkerhetskänsliga verksamheten i övrigt. Läs mer om tidpunkten för säkerhetsskyddsavtalets ingående i avsnittet Välj upphandlingsförfarande.

En korrekt bedömning är viktig även utifrån ett proportionalitetsperspektiv. En upphandling med säkerhetsskyddsavtal nivå 1 kan nämligen antas innebära att färre leverantörer får möjligheten att delta i en upphandling jämfört med om nivån i stället hade varit 3.  

Ni bör ha upphandlingskompetens involverad i arbetet med den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen. Det behövs för att ni ska kunna uppnå tillräckligt säkerhetsskydd samtidigt som ni följer de upphandlingsrättsliga principerna och paketerar upphandlingen på ett lämpligt sätt.  

Mer information om särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning.

Välj upphandlingsform  

Upphandlingsformen är det sätt som den upphandlande organisationen väljer att skriva avtal på. Formen avgör hur många leverantörer ni tecknar avtal med och förhållandet dessa leverantörer emellan. Upphandlingen kan exempelvis leda till ett kontrakt eller till ett ramavtal via vilket avrop sker med eller utan förnyad konkurrensutsättning.

Det är möjligt för upphandlande organisation att ingå säkerhetsskyddsavtal inte endast inom ramen för en upphandling av ett kontrakt utan säkerhetsskyddsavtal kan även bli aktuella vid en ramavtalsupphandling. Det kan också bli aktuellt att ingå säkerhetsskyddsavtal inför enskilda avrop från ett ramavtal (till exempel vid förnyad konkurrensutsättning från ett ramavtal). 

Om ni upphandlar ett ramavtal, är det då lämpligast att ingå säkerhetsavtal redan inför ramavtalet, eller är det lämpligast att vänta och i stället ingå säkerhetsavtal för varje enskilt avrop? Det är flera saker som påverkar. Ni får avgöra tidpunkten i det enskilda fallet utifrån såväl affärsmässiga, säkerhetsskyddsrelaterade och upphandlingsrättsliga överväganden. 

Välj upphandlingsförfarande 

Mot bakgrund av den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen väljer ni upphandlingsförfarande i enlighet med tillämplig upphandlingslag och utifrån vilket förfarande som på bästa sätt tillgodoser säkerhetsskyddet i upphandlingen. Faktorer som kan påverka valet av upphandlingsförfarande är, utöver upphandlingens värde och vad upphandlingen avser, bland annat vid vilken tidpunkt som leverantörer kan komma att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet i övrigt.  

Till detta tillkommer ofta även rent praktiska och affärsmässiga överväganden kopplat till exempelvis tidsåtgång och antalet potentiella leverantörer på marknaden.  

Vid valet av förfarande inför en säkerhetsskyddad upphandling bör ni således överväga vilket av de möjliga förfarandena som ger bästa resultat med hänsyn till det som ska upphandlas och verksamhetens behov inklusive skyddet av verksamhetens skyddsvärden.  

Det är såväl ur säkerhetssynpunkt som av praktiska skäl oftast önskvärt att begränsa antalet leverantörer (och eventuella underleverantörer) som ska få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och så långt det är möjligt undvika att sådana uppgifter förekommer redan i upphandlingsunderlaget.  

Inled samråd med tillsynsmyndigheten i vissa situationer 

Om ni efter den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen kommer fram till att den planerade upphandlingen inte är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt inträder en samrådsskyldighet. Samrådsskyldigheten omfattar dock endast de upphandlingar som innebär ett krav på säkerhetsskyddsavtal varmed leverantören (eller eventuell underleverantör) kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre eller annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.  

Till anmälan om samråd ska bifogas  

  • den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen  
  • lämplighetsprövningen  
  • utkast till säkerhetsskyddsavtal  
  • om möjligt även upphandlingsunderlag med bilagor. 

Ni ska samråda med tillsynsmyndigheten innan ni inleder ett upphandlingsförfarande med krav på säkerhetsskyddsavtal. Ni får i normalfallet inte ge leverantör (och eventuell underleverantör) tillgång till de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna eller säkerhetskänsliga verksamheten i övrigt innan tillsynsmyndigheten har beslutat att avsluta samrådet utan krav på vidare åtgärder. Och samrådet kan i regel inte avslutas förrän tillsynsmyndigheten har fått information om vilken leverantör ni avser att teckna avtal med. 

Färdigställ kravställning och upphandlingsunderlag 

Anpassa nu upphandlingsunderlaget med utgångspunkt i vad som har framkommit hittills under förberedelserna. Om ni använder standardiserade kontrakt eller ramavtal ska ni justera och anpassa dem för den säkerhetsskyddade upphandlingen. Det gäller också om ni använder Säkerhetspolisens mallar om säkerhetsskyddsavtal, som endast anger vad som minst ska ingå. 

Säkerställ att kraven i upphandlingsunderlaget tillgodoser och står i proportion till era behov, såväl säkerhetsmässigt som affärsmässigt. Se under rubriken Bidrar till ett proportionerligt säkerhetsskydd ovan angående proportionalitet vid val av säkerhetsskyddsåtgärder.  

Länkar för fördjupning 

Här kan du läsa mer om de olika stegen i inköpsprocessen, som inte är specifika för just säkerhetsskyddade upphandlingar: 

Inköpsprocessen steg för steg

Förbered upphandlingen