Start

Vad händer om värdet av ett ramavtal oväntat överstiger tröskelvärdet?

Hej!

Vi har ett ramavtal för upphandling av specifika tjänster i ett treårigt projekt. Ursprungligen beräknades att kostnaden för dessa tjänster skulle uppgå till ca 1,5 mkr. Nu ser vi dock att efterfrågan på just dessa tjänster är större än förväntat och undrar därför vad som händer om summan för upphandlade tjänster från ramupphandlande aktörer skulle nå upp till tröskelbeloppet för offentlig upphandling enligt LOU. Eller kanske snarare vad vi ska göra innan detta händer? Skulle denna situation uppstå så kanske vi behöver tjänster till ett värde av ett par hundra tusen till.

Om vi når tröskelvärdet kan vi då "stänga" befintlig upphandling och göra en ny eller vad kan/bör vi göra?

Tack!

Per-Anders Nybond

Publicerad 16 augusti 2017

Hej Per-Anders,

I vårt svar nedan utgår vi från att er ursprungliga beräkning av ramavtalets värde understeg det tröskelvärde som ni nu riskerar att överstiga, samt att ni använde ett upphandlingsförfarande avsett för upphandling under tröskelvärdet.

Vad gäller beräkning av tröskelvärden är det givetvis viktigt att den upphandlande myndigheten gör den initiala uppskattningen av värdet på ett korrekt sätt. Det kan i sammanhanget nämnas att det inte är tillåtet att välja en metod för att uppskatta en upphandlings värde i avsikt att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena blir tillämpliga. Har den upphandlande myndigheten beräknat värdet på ett felaktigt sätt och därmed valt fel upphandlingsförfarande riskerar den upphandlande myndigheten att behöva betala en upphandlingsskadeavgift.

Det kan vara intressant för dig att läsa ett av Konkurrensverkets tidigare beslut som behandlar en fråga liknande din, se dnr 690/2013. I beslutet framförs bland annat att ”[d]et kan uppstå situationer där en upphandlande myndighet bedömt att ett förenklat förfarande kan tillämpas vid tilldelning av ett kontrakt eller ramavtal, men där utfallet blir att det slutliga kontraktsvärdet hamnar över tröskelvärdena. Förutsatt att den upphandlande myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet och därefter valt förfarande, har agerat omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning, är överskridandet inte nödvändigtvis ett brott mot bestämmelserna i LOU”.

I det aktuella fallet fann Konkurrensverket dock att risken att tröskelvärdena skulle överskridas fick anses vara känd redan vid tidpunkten för annonseringen och i vart fall vid en senare tidpunkt under ramavtalets löptid.

Om den upphandlande myndigheten överskrider tröskelvärdet när ramavtalet är upphandlat enligt reglerna för upphandling under tröskelvärdet finns en risk att myndigheten bryter mot bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Det kan i det läget vara lämpligt att genomföra en ny upphandling och verka för att avsluta det befintliga ramavtalet.

Det kan vidare nämnas att ramavtal som utgångspunkt inte får ändras. Detta skulle möjligen kunna aktualiseras om ert ursprungliga ramavtal innehåller ett maxtak gällande volym. Ett ramavtal får dock under vissa förutsättningar ändras utan att göra en ny upphandling. För att läsa mer om när ändringar av kontrakt och ramavtal får göras rekommenderar vi att läsa vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

Läs mer
Se även inläggen Vad händer om upphandlingen överstiger tröskelvärdet? och Vad händer om vi överskrider direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdena under avtalets löptid? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – det är inte tillåtet att välja en metod för att uppskatta en upphandlings värde i avsikt att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena blir tillämpliga
  • 17 kap. 9–14 §§ LOU – ändringar av kontrakt och ramavtal.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

18 augusti 2017 (Uppdaterat 29 november 2021)

Hej,

I Linneas svar framgår att en upphandlande myndighet kan utdömas upphandlingsskadeavgift om man överskridit tröskelvärdena och därmed tillämpat t.ex. ett förenklat förfarande istället för ett upphandlingsförfarande. Men på Konkurrensverkets hemsida så låter det snarare som att det bara är otillåtna direktupphandlingar och brott mot avtalsspärr som renderar upphandlingsskadeavgift. Det verkar som att andra överträdelser, t.ex. överskridande av tröskelvärden, snarare resulterar i en tillsynsbeslut.

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/tillsyn/

Vad gäller?

Emmelie

20 september 2017

Hej Emmelie,

Precis som det står på Konkurrensverkets webbplats stämmer det att en upphandlande myndighet eller enhet kan åläggas att betala upphandlingsskadeavgift om den har genomfört en otillåten direktupphandling.

Ett exempel på otillåten direktupphandling är situationen som vi beskriver i vårt föregående svar, att värdet av ett kontrakt visar sig överskrida direktupphandlingsgränsen. I sådana fall kan en upphandlande myndighet åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift.

När det har skett en otillåten direktupphandling kan Konkurrensverket uppmärksamma detta genom ett tillsynsbeslut. De kan gå vidare och ansöka hos domstol om att den upphandlande myndigheten ska åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift. En ansökan förutsätter dock att till exempel tidsfristen för att inkomma med en sådan inte gått ut. Ett tillsynsbeslut utesluter således inte att den upphandlande myndigheten åläggs att betala upphandlingsskadeavgift, utan kan snarare vara ett led i detta.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

21 september 2017 (Uppdaterat 29 november 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.