Start

Vad händer om vi överskrider direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdena under avtalets löptid?

Publicerad 26 februari 2018
Beräkningen av ett avtals värde är en uppskattning som ibland kan visa sig vara felaktig. Konkurrensverket har i ett tidigare beslut (dnr 690/2013) framfört att ”[d]et kan uppstå situationer där en upphandlande myndighet bedömt att ett förenklat förfarande kan tillämpas vid tilldelning av ett kontrakt eller ramavtal, men där utfallet blir att det slutliga kontraktsvärdet hamnar över tröskelvärdena. Förutsatt att den upphandlande myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet och därefter valt förfarande, har agerat omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning, är överskridandet inte nödvändigtvis ett brott mot bestämmelserna i LOU”. I det aktuella fallet fann Konkurrensverket dock att risken att tröskelvärdena skulle överskridas fick anses vara känd redan vid tidpunkten för annonseringen och i vart fall vid en senare tidpunkt under ramavtalets löptid. En liknande bedömning kan möjligen göras när den upphandlande myndigheten bedömer om direktupphandlingsgränsen kommer att överskridas.

Om förutsättningar föreligger för att direktupphandling är tillåten blir inga påföljder aktuella. Om förutsättningar att använda direktupphandling däremot inte föreligger kan det vara fråga om en otillåten direktupphandling, vilket kan leda till att en överprövning av ett avtals giltighet kan bli aktuellt, se 20 kap. 13 § LOU. Vid otillåten direktupphandling kan även sanktioner som upphandlingsskadeavgift och skadestånd bli aktuella.

I vissa fall kan det vara lämpligt att lägga in en uppsägningsklausul i avtalsvillkoren som ger den upphandlande myndigheten en rätt att säga upp avtalet i förtid om inköpen överstiger en viss volym, för att därefter kunna gå ut i en annonserad upphandling för det fortsatt återkommande behovet.

Läs mer
Se även inläggen Vad händer om upphandlingen överstiger tröskelvärdet? och Vad händer om värdet av ett ramavtal oväntat överstiger tröskelvärdet? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 490 – uppskattningen av en upphandlings värde måste ske på ett omsorgsfullt sätt och vara så korrekt som möjligt.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 26 februari 2018

Hej! Vilket tröskelvärde ska man utgå från, ifall tröskelvärdena höjts under kontraktets löptid? Det som gällde när upphandlingen genomfördes, eller det som gäller vid den aktuella tidpunkten?

Jennie

02 mars 2018

Hej Jennie,

Tröskelvärdesberäkningen ska avse värdet vid den tidpunkten då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten påbörjar upphandlingsförfarandet. Det är alltså det tröskelvärdet, eller direktupphandlingsgränsen, som var aktuellt då upphandlingen påbörjades som ska beaktas.

Läs mer i inlägget När anses en upphandling vara påbörjad? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
5 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - värdetidpunkten.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

06 mars 2018 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.