Start

När anses en upphandling vara påbörjad?

Vissa upphandlingsrättsliga regler börjar gälla från ett visst datum. Till exempel nya LOU gäller endast för upphandlingar som påbörjas efter att reglerna trätt i kraft, det vill säga den 1 januari 2017, och bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor gäller endast för upphandlingar som påbörjas efter den 1 juni 2017.  

Hur vet man när en upphandling ska anses vara påbörjad?

Anna

Publicerad 27 juli 2017

Hej Anna,

Ett upphandlingsförfarande anses ha påbörjats när den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att den upphandlande myndigheten eller enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser.

Vidare framgår det av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2013 ref. 31 att den tidpunkt när en upphandling har påbörjats sammanfaller med tidpunkten för när en upphandlande myndighets beslut kan bli föremål för överprövning. Av EU-domstolens dom C-26/03 Stadt Halle framgår att denna tidpunkt inträffar när det stadium har passerats då rent interna överväganden och förberedelser görs inom en myndighet inför en upphandling.

I EU-domstolens dom C-285/18 Irgita prövades om gamla eller nya LOU-direktivet som skulle tillämpas vid en intern upphandling som inleddes när det gamla LOU-direktivet gällde men där tilldelning skedde efter det nya LOU-direktivet börjat gälla. Domstolen kom fram till att upphandlingen omfattades av det nya LOU-direktivet eftersom den upphandlande myndigheten slutgiltigt avgjorde frågan om den var skyldig att vidta en föregående inbjudan till anbudsgivning för att kunna tilldela det offentliga kontraktet när det nya LOU-direktivet börjat gälla. Det är oklart om domen har någon betydelse för frågan om när en upphandling anses påbörjad.

Läs mer
För fler rättskällor där frågan om "påbörjad" berörs, se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2055–14, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1269–13 med flera och mål nr 635–12, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2910–08, mål nr 1078–11, mål nr 5649–5651–13, Kammarrätten i Sundsvalls beslut i mål nr 1229–15, prop. 2006/07:128 s. 447 och 568, prop. 2009/10:180 s. 310 och 374, prop. 2010/11:150 s. 332 och 459, prop. 2013/14:133 s. 29–30 och 35, prop. 2015/16:195 s. 440–441 och 917–919.

Med vänliga hälsningar

Gustav

27 juli 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.