Start

Kräver lagen att man ska ange CPV-koder vid en upphandling under tröskelvärdet?

Publicerad 20 februari 2018
Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Hej,

Kräver lagen att man ska CPV koda en upphandling under tröskelvärdet?

Mvh Leif

Leif Andersson

Publicerad 20 februari 2018

Hej Leif,

Ja, vad som ska framgå av en annons vid upphandling under tröskelvärdet samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster som återfinns i bilaga 2 framgår av 14 § upphandlingsförordningen. Av punkten 4 i bestämmelsen framgår att vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV ska anges i annonsen.

Med CPV-kod avses sådana referensnummer som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen).

Detta innebär samtidigt inte att upphandlande myndigheter måste ange relevanta CPV-koder vid exempelvis direktupphandlingar. Någon sådan skyldighet finns inte i LOU. Däremot är det sannolikt inte möjligt att genomföra en annonserad direktupphandling med valfritt användande av någon annan nomenklatur än CPV-nomenklaturen.

Källhänvisningar
  • 14 § upphandlingsförordningen (2016:1162) – innehållet i en annons vid upphandling enligt 19 kap. LOU
Med vänlig hälsning,

Gustav

23 februari 2018 (Uppdaterat 07 februari 2022)

Detta innebär samtidigt inte att upphandlande myndigheter måste ange relevanta CPV-koder vid exempelvis direktupphandlingar. Någon sådan skyldighet finns inte i LOU.

Hej. Var kan man läsa mer om denna tolkning?

Tord Strandberg

25 april 2018

Hej Tord,

Vi tolkar din fråga som att du undrar vilket stöd vi har för den citerade tolkningen. Vi har gjort den aktuella tolkningen utifrån ordalydelsen av LOU.

Vilka bestämmelser som gäller vid direktupphandling framgår av 19a kap. LOU. Av kapitlet framgår inte att en upphandlande myndighet har en skyldighet att ange relevanta CPV-koder i något skede av förfarandet. Det finns vidare inget krav på skriftlig kommunikation vid direktupphandling, och det finns heller inget krav i lagen på vare sig annonsering eller konkurrensutsättning vid direktupphandling, därför faller syftet och funktionen med att göra det obligatoriskt att använda CPV-koder vid direktupphandling. Därav vår tolkning.

Däremot finns självklart inget hinder mot att den upphandlande myndigheten använder CPV-koder vid direktupphandling om den önskar göra det.

Med vänlig hälsning,

Gustav

30 april 2018 (Uppdaterat 07 februari 2022)

Då kan man tolka att detta gäller hela Kap 19, även punkten 2, "upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga  2."

Tord Strandberg

04 maj 2018


Det är inte helt korrekt uppfattat.

Direktupphandling
I det föregående svaret redogjorde vi för vad som gäller vid direktupphandling. Naturligtvis kan direktupphandling under vissa förutsättningar genomföras vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till LOU (se 19a kap. 2 §). Då behöver myndigheten inte använda CPV-koder.

Annonsering av upphandlingar  under  tröskelvärdet
För att läsa vad som gäller vid annonsering av upphandlingar under tröskelvärdet se vår webbplats. Notera att annonsering inte behöver ske vid direktupphandling.

Upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2  över  tröskelvärdet
Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § LOU ska annonsen skickas till TED för publicering (se 2 § upphandlingsförordningen). CPV-koder måste användas för att TED ska godta en annons (se exempelvis genomförandeförordningen (EU) 2015/1986, bilaga XVIII, avsnitt II.1.2).

Med vänlig hälsning,

Gustav

07 maj 2018 (Uppdaterat 10 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.