Start

Kan en felaktig CPV-kodning i annonseringen prövas i domstol?

Hej,
Jag undrar vem som är ansvarig när leverantör inte fått information om en upphandling på grund av att CPV-kodningen inte matchar leverantörens abonnemang hos det företag som annonserar upphandlingen? Kan leverantören klaga på detta, begära att upphandlingen ska göras om, och få rätt?

Anneli Ämström

Publicerad 11 januari 2018

Hej Annelie,

En upphandlande myndighet ska vid annonseringen av en upphandling använda sig av CPV-nomenklaturen för att beskriva föremålet för upphandlingen i syfte att göra upphandlingen mer transparent. CPV-koderna används inte i syfte att bestämma det materiella innehållet i upphandlingen. Mer information om klassificeringssystemet finns på SIMAP:s webbplats. Det saknas dock bindande närmare anvisningar för hur kodningen ska gå till för att kodningen ska anses vara korrekt gjord.

Angående dina specifika frågor ska man också ha i åtanke att de grundläggande upphandlingsprinciperna ska följas av den upphandlande myndigheten. Det finns ett par domar där frågan om användningen av CPV-koder har prövats, vilka har lett till olika utfall.

I en dom från Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 1669-13 E, kom domstolen fram till att den upphandlande myndigheten inte brutit mot de grundläggande principerna i LOU genom de CPV-koder som hade använts av den upphandlande myndigheten. Domstolen menade också att den omständighet att det fanns olika termer för de barriärer som upphandlingen avsåg innebar att leverantörerna hade ett större ansvar att förvissa sig om att de söker på flera tänkbara koder.

I en dom från Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 4365-10, kom domstolen fram till att den upphandlande myndigheten inte brutit mot de grundläggande principerna i LOU genom de CPV-koder som hade använts av den upphandlande myndigheten.

I en dom från Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 6139-14, kom domstolen fram till att den upphandlande myndigheten brutit mot de grundläggande principerna i LOU genom de CPV-koder som hade använts av den upphandlande myndigheten. En omständighet som skiljer detta mål i förhållande till målen som nämns ovan är att den upphandlande myndigheten i detta fall hade använt en CPV-kod på huvudgruppsnivå, alltså den högsta nivån i klassificeringen. I målet konstaterade domstolen också att det fanns relevanta CPV-koder under andra huvudgrupper än den kod som använts av den upphandlande myndigheten, vilket kan tolkas som en omständighet som domstolen la vikt vid i bedömningen om de CPV-koder som använts i upphandlingen inneburit att öppenhetsprincipen åsidosatts.

Frågan om använde av CPV-koder berörs även i Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 447-18 (målet meddelades inte prövningstillstånd i HFD), där frågan var om ett avtal skulle ogiltighetsförklaras.

Jag vill förtydliga att omständigheten avseende vilka CPV-koder som en leverantör prenumererar på i en annonsdatabas inte är avgörande i bedömningen om den upphandlande myndigheten har beskrivit föremålet för upphandlingen tillräckligt tydligt genom att använda tänkbara CPV-koder eller inte.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 464 - CPV-koderna används inte i syfte att bestämma det materiella innehållet i upphandlingen.

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

12 januari 2018 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.