Start

Är alla miljö- och hållbarhetskrav frivilliga?

Hej!

Finns det några miljökrav eller hållbarhetskrav som är obligatoriska? Eller är alla miljökrav och hållbarhetskrav inom offentlig upphandling frivilliga?  I så fall finns det någon diskussion inom myndigheten eller politiskt att det måste införas krav på liknande?

Tack på förhand!

Tove

Publicerad 20 november 2018

Hej Tove,

Vad är ett miljö- eller hållbarhetskrav?
Det finns inte någon upphandlingsrättslig definition av varken miljökrav eller hållbarhetskrav, se inlägget Finns någon definition av ordet "miljökrav"? i vår Frågeportal. Frågan kan därför tolkas olika beroende på vem som läser den. Vi ska försöka besvara frågan nedan.

Det finns goda möjligheter att ta hänsyn till miljön i upphandlingar
Upphandlande myndigheter har en relativt långtgående frihet att utforma en upphandling på det sätt som de anser tillgodoser deras behov. Utrymmet att beakta miljöhänsyn vid upphandling är därför stort.

Förutsättningarna för att ta miljöhänsyn är att kraven, som alla andra krav som ställs i en upphandling, uppfyller de grundläggande upphandlingsprinciperna. Detta innebär bland annat att:
  • kraven måste vara kopplade till kontraktsföremålet. De kan avse egenskaper hos en vara eller tjänst under dess livscykel, men får inte syfta till att direkt eller indirekt styra leverantörers övriga verksamhet.
  • kraven måste vara möjliga att kontrollera och följa upp.
  • kraven får inte vara godtyckliga eller uppenbart osakliga, men varken lagstiftning eller praxis anger att miljökraven måste ge en mätbar effekt i förhållande till sitt syfte för att vara tillåtna.
  • kraven får inte heller gynna eller missgynna vissa leverantörer, till exempel lokala leverantörer.

Bestämmelser om miljökrav och hållbarhetskrav
Politiska beslut i hög utsträckning påverkar i vilken omfattning upphandlande myndigheter ställer miljö- eller hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar.

Gällande miljökrav finns det inga direkta bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) om att upphandlande myndigheten måste ställa vissa miljökrav, men reglerna ger olika möjligheter för upphandlande myndigheter att ställa den typen av krav i form av bland annat tekniska specifikationer, tilldelningskriterier eller särskilda villkor för fullgörande av kontrakt.

Regeringen kan förpliktiga statliga myndigheter att ställa vissa typer av miljökrav, se exempelvis förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Se inlägget Finns det lagkrav som säger att en kommun ska ställa vissa miljökrav i upphandlingar? i vår Frågeportal där vi ger en utförlig beskrivning av vad som gäller i frågan.

Gällande krav på social hållbarhet finns bestämmelser i 17 kap. 2–5 §§ LOU om att upphandlade myndigheter måste ställa särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar över tröskelvärdet om det anses behövligt. Läs gärna mer om arbetsrättsliga villkor på vår webbplats.

Upphandlingslagstiftningen innehåller även en skyldighet för upphandlande myndigheter att bestämma de tekniska specifikationerna med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Denna skyldighet framgår av 9 kap. 2 § LOU.

Regeringen har även tagit fram den Nationella upphandlingsstrategin som bland annat innehåller ett mål om miljömässigt ansvarsfull upphandling och ett mål om socialt hållbar upphandling. Upphandlingsstrategin vänder sig främst till företrädare för de statliga myndigheterna. Avsikten med upphandlingsstrategin är upphandlande myndigheter och enheter ska ta fram styrande dokument för att förverkliga inriktningsmålen och regeringens mål med den offentliga upphandlingen i sina verksamheter. Eftersom kommuner och landsting står för en stor del av de offentliga inköpen i Sverige vill dock regeringen även verka för att företrädare för kommuner och landsting, samt andra upphandlande myndigheter, tar fram styrande dokument med upphandlingsstrategin som grund. Det kommunala självstyret påverkar dock givetvis hur enskilda kommuners politik genomförs genom kommunens egen inköpsverksamhet. Exempelvis kan offentlig upphandling användas som ett verktyg för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

Läs mer om Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 på vår webbplats.

Angående frågan om det finns diskussion om att det måste införas krav
Vi kan inte bistå med en enhetlig bild av hur frågan debatteras i dagsläget, men den här typen av förslag lyfts från olika håll med jämna mellanrum, se exempelvis Regeringskansliets pressmeddelande Regeringen vill se bättre kött i offentlig sektor.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

21 november 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.