Startsida

Rutiner för kontroll och hantering av information kring farliga ämnen i utrustningen

Syftet med kriteriet är att säkerställa att leverantören har rutiner och kontrollsystem för att hantera information om miljö- och hälsofarliga ämnen i utrustningen och tillhörande förbrukningsmaterial.

KravID

10809:1

Nivå

Basnivå

Typ

Kvalificeringskrav

Kriterietext

Leverantören ska ha rutiner för att kontrollera och hantera information kring miljö- och hälsofarliga ämnen i utrustning och tillhörande förbrukningsmaterial som omfattas av kontraktet. Rutinerna ska säkerställa att information om förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i halter över 0,1 viktsprocent systematiskt begärs in från underleverantörer. De ämnen som avses är ämnen som tas upp i:

  • Reach-förordningens kandidatförteckning (artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)
  • Reach-förordningens bilaga XVII (begränsningslistan, förordning (EG) nr 1907/2006)
  • RoHS-direktivets bilaga II (direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).
  • Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter, bilaga 1, punkt 10.4.1.

Rutinerna ska också säkerställa att ovanstående information finns tillgänglig för beställaren.