Start

Är det okej att utvärdera enbart kvalitet?

Vi har ett par upphandlingar framför oss där vi har öronmärkta pengar för vissa konsulttjänster.

Enligt LOU så ska anbuden utvärderas enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, men är det okej att vi sätter priset och sedan bara utvärderar kvalitet och antar det anbud som ger maximal kvalitet?

Vi har de pengar vi har, de bör göras av med på uppdraget och det är viktigt för oss att det blir hög kvalitet i utförandet. Tanken är då att poängsätta anbuden efter hur hög kvalitet de uppfyller när det gäller erfarenhet, referenser och branschkunskap enligt en nog beskriven poängmodell.

Eller räknas detta som bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ändå, eftersom de som vill ha mer pengar för uppdraget inte lämnar anbud alls? Men vad ska vi kalla vår utvärderingsmodell?

Camilla

Publicerad 11 augusti 2017

Hej Camilla,

Ja det går bra. Grunden du avser att använda vid utvärderingen är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier på det sättet du beskriver.

Gällande vad ni ska kalla utvärderingsmodellen finns det inga rätt eller fel då det inte finns några vedertagna begrepp eller standarder för poängmodeller.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 788 – det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier.

Med vänlig hälsning

Gustav

11 augusti 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Hej,

är det fortfarande ok att sätta ett bestämt pris för en tjänst (upphandlande myndighet bestämmer vilket pris vi kommer att betala för tjänsten) och sedan bara utvärdera på kvalitetskriterier? Jag tänkte eftersom ert svar publicerades 2017 och sedan dess har det har kommit en ny dom om golvpriser.

Matilda

20 februari 2020

Hej Matilda,

Det är fortfarande tillåtet att använda fast pris och utvärdera på enbart kvalitetskriterier. Att det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier framgår av förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) (se prop. 2015/16:195 s. 788). Detta kommer även till uttryck i artikel 67.2 andra stycket i LOU-direktivet.

Att använda fast pris är alltså inte samma sak som att sätta ett golvpris.

Läs mer golvpris i inlägget Går det att använda golvpriser respektive takpriser? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

25 februari 2020 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Hej,

Har er uppfattning på den här frågan ändrat med anledning av Kammarrättens i Stockholm dom av den 12 juni 2020, mål nr 7398-19?

Erika

02 september 2020

Hej Erika,

Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7398–19 behandlar frågan om det är möjligt att tillämpa en utvärderingsmodell som enbart omfattar kvalitativa kriterier. I det aktuella fallet fanns alltså varken något pris eller någon kostnad med som tilldelningskriterium. Läs mer om detta i inlägget Tilldelning av ramavtal enbart på kvalitet i vår Frågeportal.

Kammarrätten angav i domskäl att en utvärdering med utvärderingsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet alltid omfattar pris. Det innebär att det inte är möjligt att genomföra en ramavtalsupphandling där frågan om pris helt lämnas till avropsprocessen. Notera att domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Det är alltså fortfarande, precis som min kollega skrivit tillåtet att använda fast pris och utvärdera med enbart kvalitetskriterier. Ett sådant upplägg strider inte mot nämnda dom eftersom pris finns med som ett tilldelningskriterium.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 788 - det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Upphandlingsjurist

08 september 2020 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Hur kan det vara tillåtet att använda fast pris och utvärdera med endast kvalitetskriterier när det inte är tillåtet att utvärdera med både pris och kvalitetskriterier men sätta ett golvpris? Båda alternativen, och i synnerhet det förstnämnda tillåtna alternativet, hindrar ju leverantörerna från att konkurrera med sitt pris.

Per Johansson

16 november 2021

Hej Per,

Våra svar ovan baseras på att regeringen i förarbetena till LOU uttalat att det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och endast låta leverantörerna konkurrera med kvalitetskriterier. Regeringens uttalande i förarbetena baseras i sin tur på artikel 67.2 andra stycket i LOU-direktivet där det framgår att kostnadselementet kan ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad där de ekonomiska aktörerna enbart konkurrerar i fråga om kvalitetskriterier.

Frågan om det är möjligt att använda sig av ett fast pris i utvärderingen har vid ett antal tillfällen prövats i förvaltningsdomstol. Så vitt vi känner till har frågan enbart prövats i första instans. Förvaltningsrätten i Malmö har till exempel uttalat att det är förenligt med LOU och de grundläggande upphandlingsprinciperna att enbart låta leverantörerna konkurrera med kvalitetskriterier när det finns ett kostnadselement i form av ett fast pris eller ett fast timpris. Den aktuella domen har överklagats till kammarrätten men beslut om prövningstillstånd har ännu inte meddelats.

Även Förvaltningsrätten i Stockholm har uttalat att varken LOU eller 2014 års upphandlingsdirektiv hindrar att en upphandlande myndighet använder ett fast pris i en upphandling. Domstolen menade även att det som Högsta förvaltningsdomstolen uttalat i HFD 2018 ref. 50 angående golvpris inte heller hindrar en sådan grund för utvärdering, så länge den inte kommer i konflikt med likabehandlingsprincipen eller bestämmelserna om onormalt låga anbud. Något mer utförligt resonemang om skälen till slutsatsen gavs inte av domstolen. Förvaltningsrättens dom har inte överklagats.

Frågan om fast pris vid utvärdering har ännu inte ställts på sin spets i högsta instans. Fram till dess att vägledande avgöranden anger något annat får vi utgå från den vägledning som ges i förarbetena.

Källhänvisningar
  • Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 7513-21 m.fl. – det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier. Det finns inte något hinder för att upphandlande myndigheter och enheter bestämmer ett fast pris och låter leverantörerna konkurrera i fråga om kvalitetskriterier
  • Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 7799-20 – varken LOU eller 2014 års upphandlingsdirektiv hindrar att en upphandlande myndighet använder ett fast pris i en upphandling. Det som Högsta förvaltningsdomstolen uttalat i HFD 2018 ref. 50 hindrar inte en sådan grund för utvärdering, så länge den inte kommer i konflikt med likabehandlingsprincipen eller bestämmelserna om onormalt låga anbud.
Med vänlig hälsning,

Frida

Upphandlingsjurist

24 november 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.