Start

Går det att använda golvpriser respektive takpriser?

Hej! Det har tidigare inte varit ett problem för upphandlande myndigheter att tillämpa golv respektive takpriser vid upphandling.

I enlighet med färskt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD Mål nr 5924-17) (Se länk http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2018/5924-17.pdf)

Vore det att bryta mot upphandlingsprinciperna att tillämpa golvpriser som leder till uteslutning om anbud lämnas understigande golvpriset. I enlighet med nuvarande tolkning bedöms exempelvis ett takpris vara helt rimligt då en upphandlande myndighet bedöms själva veta sig vad något kostar eller vad de är villiga att betala.

Är det I och med detta inte orimligt att också bedöma att leverantörer som lämnar anbud överstigande ett takpris inte rimligen bör kunna uteslutas till följd av detta? Detta då I synnerlighet angivet takpris skulle kunna vara så lågt att det vore konkurrenshämmande. Exempelvis Ett Större företag med en bredare organisation förefaller naturligt att ha en högre självkostnad till följd av högre kapacitet. Om Takpriset understiger de store företagens egen självkostnad innebär det indirekt att mindre aktörer skulle gynnas och stora aktörer I en bransch missgynnas, det vore således I strid med upphandlingsprinciperna då ett sådant takpris delvis snedvrider marknaden men också särbehandlar de olika leverantörerna.

Tack för Återkoppling.

Erik

Publicerad 28 juni 2018

Hej Erik,

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har konstaterat att det i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen och bestämmelsen om onormalt låga anbud att utforma ett obligatoriskt krav om golvpris som medför att anbud under angiven nivå automatiskt förkastas.

Upphandlingsmyndigheten bedömer att den aktuella domen från HFD inte förändrar rättsläget avseende användandet av ett obligatoriskt krav som grundas på ett takpris. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet bör det således vara möjligt att utforma ett obligatoriskt krav på så sätt att anbud över ett angivet takpris inte kommer att beaktas.

Ditt resonemang är inte orimligt mot bakgrund av domskälen i domen. Upphandlingsmyndigheten gör emellertid en annan tolkning av rättsläget. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Det kan nämnas att HFD har meddelat ytterligare domar som berör frågan om golvpriser. I dessa domar har domstolen bland annat konstaterat att det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att anbud inte kommer antas om priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete. Vidare bedömer HFD att det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa upp ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser. Det är dock inte förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.

Läs mer
Läs även inlägget Är det okej att utvärdera enbart kvalitet? i vår Frågeportal. Se även inlägget Går det att använda stafflade priser enligt LOU? för mer information om övriga domar från HFD om golvpriser.

Källhänvisningar
  • HFD 2018 ref. 50 – det är inte förenligt med likabehandlingsprincipen och bestämmelsen om onormalt låga anbud att utforma ett obligatoriskt krav som ett golvpris
  • HFD 2020 ref. 24 – det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete inte kommer att antas
  • HFD 2023 ref. 7 – det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa upp ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser
  • HFD 2022 ref. 41 – det är inte förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

04 juli 2018 (Uppdaterat 06 mars 2023)

Hej!

Tack för återkopplingen, det blir spännande att följa utfallet av detta samt se hur en framtida rättstillämplig kan komma att bli om ett antal aktörer prövar ärendet enligt ovan beskrivning.

MVH

Erik

11 juli 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.