Start

Är det tillåtet att använda lågt satta takpriser i upphandlingen?

Hej!

Kan en offentlig aktör sätta takpris på löpande timdebitering även om ett sådant timpris är så pass lågt att det vore konkurrenshämmande?, alternativt skulle resultera i att större företag i branschen med större omkostnader än ett småbolag skulle göra ofrivillig förlust om företaget lämnade anbud och vann upphandlingen?

Kingen

Publicerad 11 januari 2018

Hej!

Att en upphandlande myndighet uppställer villkor om takpris borde i sig inte stå i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU). I både förarbetena till LOU och i LOU-direktivet framgår det att det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier.

Som huvudregel har den upphandlande myndigheten en stor frihet att själv utforma sin upphandling. Av praxis från Högsta förvaltningsdomstolen framgår att även upphandlingsdokument som inte är optimalt utformade får godtas under förutsättning att de grundläggande upphandlingsprinciperna inte träds för när.

Den upphandlande myndigheten måste alltså hålla sig inom de ramar som följer av grundläggande upphandlingsprinciperna. Villkor med takpriser som är oproportionerliga eller som utformats i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt är därför inte tillåtna. Enbart användandet av takpriser i sig innebär inte per automatik en sådan situation.

Avslutningsvis bör det även ligga i den upphandlande myndighetens intresse att använda sig av takpriser som är lämpliga och genererar ett så pass stort antal anbud från leverantörer att effektiv konkurrens uppstår, vilket riskeras med alltför lågt satta takpriser.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 788 och artikel 67.2 andra stycket i LOU-direktivet - det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier
  • Högsta förvaltningsdomstolen dom RÅ 2002 ref. 50 - även upphandlingsdokument som inte är optimalt utformade får godtas under förutsättning att de grundläggande upphandlingsprinciperna inte träds för när
  • 4 kap. 1–2 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - de grundläggande upphandlingsprinciperna samt att leverantörer inte får gynnas eller missgynnas till följd av upphandlingens utformning.
Med vänliga hälsningar,

Johan

12 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.