Start

Finns det några rekommendationer kring viktning när det gäller pris mot kvalitet?

Finns det någon rekommendation kring hur mycket viktningen anses vara mellan pris och kvalitet i en upphandling? eller är det upp till upphandlande myndighet att avgöra? Har SKR några direktiv/rekommendationer?

Christian

Publicerad 12 februari 2019

Hej Christian,

Nej, det finns inga rekommendationer kring hur viktningen av tilldelningskriterierna ska utformas.

Den upphandlande myndigheten har stor frihet att själv bestämma hur stor vikt (betydelse) respektive tilldelningskriterium ska få vid utvärderingen utifrån vad som är lämpligt i det enskilda fallet. Om viktning anges i intervall så får dock inte intervallen vara så stor att den upphandlande myndigheten i praktiken får ett fritt handlingsutrymme att godtyckligt välja anbud. Utvärderingsmodellen måste även hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Det finns inget som hindrar den upphandlande myndigheten från att exempelvis vikta kvalitet eller andra egenskaper högre än pris och därför i vissa fall tilldela en leverantör som lämnat ett högre pris i upphandlingen. Det är även möjligt att utforma en utvärderingsmodell med ett fast priselement och låta leverantörerna konkurrera med enbart kvalitet. Vid utformning av en utvärderingsmodell med kvalitetskriterier bör den reflektera över varför den efterfrågar en viss egenskap och hur mycket den är redo att betala för detta.

Även om den upphandlande myndigheten använder "mjuka" kriterier ska det vara tydligt för anbudsgivarna vad som ligger till grund för bedömningen, varför det kan vara lämpligt att ange hur bedömningen kommer gå till och vad som till exempel krävs för att tilldelas olika poäng enligt de olika kriterierna i upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten kan inte ge beskrivningar om hur skönsmässig en utvärderingsmodell kan vara, men för att öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen ska tillgodoses bör utvärderingsmodellen vara så pass tydligt att leverantörer kan förstå kraven och vad som omfattas av den upphandlande myndighetens bedömning.

Det kan vara värt att ha i åtanke att frågan om transparens i en utvärderingsmodell kan uttryckas i flera olika "dimensioner”. Vad betyder ett visst tilldelningskriterium (vad menas mer konkret med till exempel tillgänglighet, bemötande); hur tilldelningskriterierna viktats; hur ser bedömningsskalan ut (vad krävs för till exempel ett, två eller tre poäng) och om myndigheten verkligen följt sin egen utvärderingsmodell såsom den har redovisats i utvärderingsmodell.

Vad vi vet så har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inte heller några rekommendationer men för att vara helt säker så rekommenderar jag att ni hör av er direkt till dem. Du hittar kontaktuppgifter till SKR på deras webbplats där de också har publicerat en hel del information.

Läs mer
Läs om viktning av tilldelningskriterier på vår webbplats.

För äldre publikationer, se bland annat:
Notera att dessa är gamla och publicerades innan den nya upphandlingslagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2017. De kan därför innehålla inaktuell information.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 6 § LOU – viktning av tilldelningskriterier
  • 4 kap. 1 § LOU – grundläggande principer för offentlig upphandling
  • C-19/00 SIAC Construction punkt 42 och RÅ 2002 ref 50 – utvärderingsmodellen ska vara så pass tydligt att leverantörer kan förstå kraven och vad som omfattas av den upphandlande myndighetens bedömning
  • C-532/06 Lianakis med flera (bland annat punkt 38) och C-331/04 Viaggi di Maio (bland annat punkt 32) – domar från EU-domstolen där frågor om viktning och transparens berörs
  • EU-domstolens dom i mål C-6/15 TNS Dimarso NV, punkterna 31–32 – den upphandlande myndigheten får under vissa förutsättningar ändra sin bedömningsmetod efter att anbuden öppnats.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

18 februari 2019 (Uppdaterat 18 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.