Start

Är enbart pris en lämplig och tillåten utvärderingsgrund?

Hej,
Jag undrar om det är rimligt, eller ens förenligt med lagen om offentlig upphandling, att en myndighet vid upphandling av en produkt som kräver viss teknisk och yrkesmässig kapacitet för att monteras och installeras på ett betryggande och säkert sätt använder sig av enbart pris som utvärderingsgrund?

Förvisso riskerar man inte att missgynna någon anbudsgivare men man har heller inga möjligheter att påverka kvaliteten på den levererade produkten.

Om jag exempelvis ska renovera hemma så är priset viktigt men så är även att det blir rätt utfört och då väljer jag att anlita en snickare före en trädgårdsmästare.

Borde inte detsamma gälla vid offentliga upphandlingar?

Henrik

Publicerad 10 januari 2020

Hej Henrik,

En upphandlande myndighet ska tilldela kontraktet till den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån någon av utvärderingsgrunderna bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris. Det är med andra ord möjligt och förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) att utvärdera anbuden med pris som utvärderingsgrund. Det är den upphandlande myndigheten som bedömer vilken utvärderingsgrund som är lämplig att använda vid varje enskild upphandling.

En vanlig missuppfattning är att en upphandling med utvärderingsgrunden pris innebär att den upphandlande myndigheten inte ställt krav på några kvalitetsaspekter av den vara, tjänst eller byggentreprenad som upphandlingen avser. Detta stämmer alltså inte. Den upphandlande myndigheten har stora möjligheter att säkerställa kvaliteten genom att ställa obligatoriska krav med anknytning till föremålet för upphandlingen, exempelvis vilka tekniska egenskaper som varan, tjänsten eller byggentreprenaden ska ha (tekniska specifikationer) eller leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet (kvalificeringskrav).

Slutresultatet av en upphandling som utvärderas enligt grunden pris kan därför uppnå samma kvalitet som slutresultatet av en upphandling som utvärderats utifrån någon av de andra utvärderingsgrunderna.

Läs mer
Läs mer om grunderna för utvärdering på vår webbplats.

Källhänvisningar,
  • 16 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – grunder för utvärdering
  • 14 kap. 1 § LOU - kvalificeringskrav
  • 9 kap. LOU – tekniska krav.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

13 januari 2020 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Bra kommentar!

Christer, upphandlare

13 februari 2020

Om man utvärderar kvalitet lämnar man utrymme för mer eller mindre hög kvalitet. Ställer man krav och utvärderar enbart på pris är kvalitetsnivån säkrad.

Arne

12 maj 2022

Bra svar!
Det är nog en vanlig missuppfattning, tyvärr.

Upphandlare Ullis

12 maj 2022

Hej,

Tack för era kommentarer.

Det stämmer att man vid utvärdering av kvalitet lämnar ett utrymme för hur hög kvalitetsnivå man slutligen får. Även när du använder utvärderingsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet så är det dock möjligt att ange obligatoriska krav på minsta kvalitetsnivå. I det fallet har den upphandlande organisationen identifierat den minsta kvalitetsnivån som krävs samt funnit att en högre kvalitetsnivå skulle innebära ett mervärde för organisationen. Oavsett utvärderingsgrund är det alltså möjligt att ”säkra kvaliteten” på det sätt du beskriver.

Precis som vi skriver i svaret ovan så är en utvärdering på enbart pris tillåten och innebär inte att det saknas kvalitet på det som ska upphandlas. En viktig sak i alla upphandlingar, men kanske än mer viktigt när utvärderingen genomförs med utvärderingsgrunden pris, är att den upphandlande organisationen är noggrann med förstudierna inför upphandlingen. Detta för att säkerställa att den kvalitetsnivå som ställs i upphandlingen är proportionerlig utifrån upphandlingens syfte samt att det är en nivå som branschen kan uppfylla. En möjlighet att i ett tidigt skede få kunskap om marknaden är att använda sig av tidig dialog.

Läs mer om tidig dialog på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

12 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.