Start

Är forsknings- och utvecklingsundantaget tillämpligt i denna situation?

Polisförbundet (fackförening) har initierat forskning inom arbetsmiljön för poliser (se nedan)

Kan polismyndigheten bidra med 1 miljon till forskningen utan upphandling?
Forskningen finansieras med bidrag från universitetet (se nedan)

Mvh stefan

Förslag på åtgärder
 • Se över den utrustning som bärs i yttre tjänst för att bedöma dess ergonomi.
 • Se över skillnader mellan män och kvinnors ergonomi i förhållande till den utrustning som bärs idag.
 • Undersöka om utrustningen bärs på rätt sätt.
 • Ta fram konkreta förslag på ergonomiska förbättringar om vilken utrustning som finns på marknaden som kan bäras för att förebygga och åtgärda problem. Särskilt fokus på skillnader mellan män och kvinnor.
 • Ta fram konkreta förslag på ergonomiska förbättringar av fordon och övrig utrustning som inte bärs.
 • Undersöka om fordon, stolar och övrig utrustning som inte bärs bör anpassas till den utrustning som bärs eller omvänt.
 • Undersöka vilken fysiks träning som krävs för att undvika fysiska problem vid bärande av utrustningen. Särskilt fokus på skillnaden mellan kvinnor och män.
Förslag på genomförande
 • Inledande möte mellan polisförbundet och universitetet 25/10 kl. 14:00.
 • Partsgemensam arbetsgrupp bestående av företrädare för Polismyndigheten, Polisförbundet, Universitetet och skyddsombud.
Finansiering
 • UCGS/Genusforskarskolan: 1 300 000 kr.
 • Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: 300 000 kr.
 • Polismyndigheten: 1 000 000 kr (alt. 250 000 kr x 4 år)
Totalt: 2 600 000 kr

Stefan Pettersson

Publicerad 23 oktober 2017

Hej Stefan,

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Inledningsvis bör frågan ställas om det du beskriver är att anse som ett bidrag eller en anskaffning (som möjligen ska upphandlas). Konkurrensverket belyser gränsdragningsfrågan mellan bidrag och upphandling i tillsynsärendet dnr 24/2014. Enligt Konkurrensverket är det upphandlingsrättsligt sett irrelevant hur parterna själva väljer att benämna en summa pengar som flyttas dem emellan, utan det måste alltid avgöras i det enskilda fallet om en situation uppfyller kriterierna för tilldelning av ett offentligt kontrakt.

Förutsatt att det du beskriver är att anse som en anskaffning gäller följande. Som du säkert känner till ska viss anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster upphandlas, medan anskaffning av vissa sådana tjänster är undantagna från lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) tillämpningsområde. För att anskaffningen ska vara undantagen från LOU krävs att tjänsten omfattas av någon av de i lagen uppräknade CPV-koderna, samt att
 1. resultaten inte enbart tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten, eller
 2. den tillhandahållna tjänsten inte enbart betalas av den upphandlande myndigheten.
Det räcker alltså att en av de ovanstående punkterna är uppfyllda för att anskaffningen inte ska omfattas av LOU:s tillämpningsområde.

För det första bör ni alltså ta ställning till om de åtgärder du beskriver kan anses falla in under de CPV-koder som anges i bestämmelsen. De CPV-koderna som räknas upp i bestämmelsen är följande:
 • 73000000-2 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
 • 73120000-9 Experimentell utveckling
 • 73300000-5 Planering och genomförande av forskning och utveckling
 • 73420000-2 Förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration
 • 73430000-5 Test och utvärdering.
Det finns ingen närmare förklaring av vad begreppen innebär. Notera att CPV-kodernas funktion endast är att benämna varor, tjänster och byggentreprenader, i syfte att skapa enhetlighet och bättre öppenhet för leverantörer. CPV-koderna har alltså inte någon rättslig verkan i sig utan är endast ett hjälpmedel för att korrekt kunna identifiera vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses.

Vidare bör ni för det andra ta ställning till om resultaten verkligen kommer att tillkomma någon annan än er egen organisation. Utifrån vad du beskriver kan detta vara tveksamt.

För det tredje kan konstateras att det uppenbarligen inte är enbart er organisation som kommer att finansiera tjänsten. Således är det möjligt att anskaffningen är undantagen från LOU:s tillämpningsområde.

Det finns i dagsläget begränsad vägledning på området. Avslutningsvis kan även konstateras att upphandlande myndigheter generellt ska tillämpa undantag från lagstiftningen restriktivt, samt att den upphandlande myndigheten har bevisbördan för att visa att förutsättningarna för att tillämpa undantag är uppfyllda.

Läs mer
Läs mer i inlägget När är köp av forsknings- och utvecklingstjänster upphandlingspliktigt? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
 • 1 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – FoU-samarbeten
 • prop. 2015/16:195 s. 464 – CPV-koderna har inte någon rättslig verkan i sig utan är endast ett hjälpmedel för att korrekt kunna identifiera vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

25 oktober 2017 (Uppdaterat 13 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.