Start

Forskning och utveckling där flera länder är med, föreligger upphandlingsplikt?

Publicerad 27 november 2018
Hej

Vi bedriver ett projekt delfinansierat av Eu och där flera länder är med. Syftet är att gå från labmiljö till att genomföra test i verklig miljö. Tekniken finns idag i lab men vi avser upphandla så den kan testas i verklig miljö.

Skulle detta kunna falla inom forskning och utveckling och således undantas upphandling.

Finns idag ett svenskt företag som "forskar" på området och genomfört lab tester.

Hur ska man som upphandlare tänka kring detta?

Michael

Publicerad 27 november 2018

Hej Michael,

När behöver LOU inte tillämpas?
Inledningsvis vill jag bara poängtera att detta är ett svar av generell karaktär utifrån de förutsättningar som lämnas i frågan ovan. Vad som gäller för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster framgår av 1 kap. 5 § LOU:

5 § Denna lag gäller för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 eller 73430000-5, om 
1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten, och
2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndigheten.

För att en forsknings- och utvecklingstjänst ska omfattas av upphandlingslagstiftningen krävs att tjänsten avser någon av de CPV-koder som räknas upp i 1 kap. 5 § LOU, att tjänsten helt finansieras av den upphandlande myndigheten och att resultaten av tjänsten helt tillkommer den upphandlande myndigheten.

Om resultatet av tjänsten också tillkommer annan än den upphandlande myndigheten, eller om tjänsten helt eller delvis finansieras av någon annan part än den upphandlande myndigheten omfattas inte tjänsten av lagstiftningens tillämpningsområde.

För mer information om vad som kan räknas som en forsknings- och utvecklingstjänster i inlägget När är köp av forsknings- och utvecklingstjänster upphandlingspliktigt? i vår Frågeportal.

När resultatet av forsknings- och utvecklingstjänster ska köpas
Vid ett köp av resultatet av en forsknings- och utvecklingstjänst är det viktigt att genomföra en korrekt konkurrensutsättning med beaktande av de grundläggande upphandlingsprinciperna. Om den upphandlande myndigheten har för avsikt att senare upphandla resultatet av en forsknings- och utvecklingstjänst är det av vikt att särskilt beakta principen om likabehandling. Den som bedrivit forskningen eller utvecklingen får inte "otillbörligt påverka den kommande upphandlingen".

I 4 kap. 8 § LOU regleras vad som gäller för leverantör som deltagit i förberedelserna inför en upphandling. I dessa fall ska övriga anbudsgivare informeras om vilka relevanta upplysningar som lämnats. Detta är ett resultat av likabehandlingsprincipen och innebär att, om inget annan lösning för att upprätthålla principen finns, ska anbudsgivaren uteslutas från förfarandet.

Läs mer om detta i inlägget Hur ska vi upphandla efter ett utvecklingsprojekt med en privat aktör? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Sara

03 december 2018 (Uppdaterat 07 mars 2021)

Det framgår inte av frågan vad det är som ska upphandlas. Det kan understrykas att 1 kap. 5 § enbart avser tjänster. Rör det sig om varor kan myndigheten undersöka möjligheterna att tillämpa 6 kap. 17 §, som i princip avser framställning av prototyper:

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering för upphandling av varor, om
1. kontraktet gäller varor som framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål under förutsättning att
a) kontraktet inte omfattar tillverkning i kvantiteter som är ägnade att åstadkomma lönsamhet eller att täcka forsknings- och utvecklingskostnader, och
b) tilldelningen av kontraktet inte påverkar efterföljande konkurrensutsatt upphandling avsedd särskilt för sådana ändamål 


I projekt som är finansierade av EU under H2020 är det också en bra idé att kontrollera huruvida Grant Agreement innehåller särskilda föreskrifter avseende t.ex. upphandling, annonsering och skyldighet att informera om EU-finansiering. Det kan hända att vissa skyldigheter enligt avtalet går utöver det som följer av LOU.

Anders

05 december 2018

Hej Anders,

Och tack för dina kompletterande synpunkter och tips!

Med vänliga hälsningar

Sara

Sara

06 december 2018

Hej

Detta rör vara och skulle kunna betraktas som prototyp. Tackar för svaren och ska fundera hur vi går vidare.

Det är dock så att resultatet inte helt tillkommer myndigheten. Prototypen kan således utvecklas till kommersiell vara som då tillkommer leverantören.

För att förklara på ett annat sätt.
Resultatet av testerna som vi genomför med prototypen tillkommer myndigheten men prototypen i sig tillkommer leverantören.

Hoppas ni förstår.

Michael

06 december 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.