Start

Kontraktshandlingars rangordning vid byggavtal

Publicerad 20 december 2018
Enligt huvudregeln i AB 04 och ABT 06 är anbudet rangordnat före förfrågningsunderlaget men efter eventuell beställning. Fungerar detta med hänsyn till LOU det vill säga att anbud rangordnas före förfrågan eller bör man ändra denna rangordning i en upphandling till att förfrågan rangordnas före anbudet?

Juhani Halonen

Publicerad 20 december 2018

Hej Juhani,

Frågan om kontrakthandlingars inbördes rangordning regleras inte i lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är med andra ord upp till den upphandlande organisationen att avgöra vilken rangordning på kontraktshandlingarna som är lämplig och ange det i upphandlingsdokumenten i det enskilda fallet.

Min personliga erfarenhet är att det förekommer att upphandlande organisationer frångår huvudregeln i AB 04, ABT 06 och ABK 09 genom att flytta anbudet längre ner i hierarkin av kontraktshandlingarna. I vilken utsträckning det förekommer i praktiken, och i så fall i vilken ordning kontraktshandlingarna rangordnas, kan jag inte svara på.

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

21 december 2018 (Uppdaterat 18 mars 2021)

Tack för svaret - tänkte bara att det kan knappast vara förenligt med LOU att en upphandlings förutsättningar omregleras på ngt sätt i ett anbud

Juhani Halonen

21 december 2018

Hej Juhani,

Du har givetvis rätt i att ett anbud inte får avvika från de obligatoriska kraven i en upphandling. Att man använder en intern rangordning mellan kontraktshandlingarna tar sikte på situationer där någonting är otydligt reglerat i någon av handlingarna, eller där det finns konflikter i innehållet mellan olika kontraktshandlingar. Att en intern rangordning anges klart och tydligt i avtalsvillkoren i upphandlingsdokumenten i en upphandling är tillåtet.

Om ett anbud innebär avsteg från själva förfrågan i upphandlingen ligger det kanske närmare till hands att anbudet ska förkastas om det är så att avsteget innebär att de obligatoriska kraven inte är uppfyllda, eller till exempel om anbudet innehåller reservationer mot avtalsvillkoren.

Källhänvisningar
  • HFD 2016 ref. 37 – ett anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven ska förkastas
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2550–16 – anbudsgivarens reservation mot ett krav i upphandlingen innebar att anbudet skulle förkastas.
Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

21 december 2018 (Uppdaterat 18 mars 2021)

Hej.
Vi är en förening som har ett kontrakt AB04 löpande på grävning för avlopp.
I kontraktet har vi ett anbud där vi har ett takpris på hela entreprenaden.
Anbudet ligger ligger längst ned i rangordning. Vad gäller här, takpris eller löpande?
Entreprenören hävdar att det är löpande som gäller medans vi har uppfattat att takpriset i anbudet ska gälla.

Kjell

10 maj 2021

Hej Kjell,

Eftersom Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall kan vi inte svara på vad som gäller i just ditt fall. Vi kan däremot redogöra generellt för vad som gäller när AB 04 används.

I ett entreprenadavtal ska parterna bestämma vilken ersättningsform som ska gälla för entreprenaden.

Begreppet takpris, innebär att arbetena i och för sig ska utföras på löpande räkning, men med det tillägget att det finns ett maximalt pris som inte får överskridas. Frågan om takpris aktualiseras bara i de fall arbetena blir dyrare än takpriset. Entreprenören i fråga står hela risken för att arbetena blir dyrare än takpriset. Det betyder också att om arbetena utförs på löpande räkning och färdigställs till ett lägre pris än takpriset så händer ingenting. Entreprenören har då inte rätt till någon ytterligare ersättning. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte föreligger någon konflikt mellan att ett arbete utförs på löpande räkning och att det finns ett takpris angivet i kontraktet.

AB 04 innehåller rangordningsregler som träder in när det finns motstridigheter mellan kontraktshandlingarna. Rangordningsregeln innebär kort att den senast upprättade eller framtagna kontraktshandlingen har företräde före en annan handling.

Enligt begreppsbestämmelserna i AB 04 är kontrakt ”handling som undertecknats av bägge parterna och som uppvisar deras överenskommelse” I motiv till AMA AF 12 anges vidare att ”Exempel på kontrakt är, utöver handling som rubriceras som kontrakt, uppgörelseprotokoll och beställningsskrivelse som undertecknats av parterna och som utvisar parternas överenskommelse”.

I AB 04, kap. 1 § 3 i rangordningsregeln framgår att kontraktet ligger högst upp. Därefter kommer ändringar som är upptagna från AB 04 som är upptagna i en sammanställning i de administrativa föreskrifterna. Eftersom kontraktet ligger högst upp i rangordningsregeln är det vad som står i kontraktshandlingarna som gäller.

Med vänlig hälsning,

Zina

17 maj 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.