Start

Räcker det att hänvisa till sanktionerna mot Ryssland som grund för uppsägning av avtal?

Publicerad 21 april 2022
Hej,
Vid uppsägning av avtal med ryska leverantörer på grund av den nya förordningen med sanktioner mot Ryssland, räcker det att hänvisa till förordningen som grund för uppsägningen?

Markus

Publicerad 21 april 2022

Hej Markus,

Vi har nu publicerat ett webbstöd om sanktionerna mot Ryssland och Belarus där du hittar mer utförlig information om sanktionerna och förhållandet till den offentliga upphandlingen i Sverige. Någon närmare vägledning om hur upphandlande organisationer ska genomföra de sanktioner som EU har beslutat finns inte. Kortfattat kan följande sägas.

Förbud mot fullgörande av kontrakt över tröskelvärdena
Sanktionerna innebär bland annat ett förbud mot tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt med Ryssland. Förbuden har beslutats genom förordning 2022/576 och är direkt tillämpliga i Sverige i förhållande till kontrakt över tröskelvärdena. Det bör noteras att förordningen föreskriver ett förbud mot tilldelning eller fullgörande av kontrakt. Det är därför till viss del oklart vad som gäller i förhållande till ramavtal.

Att kontrakt inte får fullgöras innebär enligt Upphandlingsmyndigheten att upphandlande organisationer inte får fullgöra några av sina avtalsförpliktelser mot de aktörer som omfattas av sanktionerna. Exempelvis får den upphandlande organisationen inte längre göra utbetalningar till leverantörer som omfattas av sanktionerna. Enligt vår bedömning utgör sanktionsförordningen dock inte i sig något lagstöd för att säga upp eller häva ett kontrakt. Sanktionsförordningen innebär inte heller något lagstöd för att inte fullgöra avtalsförpliktelser från en tidigare tidpunkt än vad som anges i förordningen. En upphandlande organisation som vill avsluta en avtalsrelation behöver därför undersöka vilka möjligheter till hävning eller uppsägning som finns i det specifika avtalet.

Läs mer om förbuden att tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer på vår webbplats. Där kan du även läsa mer om Upphandlingsmyndighetens bedömning om sanktionernas påverkan på ramavtal.

Fullgörande av kontrakt under tröskelvärdena
Det bör uppmärksammas att det vid upphandling under tröskelvärdena inte finns något rättslig grund i sanktionsförordningen som gör att en upphandlande organisationen kan låta bli att fullgöra ett kontrakt med leverantörer, eftersom sanktionsförordningen enbart omfattar kontrakt över tröskelvärdena. En upphandlande organisation som inte vill fullgöra en sådan avtalsrelation behöver därför undersöka vilka möjligheter till hävning eller uppsägning som finns i det specifika avtalet.

Förbud mot betalningar till vissa personer och organisationer 
Utöver förbuden mot tilldelning och fullgörande av offentliga kontrakt har EU beslutat om sanktioner mot ryska intressen som bland annat innebär ett förbud mot att göra betalningar till vissa personer och organisationer. Förbudet innebär att upphandlande organisationer inte får göra betalningar till leverantörer som omfattas av dessa sanktioner, eller tillhandahålla några andra prestationer inom ramen för ett avtal. Med anledning av sanktionerna kan det därmed finnas hinder mot att verkställa kontrakt som direkt eller indirekt kopplas till angivna ryska personer eller företag.

Att det finns hinder mot att verkställa ett kontrakt innebär dock inte att det per automatik finns förutsättningar att häva eller säga upp avtalet. En förutsättning för att kunna frånträda ett avtal är därför även i denna situation att det på avtalsrättslig grund finns stöd för hävning eller uppsägning.

För stöd och råd om avtalsrättsliga frågor rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer om förbuden mot betalningar till vissa personer och organisationer på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

10 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.