Start

Förbud att tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer

EU beslutade den 8 april 2022 om förbud mot tilldelning och fortsatt fullgörande av kontrakt och koncessionskontrakt med Ryssland. Sanktionerna ska tillämpas i alla EU:s medlemsstater, inklusive i Sverige. De gäller alla upphandlingar över tröskelvärdena, inklusive upphandling av en rad tjänster som annars är undantagna reglerna. Upphandlingar under tröskelvärdena påverkas inte direkt av sanktionerna.

Förbudet mot att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april 2022. Förbudet mot att fullgöra kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022.

Förbuden framgår i artikel 5k i den konsoliderade versionen av: Rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

Tänk på att hålla dig uppdaterad

Notera att det finns flera förordningar med sanktioner mot Ryssland och Belarus och att det löpande både tillkommer sanktioner och görs ändringar i de olika förordningarna. Även kommissionen publicerar löpande vägledning kring sanktionerna. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. Detta gäller i synnerhet vid upphandling av energi (kol, gas, olja och relaterade produkter), eftersom sanktionsförordningarna har ändrats vid flera tillfällen avseende sådana produkter sedan februari 2022.

Vilka kontrakt omfattas?

Förbuden mot att tilldela eller fullgöra kontrakt gäller alla kontrakt som omfattas av de fyra upphandlingsdirektiven som genomförs genom de svenska upphandlingslagarna. Förbuden gäller alltså alla offentliga upphandlingar över tröskelvärdena som omfattas av upphandlingslagarna med några undantag. Förbuden gäller även vissa kontrakt som är undantagna såväl de svenska upphandlingslagarna som upphandlingsdirektiven.

Vilka företag och personer omfattas av dessa sanktioner?

Enligt sanktionerna är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt till eller i förhållande till:

  1. ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  2. juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1
  3. fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i punkt 1–2.

Förbudet inbegriper, om de står för mer än 10 procent av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i upphandlingen.

Tilldelning och fullgörande av kontrakt över tröskelvärdena

Förbuden mot att tilldela eller fullgöra kontrakt gäller alla kontrakt över upphandlingsdirektivens tröskelvärden. Inga nya offentliga kontrakt får tilldelas ryska leverantörer från och med den 9 april 2022. Redan ingångna kontrakt med sådana leverantörer får inte fullgöras från och med den 11 oktober 2022.

Kontrakt under tröskelvärdena

Sanktionsförordningens förbud gäller endast kontrakt över upphandlingsdirektivens tröskelvärden. Därmed uppstår frågan om vad som gäller för kontrakt under tröskelvärdena som upphandlas enligt de svenska upphandlingslagarna. Klart är att det inte finns något förbud mot att tilldela eller fullgöra sådana kontrakt enligt den aktuella förordningen. De upphandlande organisationerna behöver därmed ta ställning till om, och i vilken utsträckning, de vill utsträcka dessa sanktioner till att även omfatta kontrakt under tröskelvärdena.

Tänk dock på att fullgörande av sådana kontrakt fortfarande kan omfattas av någon av de övriga sanktionsförordningarna som EU har beslutat om. Det kan exempelvis fortfarande vara förbjudet att verkställa betalningar till en leverantör eller att importera vissa varor.

Gäller sanktionerna för valfrihetssystem?

Sanktionerna om förbud mot tilldelning och fullgörande av offentliga kontrakt gäller inte för valfrihetssystem. Valfrihetssystem omfattas inte av något av upphandlingsdirektiven och utgör inte heller ett sådant undantag från upphandlingsdirektiven som omfattas av sanktionerna. Det är därför till exempel inte möjligt att enbart med hänvisning till sanktionerna besluta att inte godkänna en leverantör i ett valfrihetssystem.

Om en upphandlande organisation vill utsträcka sanktionerna till att omfatta avtal som ingås inom valfrihetssystem behöver organisationen utreda om det finns andra möjligheter att besluta att inte godkänna en leverantör med hänvisning till sanktionerna.

Tänk på att fullgörande av kontrakt i ett valfrihetssystem fortfarande kan omfattas av någon av de andra sanktionsförordningarna som EU har beslutat om. Det kan till exempel vara förbjudet att verkställa betalningar till en leverantör i ett valfrihetssystem.

Läs mer om möjlig hantering av kontrakt som inte direkt träffas av sanktionerna under Kontrakt under tröskelvärdena.